Recent Submissions

 • CW fNIRS with short channel regression and amplitude modulation 

  Engvik, Max; Gjestemoen, Marte Helén Andersen; Horpestad, Anders; Martinsen, Janne; Nordli, Stian (OsloMet – storbyuniversitetet, 2018-05-23)
  Functional Near Infrared Spectroscopy (fNIRS) is a relatively new and promising field within brain imaging and neuroscience. It offers a cost efficient, non-invasive method for brain studies, both for research and clinical ...
 • Digitalisering & Visualisering av Steinknuseranlegg 

  Pamuk, Muhammet; Mousavi, Homan; Nguyen, Lilly; Melkild, Sunniva (OsloMet – storbyuniversitetet, 2019-05-23)
  Implementering av skytjenester i industrien er en ny teknologi som er under utvikling. Mange bedrifter har fortsatt ikke tatt denne teknologien i bruk. Det er derfor stort potensiale innenfor skyteknologi. Siemens skytjeneste, ...
 • Monitoring of dehydration by temperature measurements at the skin surface before, during and after exposure to infrared laser light. 

  Hatlevik, Elias Kvamme; Randby, Hanne; Estrada, Julian Arthur Tupas; Stenersen, Lars Sten (OsloMet – storbyuniversitetet, 2019-05-23)
  The purpose of this study is to find a way to monitor dehydration in human tissue using optics. Dehydration is a common condition among elderly but there are no clinical ‘gold standard’ to monitor the condition. Theory on ...
 • Dataoverføring fra PLS til sky 

  Dreyer, Christoffer Larsen; Foyn, Petter Hellum; Gazimagamaev, Sjamil Mosajevitsj; Kirmichi, Margarita (OsloMet – storbyuniversitetet, 2019-05-23)
  Oppgaven går ut på å sette opp en PLS for kommunikasjon med en skytjeneste via en GSM-ruter. Oppsettet gjør et mulig for PLSen å laste opp og lagre måledata på skyen over mobilnettet uavhengig av hvor PLS skal holdes til. ...
 • Hva skjer med ventilasjonens effektivitet? 

  Bakken, Geir Atle (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2013-05-28)
  Under samtale med Thor Presthus ble det stilt spørsmål om hans erfaringsbaserte styring av ventilasjonsanlegget var effektiv og oppnådde et godt inneklima. For å vurdere ventilasjonsanleggets effektivitet ble det utført ...
 • Elektromagnetiske felt i bygninger 

  Bryn, Lars Petter Furuheim; Dyrkolbotn, Ørjan (Høgskolen i Oslo, 2011-05-31)
  Denne oppgaven er utarbeidet i samarbeid med Høgskolen i Oslo, avdeling for ingeniørutdanning. Oppgaven tar for seg dannelse av elektriske- og magnetiske felter fra høyspentledninger, mobiltelefoni og wlan. Det er spesielt ...
 • Prosjektering og Modellering av Varme- og VAV-anlegg for A-bygg 

  Larsen, Gregor Skaug; Aalrust, Terje Sunnanå; Karayazgan, Kay Deniz (Høgskolen i Oslo, 2011-05-30)
  Prosjektgruppen har suksessfullt prosjektert et varme- og ventilasjonsanlegg som opfyller kriteriene for energimerke A, til rehabiliteringen av en omsorgsbolig på Grefsen i Oslo. Prosjektgruppen har vurdert lønnsomheten ...
 • Behovsstyrt ventilasjon – CO2-sensorer 

  Brunell, Erik Esrød; Setsaas, Joakim Forsmann; Cheng, Pok Lun (Høgskolen i Oslo, 2011-05-30)
  Prosjektrapportens mål var å undersøke det nye behovsstyrte ventilasjonsanlegget på Nordstrand skole, med hovedfokus på CO2-sensorer, og å labteste nøyaktigheten til CO2-sensorer. Metoden for sensor-testen ble utviklet i ...
 • Behovsstyrt ventilasjon med aktiv tilluftsventil 

  Moltke-Hansen, Charlotte L.; Park, Katrine; Svardal, Mats (Høgskolen i Oslo, 2011-05-24)
  Lønnsomheten ved oppgradering fra CAV- til VAV-anlegg, med aktiv tilluftsdiffusor fra Lindinvent er undersøkt. En aktiv tilluftsdiffusor er en ventil med innebygget komponenter, som regulerer luftmengden i forhold til ...
 • GK Varmepumpe koblet mot sjøvann og solenergi: Utvikling og implementering av varmepumpemodell i energiberegnings programmet TEK-sjekk Energi og lønnsomhetsvurdering av solfangeranlegg. 

