Now showing items 1-20 of 65

  • Autonomi og evidensbasert praksis 

   Ekeland, Tor-Johan (Høgskolen i Oslo, 2004)
   Profesjonsaktørar er beslutningstakarar. Med grunnlag i utdanning og kompetanse er dei gitt rettar og pliktar innan definerte samfunnsområde til å utøve praksis og løyse problem av ulike slag. Dei er også viktige ...
  • Change in job values during education 

   Dæhlen, Marianne (Høgskolen i Oslo, 2004)
   Previous research has suggested that preferences for work or job values are important in explaining occupational positions. However, these findings show rather conflicting results, indicating that job values emerge in ...
  • Connecting to professional knowledge 

   Smeby, Jens-Christian (Høgskolen i Oslo, 2004)
   Studies of students’ educational outcome tend to be based on rather simple input output models. The aim of this paper is to demonstrate that a better understanding of professional knowledge and the longitudinal characteristics ...
  • DEMOCRATIC LEGITIMACY - Working agreement or rational consensus? 

   Eriksen, Erik Oddvar (Høgskolen i Oslo, 2006)
   The quest for deliberative democracy is connected to the difficulties with what we for the sake of simplicity refer to as a voting model of democracy.1 This model holds elections and votes as the central features of ...
  • Development of lifestyle preferences in professional training 

   Abrahamsen, Bente (Høgskolen i Oslo, 2004)
   Professional training includes more than learning skills. Values and attitudes are central parts of the professional knowledge and identity (Freidson 2001). The aim of this paper is to examine the influence of professional ...
  • Dommen over enhetsskolen : Når skolepolitikken utformes i rettssalen 

   Lundeberg, Ingrid Rindal (Høgskolen i Oslo, 2003)
   Trondheim 6. februar 2001. Jeg har nettopp inntatt tilhørerbenken på andre rad i rettssal 2 i Trondheim Tinghus. Rettssaken som starter denne dagen og som jeg skal observere omhandler 26 år gamle Pål Lønnvik som har saksøkt ...
  • Educational choice and persistence in male and female dominated fields 

   Mastekaasa, Arne; Smeby, Jens-Christian (Høgskolen i Oslo, 2005)
   Even though female students now make up more than half of all higher education students in many countries, the distribution of women across fields of study is still very uneven. This study examines the gendered nature of ...
  • Elitestudenter i diakonal utdanning? : En sammenligning av studenters bakgrunn og motivasjon i to ulike sykepleierutdanninger 

   Tveit, Bodil; Havnes, Jarle (Høgskolen i Oslo, 2007)
   I dette notatet er vi opptatt av bakgrunn og motivasjon hos studenter som rekrutteres inn til to ulike sykepleierutdanninger i Oslo, henholdsvis ved Høgskolen i Oslo og ved Diakonhjemmets Høgskole. Grunnen til denne ...
  • Epistemic cultures among beginning professionals 

   Smeby, Jens-Christian (Høgskolen i Oslo, 2006)
   One of the key characteristics of professions is that they are knowledge based occupational groups. Professional education and training is therefore an essential element of professionalism. During the last 30-40 ...
  • Ettertanke: Veit vi no meir om utfordringane? 

   Haug, Peder (Høgskolen i Oslo, 2008)
   Innlegg på konferansen «Utdanningen av lærere - erfaringer og utfordringer» Senter for profesjonsstudier, Høgskolen i Oslo 25. august 2008
  • Evidence-based practice in teaching and teacher education: What is it? What is the rationale? What is the criticism? Where to go now? 

   Brusling, Christer (Høgskolen i Oslo, 2005)
   Invited paper to a workshop at the conference Professional Development of Teachers in a Lifelong Perspective: Teacher Education, Knowledge Production and Institutional Reform. Centre for Higher Education, Greater Copenhagen ...
  • Female professionals’ working hours 

   Abrahamsen, Bente (Høgskolen i Oslo, 2005)
   The aim of this paper is to examine female professionals’ working hours, particularly the tendency to work reduced hours. Earlier research indicates a considerable variation in female professionals’ working hours (Hoel ...
  • Forskning om profesjonsutvikling i skolen - med kollegial veiledning i fokus: ”Som man roper i skogen, får man svar” 

   Raaen, Finn Daniel (Høgskolen i Oslo, 2005)
   I de fleste europeiske land er det igangsatt mer og mindre systematiske forsøks- og utviklingsprosjekt for nyutdannete lærere, med tanke på å lette deres overgang fra utdanning til profesjonell yrkesutøvelse. I Norge har ...
  • Frafallsundersøkelse : StudData panel 2 

   Storøy, Siri (Høgskolen i Oslo, 2010)
   Dette notatet er utarbeidet for forskere som jobber med datamaterialet fra StudData undersøkelsen. Temaet er frafallet i StudData undersøkelsen. StudData er en longitudinell spørreskjemaundersøkelse som følger tre kull ...
  • Førskolelærernes utdannings- og yrkesvalg 

   Frøseth, Mari Wigum; Smeby, Jens-Christian (Høgskolen i Oslo, 2007)
   Hensikten med dette notatet er å belyse hva førskolelærere gjør etter endt utdanning. Hvor mange jobber som førskolelærere og hvor mange av disse jobber i henholdsvis barnehage og i grunnskolen? Er det mange som fortsetter ...
  • Førskolelærerstudentenes praksis – øvingslærerne og øvingsbarnehagene 

   Løvgren, Mette (Høgskolen i Oslo, 2009-10)
   Denne rapporten omhandler øvingslærerne i førskolelærerutdanningen, altså de som arbeider i barnehagene og har som del av jobben sin å følge opp den delen av førskolelærerutdanningen som foregår i barnehagene. Øvingslæring ...
  • Førskolelærerstudentenes yrkesplaner 

   Smeby, Jens-Christian (Høgskolen i Oslo, 2003)
   Hensikten med dette notatet er å belyse i hvilken grad studentene innenfor førskolelærerutdanningen ønsker seg en jobb i barnehage etter endt utdanning og hva som i tilfelle er grunnen til at de ønsker annet arbeid. Analysene ...
  • Government intervention and the problem of knowledge in education policy 

   Young, Michael (Høgskolen i OsloUniversity of London, 2005)
   This paper seeks to explore possible connections between the range of work in the sociology of education concerned with the role of government in promoting marketisation and choice in education and the issues around ...
  • Hermeneutiske og diskursive tilnærminger : ulike veier til kunnskap om sykepleierstudenters motivasjon i dagens samfunn 

   Tveit, Bodil (Høgskolen i Oslo, 2004)
   I dette essayet vil jeg først gi en kort beskrivelse av mitt forskningsprosjekt. Med utgangspunkt i prosjektets tema og forskningsspørsmål vil jeg deretter introdusere to ulike vitenskapsteoretiske tilnærminger og diskutere ...
  • Hva kjennetegner forskning på norske lærere under Kunnskapsløftet? 

   Mausethagen, Sølvi; Hermansen, Hege; Lorentzen, Marte; Zlatanovic, Tatjana; Dahl, Thomas (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2016)
   Formålet med denne forskningskartleggingen har vært å beskrive forskningsfeltet på lærerrollen i Norge under Kunnskapsløftet som utdanningsreform og hva dette kan fortelle oss om lærerrollen i dag. Hvilken forskning finnes? ...