Astrup, Kim ×
25 results
  1. Omfanget av vanskeligstilte på boligmarkedet

    Monkerud, Lars, Astrup, Kim, Nordvik, Viggo ()

    I løpet av de siste tre–fire årene er det gjort flere forsøk på å anslå andelen «vanskeligstilte på boligmarkedet» (Vrålstad 2014, Rustad Thorsen 2017, Ekhaugen mfl. 2017). Hittil har det vært fremsatt ni ulike definisjoner av vanskeligstilthet: Lavinntekt, i tillegg trangbodd og/e