Now showing items 1-20 of 25

  • Arbeid og psykisk helse 

   Schafft, Angelika; Spjelkavik, Øystein (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2006)
   Storbysatsingen er et prosjekt som Steen, Arild Henriktet våren 2005 og har vært en del av Aetat sin innsats finansiert over Opptrappingsplanen for psykisk helse. Prosjektet er underlagt etatens satsing på arbeid og psykisk ...
  • Arbeidsgiverlos - Underveisrapport 

   Schafft, Angelika; Spjelkavik, Øystein (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet AFI, 2010)
   Pilotprosjektet ”Arbeidsgiverlos” (2009–2012) i NAV skal utvikle en veilednings- og oppfølgingstjeneste for arbeidsgivere med ansatte som har psykiske helseproblemer. Arbeidsgiverlos er ansatt ved NAV Arbeidslivssenter og ...
  • Arbeidsgiverlos – lederstøtte i arbeidet med psykiske helse på arbeidsplassen 

   Schafft, Angelika; Spjelkavik, Øystein; Brøgger, Benedicte; Grimsmo, Asbjørn (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2012)
   AFI har evaluert forsøksordningen med arbeidsgiverlos i NAV Arbeidslivssentre i syv fylker. Forsøksordningen hadde oppSteen, Arild Henrikt i 2009 og ble avsluttet i 2012.
  • Arbeidsgiverperspektiver på inkludering 

   Schafft, Angelika; Spjelkavik, Øystein (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet ved HiOA, 2014)
   Forskning har vist at økt bruk av vanlige virksomheter som arena for avklaring, arbeidstrening og kvalifisering er nødvendig for å få til økt inkludering av grupper som er marginale på arbeidsmarkedet. Prosjektet er basert ...
  • Evaluering av arbeidsmarkedssatsingen for sosialhjelpsmottakere 

   Schafft, Angelika; Frøyland, Kjetil; Spjelkavik, Øystein (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2005)
   Arbeidsmarkedstiltak for langtids sosialhjelpmottakere er et av tiltakene i regjeringens 'Tiltaksplan mot fattigdom'. Et hovedmål med denne arbeidsmarkedssatsingen er å få langtidsmottakere av sosialhjelp i arbeid og hindre ...
  • Evaluering av de statlige arbeidssamvirketiltakene og de kommunale aktivitetstilbudene for yrkeshemmede 

   Helle, Kari Marie; Schafft, Angelika; Seierstad, Ståle; Eide, Ann Kristin (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet, 1998)
   Denne rapporten analyserer offentlige attføringstiltak for personer med omfattende yrkeshemning. Hovedfokus er på statlige arbeidssamvirketiltak og kommunale aktivitetstilbud for yrkeshemmede, nærmere bestemt kommunale ...
  • Evaluering av Kvalifiseringsprogrammet - sluttrapport 

   Schafft, Angelika; Spjelkavik, Øystein (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2011)
   Kvalifiseringsprogrammet skal bidra til bedre arbeidsmarkedstilknytning og levekår for personer som står langt fra arbeidsmarkedet, har store og sammensatte problemer, vesentlig nedsatt inntektsevne og ingen eller begrensede ...
  • Evaluering av Kvalifiseringsprogrammet - underveisrapport 

   Schafft, Angelika; Spjelkavik, Øystein; Legard, Sveinung (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2009)
   Kvalifiseringsprogrammet (KVP) skal bidra til bedre arbeidsmarkedstilknytning og levekår for personer som står langt fra arbeidsmarkedet og er en del av regjeringens tiltak mot fattigdom. Denne første rapporten fra ...
  • Evaluering av prosjektet ”Samordning av tiltak for tilbakeføring - fra fengsel til kvalifiseringsprogram” 

   Schafft, Angelika; Spjelkavik, Øystein (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2012)
  • Evaluering av prosjektet ”Yrkesmessig rehabilitering av somaliere i khatbruker-miljøer" 

