Norsk Ledelsesbarometer 2019

Dokumenttype

Utgivelsesdato

  • 2020-02

Serie/Rapportnr.

  • AFI Rapport;2019:05

Utgiver

  • Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet – Oslo Metropolitan University

ISBN

  • 978-82-7609-412-1

ISSN

  • 0807-0865

Sidetall

  • 77

Sammendrag

  • Norsk Ledelsesbarometer undersøker hvordan medlemmene av forbundet Lederne, opplever sin arbeidsplass og sine arbeidsforhold. Undersøkelsen benytter både kvalitativ og kvantitativ datainnsamling. I rapporten diskuteres forholdet mellom styring og ledelse, teori og praksis. Når medlemmene får assosiere fritt rundt spørsmål om «god ledelse» beskrives det i relasjonsorienterte termer. I praksis inntar allikevel styringselementer en vesentlig plass. Omstillingstakten blant Ledernes medlemmer er høy. De som har tatt avgjørelsene om endring er oftere mer fornøyd med prosessene enn de som ikke har det. Når det gjelder digitalisering ser medlemmene flere muligheter enn utfordringer. En stor andel er bekymret for om de vil klare å stå i samme stilling ut og bekymringene knytter seg først og fremst til arbeidspress. En høy andel av medlemmene opplever av og til eller ofte konflikter på arbeidsplassen. En fjerdedel har opplevd kritikkverdige forhold som burde ha vært stoppet og flertallet har varslet om dette. Tillitsvalgte og verneombud kobles sjeldent inn i konflikthåndteringen. Mer generelt kan det synes som om vilkårene for å utøve rollen som ansattes representanter, særlig tillitsvalgtrollen, er presset. Mange tillitsvalgte mener at rollen burde trygges med et bedre stillingsvern. Mange av Ledernes medlemmer tar inn personer med redusert arbeidsevne i sin virksomhet og lykkes godt med det.