Now showing items 21-40 of 3148

  • Evaluering av sentralforvaltningens trainee-program for høyt utdannede personer med funksjonsnedsettelse 

   Skarpaas, Ingebjørg; Ingrid Rusnes (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2008)
   Denne evalueringen har vist at trainee-programmet i sentralforvaltningen har gitt personer med funksjonsnedsettelse og høy utdanning muligheten til å få relevant jobberfaring, og for noen en fast jobb. Samtidig har ...
  • Medvirkningsbasert organisasjonsutvikling 

   Wathne, Christin Thea; Fossen, Øystein; Steinum, Trude; Qvale, Thoralf Ulrik (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2008)
   Dette notatet omhandler praktiske metoder for bedriftsutvikling og retter seg mot ledere og ansatte i bedrifter som er interessert i slik utvikling. Notatet retter seg også mot aksjons-forskere eller konsulenter som ...
  • Faktaundersøkelse om rekruttering av kvinner til ledelse i domstolene 

   Forsberg, Ellen-Marie; Drange, Ida; Amble, Nina (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2008)
   Denne faktaundersøkelsen er utarbeidet på oppdrag for Domstolsadministrasjonen. Under-søkelsen kartlegger årsakene til den lave kvinneandelen i domstollederstillinger - i 2007 var 28 av 109 leder- og nestlederstillinger i ...
  • Principles of animal ethics in Scandinavian animal welfare legislation and governance 

   Forsberg, Ellen-Marie (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2008)
   This report is written at the request of the Athena Institute at the Free University of Amsterdam and describes how principles of animal ethics are expressed in the legislation and in the governance system in Scandinavia. ...
  • Menneskerettigheter, fagforeningsrettigheter og demokrati 

   Steen, Arild Henrik (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2008)
   Notatet behandler prosjektet ”Menneskerettigheter, fagforeningsrettigheter og demokrati”. Notatet er skrevet på grunnlag av et feltbesøk i Pretoria i juli 2008 som sammenfalt med danningen av den regionale sammenslutningen ...
  • Arbeid og arbeidshelse i pleie- og omsorgssektoren 

   Sørensen, Bjørg Aase; Carla Dahl-Jørgensen; Anders Skogstad (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet, 1998)
   Sosial- og helsedepartementet ga høsten 1997 en gruppe forskere et treleddet oppdrag: Å sammenfatte gjeldende kunnskap om forholdet mellom arbeid og helse i den kommunale pleie- og omsorgstjenesten. Det var en forut-setning ...
  • Hva kan vi lære av gode eksempler på seniorpolitikk? 

   Steinum, Trude (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2008)
  • Det gode skolebygg 

   Fosstenløkken, Siw M. (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2007)
   Denne rapporten bygger på litteraturgjennomgang og gir en kunnskapsoversikt på området Det Gode Skolebygg ved å sammenlikne nasjonale tverrfaglige prosjekt i Sverige, Danmark, USA og Australia. Rapporten vektlegger sentrale ...
  • Den revitaliserte arbeidslinja – en linje eller to? 

   Fossestøl, Knut (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2007)
   Notatet presenterer to forståelser av arbeidslinja, en effektivitetsorientert forståelse og en rettferdighetsorientert. Den ser på institusjonelle og organisatoriske kjennetegn ved disse forståelsene, tar for seg underliggende ...
  • På vei mot en integrert velferdsforvaltning? 

   Andreassen, Tone Alm; Drange, Ida; Thune, Taran; Lars Chr. Monkerud (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2007)
   Stortinget vedtok våren 2005 å etablere en ny arbeids- og velferdsforvaltning som lokalt skal bestå av en sammenslåing av de to statlige etatene, arbeidsmarkedsetaten og trygdeetaten, og av kommunal sosialtjeneste, minimum ...
  • Unge funksjonshemmede på praksisplass og i jobb 

   Spjelkavik, Øystein (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2007)
   Prosjektet Unge, fysisk funksjonshemmede i arbeid – hvordan hindre barrierer skole – arbeidsliv? i Hedmark har vart fra 1. juli 2005 og ut året 2006. Målgruppa for prosjektet var unge, fysisk funksjonshemmede i alderen ...
  • For at ikke pasientperspektivet skal bli glemt? 

   Andreassen, Tone Alm (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2007)
   Rapporten er en del av Norges Forskningsråds evaluering av sykehusreformen. Den dreier seg om brukerinvolvering i helseforetakene gjennom brukerutvalg, og er basert på telefonintervjuer med brukerrepresentanter og ansatte ...
  • Omstilling av opptreningsinstitusjonene 

   Fossestøl, Knut (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2007)
   Notatet evaluerer et tilskudd vedtatt av Stortinget til utvikling av institusjonsbaserte tjenester innenfor blant annet arbeidsrettet rehabilitering, hos rehabiliteringsinstitusjoner som mistet avtale med de regionale ...
  • Stairway to Heaven? 

   Fossestøl, Knut (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2007)
   The aim of the project ICT, disability and employment, funded by the Norwegian Research Council, is to understand how the development of the new IC-technology can be utilized in ways that increase disabled peoples’ chances ...
  • Mot en ny infrastruktur for læring og kontroll 

   Deichman-Sørensen, Trine (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2007)
   Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem for grunnopplæringen Steen, Arild Henriktet opp i 2003. De mest kjente elementer fra dette er nasjonale prøver, Elev- og Lærlingundersøkelsene samt kvalitetsportalen, Skoleporten. ...
  • Kunnskapsstatus for programmet FARVE (forsøksmidler arbeid og velferd) 

   Steinum, Trude; Hilsen, Anne Inga; Bull, Helga (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2007)
   Det er nå to år igjen av IA-avtalens avtaleperiode, og som et ledd i arbeidet med avtalens mål om å øke den gjennomsnittlige pensjonsalder var det et behov om å samle kunnskap om hvor innsatsen bør ligge de to neste årene. ...
  • Kommuner og lærere - Farlige forbindelser? 

   Torunn Lauvdal; Espen Rymoen; Bent-Ole Grooss (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet, 1998)
   Denne rapporten tar for seg spørsmål knyttet til hvilke konsekvenser det har for kommunene som arbeidsgivere at de må forholde seg til to ulike forhandlingssystemer og avtaleverk, lærernes på det statlige forhandlingsområdet ...
  • Fjernledelse i Statens vegvesen 

   Bjørnholt, Margunn; Heen, Hanne (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2007)
   I 2003 ble det foretatt en omfattende omorganisering av Statens vegvesen. Produksjonsdelen ble skilt ut i et eget selskap, og den delen som forble statlig gjennomgikk store organisatoriske endringer. Omorganiseringen innebar ...
  • Et råd for framtiden? 

   Andreassen, Tone Alm; Egeland, Cathrine (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2007)
   På oppdrag fra Statens råd for funksjonshemmede har AFI gjort en evaluering av rådets posisjon og arbeidsform med sikte på at denne skal være grunnlagsmateriale for rådets egenevaluering. Statens råd for funksjonshemmede ...
  • Workers’ Education Programme on Social Dialogue - Social Dialoge and Youth Employment 

   Salomon, Robert; Helge Løvdal; Else Marie Osmundsen (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2007)
   The ILO Bureau for Workers’ Activities (ACTRAV) has carried out an evaluation of Social Dialogue component of the ILO-Norway Framework Agreement. This evaluation deals with two phases of the Agreement. Phase one “Workers ...