Now showing items 1-10 of 10

  • Evaluering av Forsøket Arbeidsavklaringspenger (AAP) som lønnstilskudd 

   Pettersen, Karen-Sofie; Spjelkavik, Øystein; Proba samfunnsanalyse (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet ved HiOA, 2015)
   Dette er den andre av tre rapporteringer fra følgeevalueringen av forsøket Arbeidsavklaringspenger (AAP) som lønnstilskudd. Rapporten tar for seg utviklingen av forsøket siden første evalueringsfase, prosessen med å ...
  • Evaluering av Forsøket Arbeidsavklaringspenger (AAP) som lønnstilskudd 

   Pettersen, Karen-Sofie; Spjelkavik, Øystein (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet ved HiOA, 2014)
   Forsøket AAP som lønnstilskudd ble initiert i revidert nasjonalbudsjett for 2012 og presentert som et politisk virkemiddel for å mobilisere grupper med svakt fotfeste i arbeidsmarkedet til arbeid.
  • Ledelse og lederutdanning i kommunenes helse- og omsorgstjeneste 

   Pettersen, Karen-Sofie (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet, 2010)
   Samhandlingsreformen har som overordnet mål å sikre en fremtidig helse- og omsorgstjeneste som både svarer på pasientenes behov for koordinerte tjenester og på store samfunnsøkonomiske utfordringer (St.meld. nr. 47 ...
  • Med blikk for sammenhengen mellom barnehage og skole 

   Pettersen, Karen-Sofie (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2012)
   Prosjektet har ført til økt bevissthet om førskolelærerens rolle i samarbeidet mellom barnehage og skole og barnehagens betydning for barns læring. Evalueringen av Karen-Sofie Pettersen (AFI), viser at prosjektet har gitt ...
  • Nyskaping i demensomsorgen 

   Fossestøl, Knut; Pettersen, Karen-Sofie (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet ved HiOA, 2014)
   1 og 2 oktober 2014 ble det avholdt en dialogkonferanse om innovasjon i demensomsorgen i den kommunale demensomsorgen i Finnmark i ALTA etter initiativ fra KS og rådmannsutvalget i Finnmark. Demensomsorg ble valgt som tema ...
  • Praksiskonsulenten som brobygger 

   Pettersen, Karen-Sofie (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2012)
   Evalueringen av prosjektet ”Allmennlegetjenesten og psykisk helse – Praksiskonsulentordningen” viser at man gjennom ulike virkemidler langt på vei har bidratt til å bedre samhandlingen mellom allmennlegetjenesten og ...
  • SAK i Innlandet 

   Pettersen, Karen-Sofie; Norvoll, Reidun (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet, 2011)
   Høgskolen i Gjøvik (HiG), Høgskolen i Hedmark (HH) og Høgskolen i Lillehammer (HIL) har siden 1999 samarbeidet med fylkeskommunene i Hedmark og Oppland og Kompetanse-, Universitets- og Forskningsfondet i Innlandet AS om ...
  • Samspill eller svarteperspill? 

   Pettersen, Karen-Sofie; Skjælaaen, Gudrun Rudningen (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet ved HiOA, 2014)
   Prosjektets formål har vært å kartlegge gråsoner og klargjøre ansvarsforholdet mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten for mennesker med samtidige psykiske lidelser og ruslidelser (RoP-lidelser) med voldsproblematikk. ...
  • Terskler i barnevernet 

   Ellingsen, Dag; Pettersen, Karen-Sofie; Andersen, Linn; Viblemo, Tor-Egil (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet ved HiOA, 2015)
   På oppdrag fra Oslo kommune, Byrådsavdelingen for eldre og sosiale tjenester, har Arbeidsforskningsinstituttet og Oxford Research gjennomført et forskningsprosjekt om terskler i barnevernet. Prosjektet er finansiert av ...
  • Tilbakeføringsgarantien i praksis 

   Neumann, Cecilie Basberg; Pettersen, Karen-Sofie (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2013)
   Denne rapporten er resultatet av et treårig følgeforskningsprosjekt av to TAFU prosjekter – Tilbakeføring gjennom arbeid, fritid og utdanning - et i Rogaland og et i Tromsø. TAFU prosjektene arbeider med å tilbakeføre ...