Now showing items 41-60 of 65

  • Elitestudenter i diakonal utdanning? : En sammenligning av studenters bakgrunn og motivasjon i to ulike sykepleierutdanninger 

   Tveit, Bodil; Havnes, Jarle (Høgskolen i Oslo, 2007)
   I dette notatet er vi opptatt av bakgrunn og motivasjon hos studenter som rekrutteres inn til to ulike sykepleierutdanninger i Oslo, henholdsvis ved Høgskolen i Oslo og ved Diakonhjemmets Høgskole. Grunnen til denne ...
  • Veiledning i lærerutdanningens praksis - i går, i dag - og i morgen 

   Sundli, Liv (Høgskolen i Oslo, 2007)
   Da veiledningsopplæringen for lærerutdanningen ble etablert i Norge på 1970-tallet, vesentlig inspirert av Torgeir Bue, tok man avstand fra tidligere tiders modell for øvingsopplæring som ble sett som snever, teknisk og ...
  • Førskolelærernes utdannings- og yrkesvalg 

   Frøseth, Mari Wigum; Smeby, Jens-Christian (Høgskolen i Oslo, 2007)
   Hensikten med dette notatet er å belyse hva førskolelærere gjør etter endt utdanning. Hvor mange jobber som førskolelærere og hvor mange av disse jobber i henholdsvis barnehage og i grunnskolen? Er det mange som fortsetter ...
  • Mestring av læreryrket - hva, hvordan og for hvilke hensikter? : En analytisk tilnærming 

   Raaen, Finn Daniel (Høgskolen i Oslo, 2007)
   Begrepet å mestre er avledet av ordet mester. Mester har etymologisk en dobbel betydning, både en tradisjonell og en moderne. I tradisjonell religiøs forstand innebærer det å være en herre og mester som rettleder sine ...
  • Lærarrolla i ulike tider 

   Strømnes, Åsmund Lønning (Høgskolen i Oslo, 2007)
   Fagleg innlegg på seminar for Christer Brusling ved Senter for profesjonsstudier (SPS) 3. mai 2007
  • Structural and Institutional Invariance in Professions and Professionalism 

   Sciulli, David (Høgskolen i OsloTexas A&M University, 2008)
   Received wisdom in the sociology of professions revolves around two assumptions. First, professions cannot be distinguished either analytically or empirically from other expert occupations and middle-class occupations. ...
  • Ettertanke: Veit vi no meir om utfordringane? 

   Haug, Peder (Høgskolen i Oslo, 2008)
   Innlegg på konferansen «Utdanningen av lærere - erfaringer og utfordringer» Senter for profesjonsstudier, Høgskolen i Oslo 25. august 2008
  • Læreryrkets status: allmennlæreres egenvurderinger i StudData 

   Drange, Ida; Skjønsberg, Andreas (Høgskolen i Oslo, 2008)
   Dette notatet er utarbeidet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Tema for notatet er læreryrkets status. Dette undersøkes ved å se på allmennlærerstudenter og nyutdannede læreres vurdering av dette i StudData. StudData ...
  • Skjønn, rettssikkerhet og uførepensjon 

   Stuen, Hanne Kilen; Eriksen, Erik Oddvar (Høgskolen i Oslo, 2008)
   Forfatterne drøfter skjønn i forhold til likebehandling relatert til folketrygdlovens bestemmelser om uføretrygd. Det skilles mellom ulike begreper om og former for skjønn. Utviklingen innen det offentlige velferdsbyråkratiet ...
  • Lærerarbeid - en samling valgsituasjoner 

   Kleven, Thor Arnfinn (Høgskolen i Oslo, 2008)
   Tittelen på dette innlegget karakteriserer lærerarbeid som en samling valgsituasjoner. Det uttrykket kunne ha vært brukt om mange andre jobber også. En sjåfør opplever stadige valgsituasjoner i trafikken. En lege ...
  • Pedagogikkfaget og norsk lærerutdanning 

