Yrkesidentitet ×
1 result
  1. Nyutdannede læreres møte med yrket

    Taranrød, Nina ()

    Denne oppgaven er basert på følgende problemstilling: Hvilke faktorer er av betydning for nyutdannede lærere i deres første år i yrkeslivet, og hvilke konsekvenser har erfaringene de gjør for deres utvikling av yrkesidentitet? Det er mange faktorer som er betydningsfulle i læreryrket og yrkes