Now showing items 1-20 of 65

    • Lærerrollen - tilrettelegger eller formidler? 

      Telhaug, Alfred Oftedal (Høgskolen i Oslo, 2002)
      Foredrag ved Senter for profesjonsstudier 24. januar 2002 Den dagsaktuelle situasjonen kan karakteriseres slik: Det høres nå ut som om alle sier det samme. OECD - med sin særlige omsorg for næringsliv og økonomisk vekst ...
    • Dommen over enhetsskolen : Når skolepolitikken utformes i rettssalen 

      Lundeberg, Ingrid Rindal (Høgskolen i Oslo, 2003)
      Trondheim 6. februar 2001. Jeg har nettopp inntatt tilhørerbenken på andre rad i rettssal 2 i Trondheim Tinghus. Rettssaken som starter denne dagen og som jeg skal observere omhandler 26 år gamle Pål Lønnvik som har saksøkt ...
    • Hvordan påvirker fastlegeordningen legens skjønnsmessige avgjørelser? 

      Carlsen, Benedicte (Høgskolen i Oslo, 2003)
      Paper presentert på seminaret Skjønn og dømmekraft ved Senter for profesjonsstudier, Høgskolen i Oslo, våren 2003. Arbeid under utarbeidelse. Studien fokuserer på fastlegen som forvalter av helsevesenets ressurser og ...
    • Profesjonsfag, fagdisipliner og tverrfaglige felt 

      Smeby, Jens-Christian (Høgskolen i Oslo, 2003)
      Dagens inndeling i fag og fagdisipliner tas ofte som en selvfølge og betraktes gjerne som en egenskap ved selve kunnskapen. Fag er imidlertid historisk gitte former for kunnskapsorganisering som kontinuerlig er i endring. ...
    • Førskolelærerstudentenes yrkesplaner 

      Smeby, Jens-Christian (Høgskolen i Oslo, 2003)
      Hensikten med dette notatet er å belyse i hvilken grad studentene innenfor førskolelærerutdanningen ønsker seg en jobb i barnehage etter endt utdanning og hva som i tilfelle er grunnen til at de ønsker annet arbeid. Analysene ...
    • The Possibility of Bildung in Professional Education: Teacher Education as a Case for Study 

      Raaen, Finn Daniel (Høgskolen i Oslo, 2004)
      It is widely accepted that being professional implies having a certain knowledge-based repertoire at your disposal, a repertoire that will make you able to meet the client-related aims and objectives given by society. I ...
    • Studiekvalitet: hvordan sikre kvaliteten på kvalitetsdataene? 

      Smeby, Jens-Christian; Aamodt, Per Olaf (Høgskolen i Oslo, 2004)
      Høsten 2004 arrangerte Rektoratet, SEFIA, SPS og PUS en seminarrekke om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling. Det foreliggende notatet er skrevet av Jens-Christian Smeby og Per Olaf Aamodt med utgangspunkt i innledningen ...
    • Autonomi og evidensbasert praksis 

      Ekeland, Tor-Johan (Høgskolen i Oslo, 2004)
      Profesjonsaktørar er beslutningstakarar. Med grunnlag i utdanning og kompetanse er dei gitt rettar og pliktar innan definerte samfunnsområde til å utøve praksis og løyse problem av ulike slag. Dei er også viktige ...
    • Hermeneutiske og diskursive tilnærminger : ulike veier til kunnskap om sykepleierstudenters motivasjon i dagens samfunn 

      Tveit, Bodil (Høgskolen i Oslo, 2004)
      I dette essayet vil jeg først gi en kort beskrivelse av mitt forskningsprosjekt. Med utgangspunkt i prosjektets tema og forskningsspørsmål vil jeg deretter introdusere to ulike vitenskapsteoretiske tilnærminger og diskutere ...
    • Studenttilfredshet i profesjonsutdanningene 

      Mastekaasa, Arne; Terum, Lars Inge (Høgskolen i Oslo, 2004)
      Artikkelen belyser studentenes generelle tilfredshet med utdanningene samt med mer spesifikke sider som undervisningsplanlegging, lærere og yrkesrelevans. Ca. 4000 studenter ved åtte læresteder inngår i analysene. Data er ...
    • Organisational commitment among public and private sector professionals 

      Mastekaasa, Arne (Høgskolen i Oslo, 2004)
      Public sector workers are partly portrayed as highly motivated and with relatively altruistic values, and partly as lazy and opportunistic. This paper compares the level of organisational commitment in professional groups ...
    • Change in job values during education 

      Dæhlen, Marianne (Høgskolen i Oslo, 2004)
      Previous research has suggested that preferences for work or job values are important in explaining occupational positions. However, these findings show rather conflicting results, indicating that job values emerge in ...
    • Student Involvement and Learning Outcome in Professional Education in Norway 

      Havnes, Anton; Aamodt, Per Olaf (Høgskolen i Oslo, 2004)
      The main purpose of this paper is to test how learning outcome among students in professional education is affected by the background of the students or characteristics of the learning environment of the institution. The ...
    • Connecting to professional knowledge 

      Smeby, Jens-Christian (Høgskolen i Oslo, 2004)
      Studies of students’ educational outcome tend to be based on rather simple input output models. The aim of this paper is to demonstrate that a better understanding of professional knowledge and the longitudinal characteristics ...
    • Development of lifestyle preferences in professional training 

      Abrahamsen, Bente (Høgskolen i Oslo, 2004)
      Professional training includes more than learning skills. Values and attitudes are central parts of the professional knowledge and identity (Freidson 2001). The aim of this paper is to examine the influence of professional ...
    • Sykepleierutdanningen – hvorfor kritiseres den? 

      Nortvedt, Per; Kvamme, Eli; Tveit, Bodil (Høgskolen i Oslo, 2005)
      Sykepleiere spiller en særdeles viktig rolle i det moderne samfunn, og de stilles daglig overfor krevende og ofte sammensatte oppgaver. Dette stiller store krav til deres kvalifikasjoner og kompetanse. Sykepleierutdanningen ...
    • Liberal Constitution-Making 

      Eriksen, Asgeir Stenberg (Høgskolen i Oslo, 2005)
      The main purpose of the paper is to theoretically flesh out a representative constitutionmaking process. It rests upon an initial account of liberal legitimacy of an action. I will secondly elaborate different theoretical ...
    • Profesjonsetikken sitt grunnlag 

      Grimen, Harald (Høgskolen i Oslo, 2005)
      Av og til må etikk bygge på politikk, og ikkje omvendt. Profesjonsetikk er eit døme på dette. Profesjonsetikkar har eit politisk grunnlag. Ein del av dei - truleg kontroversielle - standpunkta som føl av dette, og som eg ...
    • Educational choice and persistence in male and female dominated fields 

      Mastekaasa, Arne; Smeby, Jens-Christian (Høgskolen i Oslo, 2005)
      Even though female students now make up more than half of all higher education students in many countries, the distribution of women across fields of study is still very uneven. This study examines the gendered nature of ...
    • Government intervention and the problem of knowledge in education policy 

      Young, Michael (Høgskolen i OsloUniversity of London, 2005)
      This paper seeks to explore possible connections between the range of work in the sociology of education concerned with the role of government in promoting marketisation and choice in education and the issues around ...