   Telhaug, Alfred Oftedal (Høgskolen i Oslo, 2008)
   Foredrag holdt ved lanseringen av ”Pedagogikken i reformene - Reformene i pedagogikken”, festskrift til Peder Haug, Senter for profesjonsstudier mandag 25.august 2008.
  • Tidligere skoleprestasjoner og rekruttering til og gjennomføring av allmennlærerutdanning 

   Mastekaasa, Arne (Høgskolen i Oslo, 2008-09)
   I mange land er man bekymret over sviktende rekruttering til læreryrket, og spesielt over kvaliteten på nye lærere. Det er vanskelig å definere lærerkvalitet og enda vanskeligere å måle slik kvalitet. Formålet med dette ...
  • Organizational commitment among public and private sector professionals 

   Mastekaasa, Arne (Høgskolen i Oslo, 2009)
   Public sector workers are partly portrayed as highly motivated and with relatively altruistic values, and partly as lazy and opportunistic. This article compares the level of organizational commitment in professional groups ...
  • Studentenes vurdering av førskolelærerutdanningen – resultater fra StudData 

   Skjønsberg, Andreas; Caspersen, Joakim (Høgskolen i Oslo, 2009)
   I denne rapporten er førskolelærerstudenters vurderinger av førskolelærerutdanningen analysert. Undersøkelsen rapporten bygger på er en spørreskjemaundersøkelse foretatt blant studenter som i 2007 var i sitt tredje studieår. ...
  • Førskolelærerstudentenes praksis – øvingslærerne og øvingsbarnehagene 

   Løvgren, Mette (Høgskolen i Oslo, 2009-10)
   Denne rapporten omhandler øvingslærerne i førskolelærerutdanningen, altså de som arbeider i barnehagene og har som del av jobben sin å følge opp den delen av førskolelærerutdanningen som foregår i barnehagene. Øvingslæring ...
  • Profesjonskvalifisering : Innlegg og kommentarer ved presentasjon av boka Kvalifisering for profesjonsutøving 

   Heggen, Kåre; Jensen, Kari Toverud; Fauske, Halvor; Conradi, Hallgerd (Høgskolen i Oslo, 2010)
   Sentralt i den boka som blir lansert er data m.a. innsamla i StudData-prosjektet ved SPS, som eg har hatt tilgang til frå eg starta i bistilling ved senteret i 2005. Eit viktig siktemål med boka er difor å beskrive ...
  • Utbrenthet – en veiledende bibliografi 

   Larsen, Anne Cecilie (2010)
   Utbrenthetsbegrepet ble lansert på midten av 70-tallet. Begrepet har hatt stor appell, og det anslås nå at det er skrevet om lag 6000 vitenskapelige bøker, artikler og avhandlinger om utbrenthet (Schaufeli, Leiter, & ...
  • Frafallsundersøkelse : StudData panel 2 

   Storøy, Siri (Høgskolen i Oslo, 2010)
   Dette notatet er utarbeidet for forskere som jobber med datamaterialet fra StudData undersøkelsen. Temaet er frafallet i StudData undersøkelsen. StudData er en longitudinell spørreskjemaundersøkelse som følger tre kull ...
  • Meistring av førskulelærarrolla i eit arbeidsfelt med lekmannspreg (MAFAL) – En frekvensrapport 

   Løvgren, Mette (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2012)
   Dette notatet er en rapport med frekvensfordelinger fra en spørreundersøkelse som ble gjennomført som en del av prosjektet «Meistring av førskulelærarrolla i eit arbeidsfelt med lekmannspreg – MAFAL». Prosjektet var et ...
  • Nyutdannede ved HIOA : Utdannelsens relevans for jobb 

   Gythfeldt, Knut (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2012)
   Rapporten belyser hvorvidt personer som fullførte en grad i 2005 ved Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus hadde funnet relevant arbeid i 2007. Følgende utdanningsgrupper er med i studien: • Sykepleier • Allmennlærer ...