Now showing items 1-20 of 2347

  • Litteraturstudie om levekår for voksne med Downs syndrom 

   Saetre, Juliette (NOVA, OsloMet, 2020)
   Litteraturgjennomgangen kartlegger eksisterende forskning på levekår hos voksne med Downs syndrom. Den inkluderer forskning på engelsk og nordiske språk publisert de 10 siste årene. Denne tidsavgrensningen gjenspeiler ...
  • Bærekraftig koronaliv 

   Vittersø, Gunnar; Hebrok, Marie; Heidenstrøm, Nina; Klepp, Ingun Grimstad; Laitala, Kirsi; Tangeland, Torvald; Throne-Holst, Harald; Torjusen, Hanne (Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet, 2021)
   Resultatene i dette notatet bygger i hovedsak på et datamateriale fra en landsrepresentativ survey gjennomført i desember 2020 – februar 2021. SIFO gjennomfører jenvnlig forbruksundersøkelser (SIFO-survey) som gir store ...
  • Kommunenes praktisering av smittevernloven under covid-19-pandemien 

   Indset, Marthe; Stokstad, Sigrid (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet – storbyuniversitetet, 2021-04)
   Denne utredningen undersøker kommunenes praksis etter smittevernloven § 4-1. Den kombinerer juridisk og statsvitenskapelig metode og tar utgangspunkt i en gjennomgang av 177 utvalgte kommunale vedtak gjort av 95 kommuner ...
  • Tøyen rettshjelp: et innovasjons- og samarbeidsprosjekt 

   Frøjd, Elise K.; Nordberg, Tanja H. (Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2021-04-13)
   I denne rapporten presenteres erfaringene fra prosjektet «Tøyen rettshjelp» (2017–2020). I prosjektet har borgere på Tøyen fått rettighetsinformasjon og rettshjelp gjennom et samarbeid mellom det lokale Link-kontoret på ...
  • Arealdimensjonen i byvekstavtalene for Bergensområdet 

   Hanssen, Gro Sandkjær; Millstein, Marianne (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet – storbyuniversitetet, 2021-04)
   Rapporten beskriver erfaringer med samvirket mellom byvekstavtaler og arealplanlegging i Bergensområdet.
  • Aktiv, trygg og kreativ – sammen: Folkehelseoppdrag i nærmiljøet på Skullerud i Bydel Østensjø 2017-2021 

   Hagen, Aina Landsverk (Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet, 2018)
   Hvordan kan Bydel Østensjø på best mulig måte organisere sitt framtidige folkehelse- arbeid? I samarbeid med prosjektgruppa for Folkehelseprogrammet i Bydel Østen- sjø har forskere ved Arbeidsforskningsin- stituttet (AFI) ...
  • Mulighetenes barnehage. Kvalitet i Oslo kommunes barnehager 

   Hernes, Leif; Myrvold, Trine; Gulpinar, Tona; Os, Ellen; Winger, Nina; Zeiner, Hilde Hatleskog (OsloMet - storbyuniversitetet, 2021-01)
   Prosjektet har undersøkt struktur- og prosesskvalitet i Oslos kommunale barnehager. Gjennom observasjoner og intervjuer i 21 barnegrupper i 14 barnehager i fem bydeler, belyses kvaliteten i samspill og lek, samtidig som ...
  • Den økonomiske fordelen av overgangen fra leie til eie for utsatte husstander 

   Astrup, Kim; Monkerud, Lars (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet – storbyuniversitetet, 2021-03)
   Prosjektet undersøker hva det innebærer økonomisk å ta ut «eierpotensialet» blant vanskeligstilte leietagere. Mao. hva er den økonomisk fordelen av overgangen fra leie til eie. Flere tidligere studier har konkludert med ...
  • Barnevern i krisetid. Barneverntjenestens arbeid med vold og overgrep under koronapandemiens første fase 

   Berg Tveito, Siri (NOVA, OsloMet, 2021)
   Notatet undersøker hvordan barneverntjenesten ivaretok arbeidet med vold og overgrep under den første fasen av koronapandemien, fra den såkalte «nedstengningen» av samfunnet 12. mars og frem mot gradvis normalisering ...
  • Klassifikasjon og indeksering 

   Ådland, Marit Kristine; Anjer, Jon (Høgskolen i Oslo, 2009)
   Dette materialet er skrevet for studentene til bruk 1. år ved bibliotek- og informasjonsstudiene, Høgskolen i Oslo. Første versjon ble utarbeidet i undervisningsåret 1996/97 i flere deler av Jon Anjer. Etter dette har det ...
  • Ungdoms tilhørighet, trivsel og framtidsplaner i Distrikts-Norge. En flermetodisk analyse av betydningen av bosted, kjønn og sosioøkonomiske ressurser 

