Handelsstrømmer ×
1 result
  1. Gravitasjonsmodellens forklaring av bilateral handel innen EU og EFTA

    Gudmundsen, Live, Gulbrandsen, Frida Colleen Østvang, Cevro, Nedim ()

    Formål med oppgaven er å finne ut hvor godt gravitasjonsmodellen forklarer den bilaterale handelen innenfor EU og EFTA. For å besvare problemstillingen er det gjennomført en regresjonsanalyse av modellen. Forfatterne har også gått nærmere inn på EU-landet Storbritannia sin bilaterale handel