Now showing items 1-13 of 13

  • Arbeidslivet og personer med ervervet døvblindhet 

   Widding, Steinar (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2009)
   I november 2005 tok det daværende Sosial- og helsedirektoratet initiativ til et forsknings- og utviklingsprosjekt om personer med ervervet døvblindhet. Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) hadde det faglige ansvaret for ...
  • Conflict prevention and Management 

   Widding, Steinar; Grimsmo, Asbjørn; Jacobsen, Kirsti; Austad, Annik Apall (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2012)
  • Evaluering av prosjektet ”Godt nok norsk” 

   Enehaug, Heidi; Widding, Steinar (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2013)
   I mange kommuner har kommunehelsetjenesten i dag problemer med å rekruttere nok helsepersonell, særlig sykepleiere og helsefagarbeidere. Dette var bakgrunnen for at kommunene Oppegård, Ski og Ås deltok i prosjektet ”Godt ...
  • Evaluering av Telenor Open Mind Integartion/Evaluation of Telenor Open Mind Integration 

   Widding, Steinar (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2012)
   Programmet ’Telenor Open Mind Integration’ har som målsetning å bidra til at høyt utdannede innvandrere får relevant arbeid, og samtidig sikre bedriften tilgang på kvalifisert arbeidskraft. Evalueringen, gjennomført av ...
  • Famler seg fram til god etteroppfølging 

   Maximova-Mentzoni, Tatiana; Widding, Steinar (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet ved HiOA, 2015)
   Norsk forskningslitteratur om kvalifiseringstiltak anbefaler ofte at deltakere blir fulgt opp også etter at de er skrevet ut fra tiltakene til ordinært arbeid eller utdanning, en aktivitet vi omtaler som etteroppfølging. ...
  • Forebygging og håndtering av konflikter på arbeidsplassen 

   Widding, Steinar; Grimsmo, Asbjørn; Jacobsen, Kirsti; Austad, Annik Apall (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2012)
  • Funksjonshemmet i arbeidslivet - fortsatt usynlig? 

   Spjelkavik, Øystein; Widding, Steinar (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2005)
   Undersøkelsen tar utgangspunkt i et prosjekt som ble avsluttet i 2001 der hensikten var å synliggjøre funksjonshemmede arbeidssøkere overfor bedrifter. Situasjonen den gang var at noen virksomheter ansatte funksjonshemmede, ...
  • Funksjonshemming og arbeidsliv i tre bransjer 

   Andreassen, Tone Alm; Haualand, Hilde; Widding, Steinar (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2007)
   Dette notatet er et resultat av prosjektet ”Funksjonshemming, arbeidsliv og velferdsstat”, et samarbeid mellom Forskningsstiftelsen Fafo og Arbeidsforskningsinstituttet (AFI). Hensikten med prosjektet, som er finansiert ...
  • Fylkeskommunen og kommunene i samarbeid 

   Widding, Steinar; Finsrud, Henrik (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2006)
   Den foreliggende rapporten er en sammenfatning av Arbeidsforskningsinstituttets formative evaluering av forsøksordningen med utviklingskontrakter mellom Vestfold fylkeskommune og de 14 kommunene i Vestfold. Den prosjektbaserte ...
  • Kompetanse, opplæring og mangfold 

   Enehaug, Heidi; Widding, Steinar (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet, 2011)
   I denne rapporten diskuterer forskerne Enehaug, Heidi og Steinar Widding utfordringer som kan oppstå i mangfoldige arbeidsmiljøer. Det legges vekt på hvordan bedriftsintern språkopplæring kan brukes som et verktøy for ...
  • Livsfaseorienterte personalstrategier i byggenæringen 

   Widding, Steinar; Enehaug, Heidi (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2012)
   Den foreliggende rapporten er en rapport fra et forprosjekt. Forprosjektets mål var å gi innspill til et senere og mer omfattende prosjekt som skal utvikle, implementere og spre kunnskaper og metoder for livsfaseorienterte ...
  • NAVs formidlings- og rekrutteringstjenester 

   Mamelund, Svenn-Erik; Widding, Steinar (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet ved HiOA, 2014)
   Man vet i dag lite om hvordan arbeidssøkere kommer i jobb og hvorvidt de vurderer NAVs formidlings­bistand som nyttig. Det er kunnskap om dette og om den bistanden som gis til arbeidsgivere som ønsker å rekruttere ny ...
  • Språkopplæring i bedrift 

   Enehaug, Heidi; Widding, Steinar (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2011)
   Arbeidslivets krav til kompetanse, produktivitet, effektivitet, omstillingsevne og beherskelse av mer avansert teknologi øker. Økte krav til de ansattes kompetanse gjør at arbeidstakere som ikke behersker norsk, kan stå i ...