   Eriksen, Ingunn Marie; Andersen, Patrick Lie (NOVA, OsloMet, 2021)
   Rapporten undersøker tilhørighet, trivsel og framtidsplaner til ungdom som bor i Distrikts-Norge, og sammenligner med unge andre steder i landet. Distriktsungdoms oppvekst er preget av tilhørighet og en aktiv fritid, og ...
  • Evaluering av ny kompetansemodell – desentraliserte ordninger for skole og yrkesfag samt oppfølgingsordningen Temanotat 1: Programteori, foreløpige funn og videre forskningsspørsmål 

   Lyng, Selma Therese; Borg, Elin; Fossestøl, Knut; Pedersen, Eirin; Hermansen, Hege; Johannesen, Hedvig Skonhoft; Lahn, Leif Christian; Mausethagen, Sølvi; Myrvold, Trine (Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2021-02)
   I dette temanotatet, som er den første publikasjonen fra evalueringen av ny kompetansemodell, presenterer vi vår forståelse av myndighetenes programteori for de tre ordningene som inngår i evalueringen: de desentraliserte ...
  • Samarbeid mellom pårørende og helse- og omsorgstjenesten 

   Gotaas, Nora; Monkerud, Lars Chr.; Zeiner, Hilde Hatleskog (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet – storbyuniversitetet, 2021-03)
   På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet har By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet gjennomført en kartlegging av samarbeid mellom pårørende og helse- og omsorgstjenesten. Med data fra Difis innbyggerun ...
  • Enetiltak. Kartlegging av tilbud og bruk av tvang 

   Ellingsen, Dag; Gundersen, Tonje (NOVA, OsloMet, 2021)
   Notatet presenterer resultatene fra en spørreundersøkelse gjennomført i 2020 til ledere av enetiltak om innhold i tilbudet og bruk av tvang. Resultatene fra denne undersøkelsen, sett opp mot annen empiri, indikerer en ...
  • Democracy promotion through schools in Ukraine: Mid-term evaluation of the European Wergeland Centre’s Schools for Democracy Programme 

   Holm-Hansen, Jørn; Rabinovych, Maryna (Norwegian Institute for Urban and Regional Research, Oslo Metropolitan University, 2021-03)
   The Schools for Democracy programme supports education reforms in Ukraine in the period in 2017-2021. The mid-term evaluation found that the programme is in accordance with national and donor priorities and is well linked ...
  • The methodology of the ARDU survey, Dnipro: Operatyvna Sociologiya (in Russian) 

   Baliichuk, Vladislav (Norwegian Institute for Urban and Regional Research, Oslo Metropolitan University, 2020)
   Metodebeskrivelse for survey.
  • Evaluering av regjeringens strategi mot hatefulle ytringer 

   Lid, Stian; Liodden, Tone; Leirvik, Mariann Stærkebye (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet – storbyuniversitetet, 2020-11)
   Denne rapporten er en evaluering av regjeringens strategi mot hatefulle ytringer. Evalueringen belyser i hvilken grad og på hvilken måte strategien og prosessen med å følge opp strategien har bidratt til å sette søkelys ...
  • Underveisevaluering av integreringspakken og midlertidig lov 

   Hernes, Vilde; Staver, Anne Balke; Tronstad, Kristian (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet – storbyuniversitetet, 2021-02)
   By- og regionforskningsinstituttet NIBR fikk i desember 2020 i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet (KD) å gjennomføre en evaluering av integreringspakken og midlertidig lov med tilpasninger til introduksjonsloven (heretter ...
  • Seniorer i statlig sentralforvaltning: Kompetanse, motivasjon og planer for pensjonering 

   Ingelsrud, Mari Holm; Underthun, Anders (Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2021-02-18)
   Hvilke egenskaper ved jobben i offentlig sentralforvaltning påvirker hvor lenge senior ansatte ønsker å fortsette i arbeid? Datagrunnlaget er Arbeidslivsbarometeret og Medbestemmelses-barometeret og kvalitative intervjuer ...
  • Mapping the landscape of digital food marketing: Investigating exposure of digital food and drink advertisements to Norwegian children and adolescents 

   Steinnes, Kamilla Knutsen; Haugrønning, Vilde (Consumption Research Norway (SIFO), OsloMet, 2020)
   This report presents the results of a pilot mapping of the current digital marketing landscape of food and drinks directed at children between 3-17 years in Norway. The study follows the “Investigate Exposure”-step in the ...