  Halvorsen, Henriette; Valdemarsson, Teresa; Skregelid, Stine Lise F.; Veddeng, Ingvild (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2015-05-26)
  I oppgaven utprøves programmet TEK-sjekk Energi til energiberegning av Miljøhuset GK mot passivhus-standard. I den forbindelse utføres det en COP-analyse med beregningsmetodene for aktuelle varmepumpers effektfaktor; ...
 • Ingeniør Lages gassturbin 

  Håheim, Fredrik; Mir, Imran; Svenn, Greger (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2014-05-23)
  Før oppgavens start, satte vi oss mål mål om å forstå gassturbinens virkemåte, gjøre en forenklet termodynamisk analyse av gassturbinen, undersøke hva som er spesielt med Lages gassturbin, og hvordan disse egenskapene vil ...
 • Energiforbruk i landets første passivhusskole 

  Nesset, Dag Robert; Johannesen, Håkon Rokne; Bukholm, Kjell Gunnar (Høgskolen i Oslo, 2011-05-31)
  denne oppgaven ble det redegjort for passivhuskriteriene for yrkesbygg, relevante myndighetskrav og retningslinjer som stilles til bygningskonstruksjonen, tekniske installasjoner og inneklima. Dette ble gjort for å belyse ...
 • Utfordringer knyttet til inneklima i boligkvarter offshore 

  Hesler, Raimond; Hille, Mina; Økland, Rachel W. (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2015-05-26)
  HVAC-system i boligkvarter offshore er et av oljeplattformers viktigste sikkerhetstiltak. Dette kan komme på bekostning av inneklimaet og brukernes komfort. Tørr luft har ofte vært et problem, når det gjelder inneklima ...
 • BIM – implementering & tekniske effekter 

  Nøkkevangen, Andreas; Stenhaug, Joakim; Thurmann-Nielsen, Henrik; Tomren, Bjarte (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2012-05-30)
  I dag har BIM fått mye oppmerksomhet i byggebransjen, og BIM skal være løsningen på mange problemer. Potensialet ved å implementere BIM i prosjekter skal være både å bygge raskere, billigere og med høyere kvalitet. Hvor ...
 • VSM+A3: Kontinuerlig forbedring med Value Stream Mapping og A3-rapportering 

  Heimdal, Espen; Harstad, Aleksander (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2012-05-30)
  Value Stream Mapping er et verktøy fra Lean Construction som har stor gjennomslagskraft til å avsløre sløseriet i produksjonen. Kartleggingen brukes til å forbedre verdistrømmen til en aktivitet gjennom å fjerne sløseri ...
 • Effektene av obligatorisk uavhengig kontroll 

  Sørlie, Julie; Ullah, Samee; Hamang, Kristian; Jarnskjold, Nils M Tobias (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2013-05-23)
  Oppgaven ”Effektene av obligatorisk uavhengig kontroll” har hovedfokus på å kartlegge hvilke ringvirkninger den nye loven om uavhengig kontroll fører til hos private og offentlige aktører, samt se på muligheten for ...
 • Statisk vurdering av utvalgte dekker i Hamar kulturhus 

  Gundersen, Kristoffer; Schonhowd, Emil; Tosterud, Jens Kristian (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2014-05-22)
  Vi har gjennom FEM-programmet Autodesk Robot utført en tredjepartskontroll av utvalgte dekker i Hamar kulturhus. Bakgrunnen for dette er at det i ettertid er målt større deformasjoner enn beregnet i noen områder. Her viste ...
 • Seismisk analyse av Haakons VII`S Gate 10 

  Amara, Youcef; Agourram, Mohammed; Almassri, Shaban (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2015-05-26)
  Rambøll Norge AS fikk i oppdrag fra Storebrand Eiendom AS om å komme med en løsning på 3 nye etasjer over en eksisterende konstruksjon som de har i Haakons VII’s gate 10. Dette bygget består av kontorarealer og ligger meget ...
 • Regnbed som tiltak for lokal overvannshåndtering i kaldt klima 

  Young, Katarina; Elveland, Suzanne; Trømborg, Helga (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2014-05-21)
  Klimaendringene, samt økt urbanisering og fortetting fører til at økte overvannsmengder må håndteres. Regnbed (eng.: rain garden, bioretention) er et tiltak for lokal overvannsdisponering (LOD). Det er et beplantet, ...
 • Prosjekteringsprosess ved ombyggingsprosjekter 

  Belibi, André Ulrich; Ghebreselasie, Hanibal Muruts; Haile, Mathiewos Raesu (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2013-05-28)
  Dette prosjektet handler om å undersøke hva som er dagens utfordringer ved prosjekteringsprosesser i ombyggingsoppdrag i byggebransjen, og komme med forslag til hvordan disse prosessene kan forbedres. Ved å gjennomføre ...

View more