Now showing items 1-6 of 6

  • Evaluering av likestillings- og diskrimineringsombudet 

   Egeland, Cathrine; Neumann, Cecilie Basberg (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet, 2009)
   Arbeidsforskningsinstituttet har i løpet av 2008 evaluert Likestillings- og diskriminerings-ombudet (LDO) på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet. Departementet ønsket en evaluering av LDOs funksjon som ...
  • LINK 

   Neumann, Cecilie Basberg (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet, 2010)
   Denne rapporten handler om barnevernstiltaket LINK i Trondheim kommune. LINK er et tiltak for ungdom mellom 12 og 16 år og regnes som et hjemmebasert hjelpetiltak. Dette betyr at ung-dommene i tiltaket bor hjemme sammen ...
  • Midtveisevaluering av prosjekt for universitetspedagogikk ved Universitetet i Stavanger 

   Neumann, Cecilie Basberg (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2012)
  • Regionale sentre for likestilling og mangfold 

   Egeland, Cathrine; Neumann, Cecilie Basberg (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2011)
   Arbeidsforskningsinstituttet har på oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdeparte-mentet (BLD) evaluert pilotprosjektet Regionale sentre for likestilling og mangfold. BLD har i en prøveperiode fra 2008 – 2010 ...
  • Tilbakeføringsgarantien i praksis 

   Neumann, Cecilie Basberg; Pettersen, Karen-Sofie (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2013)
   Denne rapporten er resultatet av et treårig følgeforskningsprosjekt av to TAFU prosjekter – Tilbakeføring gjennom arbeid, fritid og utdanning - et i Rogaland og et i Tromsø. TAFU prosjektene arbeider med å tilbakeføre ...
  • Ungdom i Ny sjanse 

   Frøyland, Kjetil; Neumann, Cecilie Basberg (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2012)
   Ny sjanse er en forsøksordning i et utvalg kommuner og bydeler hvor formålet er å prøve ut ulike metoder for å få innvandrere over i arbeid eller utdanning. Rapporten er skrevet av Kjetil Frøyland og Neumann, Cecilie Basberg ...