Førti år i forskningens tjeneste

Samling

  • SAM - Department of Journalism and Media Studies

Forfatter(e)

Dokumenttype

Utgivelsesdato

  • 2013

Sammendrag

  • Hva kjennetegner journalistiske representasjoner av forskere og forskning i forskjellige perioder fra 1966 til 2006? På hvilken måte har representasjonene endret seg? Denne delen av prosjektet presenterer en sammenliknende kritisk diskursanalyse av artikler som tar for seg ”fremvoksende” medisinsk eller naturvitenskapelig forskning i VG og A-magasinet. Eksemplariske artikler fra 1966, 1986 og 2006 er valgt ut for næranalyse av verbale og visuelle dimensjoner. Analysen belyser følgende spørsmål nærmere: Hvilket vitenskapsbilde skaper artiklene i utvalget? Hvor sikker/usikker fremstår kunnskapen i den forskningen som omtales? Hvilket bilde skaper artiklene av forholdet mellom ulike aktører (som forskerkilder, journalist og det impliserte publikum)? Analysen antyder blant annet at en monologisk ”forsiktighetsdiskurs” dominerte i denne typen artikler i 1966. I 1986 er artiklene preget av en mer lovprisende diskurs som fremstiller forskning som en aktivitet med et betydelig potensial for innovasjon og problemløsning. I 2006 er det både i A-magasinet og VG typisk å presentere en blanding av kategoriske ytringer på fremtredende steder i layout og en mer forsiktig og forbeholden diskurs på mindre fremtredende steder i oppslagene