Arbeidslivsbarometerets koronaundersøkelse - preliminære funn per 6. april 2020

Dokumenttype

Utgivelsesdato

  • 2020-04-07

Utgiver

  • Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet – Oslo Metropolitan University

Sidetall

  • 47

Sammendrag

  • Arbeidslivsbarometeret, som AFI ved OsloMet de siste 12 årene har utarbeidet for YS, har i år også kartlagt den aktuelle situasjonen etter koronatiltakene. Arbeidslivsbarometeret bygger på en representativ spørreundersøkelse blant 3000 arbeidstakere, men vi legger i dette notatet fram foreløpige funn fra de første 1177 besvarelsene. Dataene er samlet inn i perioden 24. mars til 31. mars ved hjelp av Kantars panel. Dataene er vektet for å få riktig fordeling på kjønn, alder og utdanning. Analysene er gjort mellom 1. og 5. april 2020. Vi tar forbehold om at resultatene kan endre seg når vi får inn resten av svarene. Resultater som presenteres er foreløpige, men alle forskjeller som fremheves er signifikante på 0,05-nivå.