   Schafft, Angelika (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet, 2010)
   I 2007 ble det igangsatt et pilot¬prosjekt for yrkesmessig og annen rehabilitering for somaliere som sogner til det khat-belastete miljøet på Grønland i Oslo. Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) har på oppdrag av Oslo Kommune ...
  • Evaluering av tiltakssatsing i forhold til sosialhjelpsmottakere 

   Frøyland, Kjetil; Schafft, Angelika; Spjelkavik, Øystein (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2004)
  • Forsøk med NAV-veileder i videregående skole 

   Schafft, Angelika; Mamelund, Svenn-Erik (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet ved HiOA, 2016)
   «Forsøk med NAV-veileder i videregående skole» er et samarbeidsprosjekt mellom Arbeids- og velferdsdirektoratet og Utdanningsdirektoratet. Forsøket Steen, Arild Henriktet i 2013 i tre fylker og ble deretter trinnvis utvidet ...
  • Gode intensjoner – holder det? 

   Schafft, Angelika; Grimsmo, Asbjørn (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet, 2012)
   Mange arbeidsgivere som deltok på ”gjestebud” har fått ny og viktig kunnskap som kan bidra til at flere personer med psykiske lidelser kommer i jobb eller beholder jobben sin. Det er imidlertid kun et mindretall som opplyser ...
  • Inkluderingskompetanse i NAV - Evaluering av forsøket Kjerneoppgaver i NAV 

   Spjelkavik, Øystein; Mamelund, Svenn-Erik; Schafft, Angelika (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet ved HiOA, 2016)
   «Kjerneoppgaver i NAV–kontor» (2012 – 2016) var et forsøk ved fem NAV-kontor der NAV gjennomfører avklarings- og oppfølgingstjenester i egen regi som alternativ til kjøp av slike tjenester i form av tiltak fra eksterne ...
  • Jobpics 

   Schafft, Angelika (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2012)
  • Klok av skade 

   Schafft, Angelika (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2008)
   ”Medarbeider med brukererfaring” (MB-prosjektet) går ut på at tidligere brukere i psykiatrien får en spesielt tilrettelagt ettårig utdanning, som skal sette dem i stand til å få arbeid innen tjenesteapparatet for psykisk ...
  • NAVs samarbeid med fylkeskommunen i Ny GIV-Oppfølgingsprosjektet 

   Schafft, Angelika; Maximova-Mentzoni, Tatiana (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet ved HiOA, 2015)
   Arbeidsforskningsinstituttet har evaluert NAVs oppfølgingsinnsats mot ungdom med rett til videregående opplæring, nærmere bestemt NAVs rolle i Ny GIV-Oppfølgingsprosjektet (2011 til 2013). Oppfølgingsprosjektet har vært ...
  • Ny evaluering av Tiltakssatsingen for sosialhjelpsmottakere 

   Schafft, Angelika; Skardhamar, Torbjørn; Zhang, Tao (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet, 2010)
   Satsingen på målrettede arbeidsmarkedstiltak for langtids sosialhjelpsmottakere (”til-takssatsingen”) ble igangsatt i 2003, og den hadde som hovedmål å gi økt og varig sysselsetting av målgruppen. Satsingen har vært ett ...
  • En ny rolle for NAV i fengsel 

   Schafft, Angelika; Frøyland, Kjetil; Spjelkavik, Øystein (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2013)
   Det treårige prosjektet ”Samordning av tiltak for tilbakeføring - Fra fengsel til kvalifiseringsprogram” ble i 2009 igangsatt i syv fengselskommuner (senere seks). Prosjekteier er Arbeids- og velferds-direktoratet. Formålet ...
  • En ny rolle for NAV i fengsel 

   Schafft, Angelika (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet ved HiOA, 2015)
   Det treårige prosjektet ”Samordning av tiltak for tilbakeføring - Fra fengsel til kvalifiserings­pro­gram” ble i 2009 igangsatt i syv fengselskommuner (senere seks). Prosjekteier er Arbeids- og vel­ferds­direktoratet. ...