Psykotiske pasienter som skjermes.

Samling

  • HF - Student theses

Forfatter(e)

Dokumenttype

Utgivelsesdato

  • 2016

Utgiver

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Sammendrag

  • ABSTRAKT: I denne bacheloroppgaven tar jeg for meg hvordan en sykepleier kan bidra til å ivareta verdigheten til psykotiske pasienter på skjermet enhet. Jeg har ikke tatt stilling til om skjerming er riktig eller overdrevent som behandlingsmetode. Jeg har benyttet litteraturstudie som metode, med anerkjente norske forfattere, slik som Hummelvoll, Strand og Cullberg og relevante forskningsartikler. I teoridelen presenterer jeg blant annet psykose, den problemløsende metode, kommunikasjon, makt og tvang. Videre har jeg en etikkdel, som tar for seg verdighet, etiske utfordringer og lovverk. Samt har jeg benyttet meg av et case for å belyse skjerming. Jeg valgte å ikke bruke en sykepleieteoretisk referanseramme, men har brukt Joyce Travelbee i noen punkt for å støtte temaet mitt da hennes tanker rundt de mellommenneskelige aspektene ved sykepleien er passende i min oppgave. Drøftingsdelen består av kapitler som gjennomgår kommunikasjonen med pasienten, maktbruken i en skjermingssituasjon og de etiske utfordringene. Jeg avslutter bacheloroppgaven med en oppsummering av funn som jeg har gjort meg og noen refleksjoner rundt problemstillingen.