Now showing items 1-20 of 22

  • Arbeidsliv og rus 

   Frøyland, Kjetil (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2005)
   Etter en anbudskonkurranse våren 2004 fikk Arbeidsforskningsinstituttet i oppdrag av Sosial- og helsedirektoratet å evaluere AKAN (Arbeidslivets komité mot alkoholisme og narkomani). Som ledd i denne evalueringen skulle ...
  • Behovet for varig tilrettelagt arbeid 

   Spjelkavik, Øystein; Børing, Pål; Frøyland, Kjetil; Skarpaas, Ingebjørg (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2012)
   Denne rapporten fra AFI kartlegger behovet for VTA-tiltakene (varig tilrettelagt arbeid). Kartleggingen viser at både tiltaksarrangører, kommuner og NAV forventer at behovet for VTA vil øke.
  • Effekt- og følgeevaluering av Lindesneslosen 

   Frøyland, Kjetil; Spjelkavik, Øystein (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet ved HiOA, 2017)
   «Lindesneslosen» er et prosjekt (2014 – 2017) som prøver ut Supported Employment (SE) i skolen med ambisjon om å redusere unge menneskers utenforskap og frafall fra skole og arbeid i Lindesnes­regionen. Målgruppa er ungdom ...
  • Effekt- og følgeevaluering av Lindesneslosen 

   Bernstrøm, Vilde Hoff; Frøyland, Kjetil; Spjelkavik, Øystein (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet ved HiOA, 2015)
   Prosjektet har som sin viktigste målgruppe ungdom som står i fare for å falle ut av utdanning eller jobb, eller som kanskje allerede har gjort det. Prosjektet og dets samarbeidspartnere skal sørge for at ungdommen får ...
  • Evaluering av AKAN 

   Frøyland, Kjetil; Grimsmo, Asbjørn; Sørensen, Bjørg Aase (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2005)
   Arbeidsforskningsinstituttet fikk våren 2004 i oppdrag av Sosial- og helsedirektoratet å evaluere AKAN (Arbeidslivets komité mot alkoholisme og narkomani). AKAN har siden 1963 vært en pådriver for rusmiddelforebyggende ...
  • Evaluering av arbeidsmarkedssatsingen for sosialhjelpsmottakere 

   Schafft, Angelika; Frøyland, Kjetil; Spjelkavik, Øystein (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2005)
   Arbeidsmarkedstiltak for langtids sosialhjelpmottakere er et av tiltakene i regjeringens 'Tiltaksplan mot fattigdom'. Et hovedmål med denne arbeidsmarkedssatsingen er å få langtidsmottakere av sosialhjelp i arbeid og hindre ...
  • Evaluering av tiltakssatsing i forhold til sosialhjelpsmottakere 

   Frøyland, Kjetil; Schafft, Angelika; Spjelkavik, Øystein (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2004)
  • Individuell Oppfølging - Sluttevaluering av et forsøksprosjekt i Østfold 

   Frøyland, Kjetil; Spjelkavik, Øystein (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2006)
   Individuell Oppfølging (IO) var et 2-årig prosjekt (2003-2005) for å prøve ut en modell som skulle øke overgangen til jobb blant yrkeshemmede arbeidssøkere. Prosjektet ble ledet av Aetat Sarpsborg, hovedkontor for Østfold. ...
  • Inkludering av ungdom i skole eller arbeid 

   Frøyland, Kjetil (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2012)
   Tettere samarbeid mellom tjenestene og god oppfølging gir bedre grunnlag for inkludering av utsatt ungdom i skole eller arbeid. Første delrapport viser at det kan være fornuftig å etablere regelmessig samarbeid både på ...
  • Inkludering av ungdom i skole eller arbeid - 2 

   Frøyland, Kjetil; Fossestøl, Knut (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet ved HiOA, 2014)
   Arbeidsforskningsinstituttet fikk høsten 2011 i oppdrag av Arbeids- og velferdsdirektoratet å evaluere et pågående utviklingsarbeid rettet mot utsatt ungdom i 13 ulike prosjektområder. Fra 2012 kom to nye prosjektområder ...
  • Lindesneslosen – Sluttrapport 

   Frøyland, Kjetil; Spjelkavik, Øystein; Bernstrøm, Vilde Hoff; Ballo, Jannike Gottschalk; Frangakis, Maria (Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2020-12)
   Målgruppa for utviklingsprosjektet Lindesneslos (2014–2017) var ungdom bosatt i Lindesnesregionen som hadde droppet ut av jobb eller utdanning, eller som stod i fare for å gjøre det. Hovedmålet var å utvikle tilnærminger ...
  • «Lindesneslosen» 

   Frøyland, Kjetil; Spjelkavik, Øystein; Bernstrøm, Vilde Hoff (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet, 2018)
   «Lindesneslosen» var et prosjekt som prøvde ut Supported Employment i skolen med ambisjon om å redusere unge menneskers utenforskap og frafall fra skole og arbeid i Lindesnesregionen. Målgruppa var ungdom bosatt i ...
  • Maskinføreres arbeidsmiljø - på godt og vondt 

   Grimsmo, Asbjørn; Frøyland, Kjetil; Lunde, Per Halvor; Gould, Kristian (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet, 2002)
   På oppdrag fra Fondsstyret for de regionale verneombudene i bygge- og anleggsbransjen har Arbeidsforskningsinstituttet AS i løpet av 2002 gjennomført en intervju- og spørreskjema-undersøkelse blant maskinførere i anleggsbransjen ...
  • En ny rolle for NAV i fengsel 

   Schafft, Angelika; Frøyland, Kjetil; Spjelkavik, Øystein (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2013)
   Det treårige prosjektet ”Samordning av tiltak for tilbakeføring - Fra fengsel til kvalifiseringsprogram” ble i 2009 igangsatt i syv fengselskommuner (senere seks). Prosjekteier er Arbeids- og velferds-direktoratet. Formålet ...
  • Oppfølging av ungdom i NAV 

   Maximova-Mentzoni, Tatiana; Frøyland, Kjetil (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet ved HiOA, 2016)
   Dette heftet er bestilt fra Arbeids- og velferdsdirektoratet for å gi lett tilgjengelig kunnskap til ansatte i NAV. Målet er å gi konkrete råd og tips for oppfølging av unge som står i fare for å falle utenfor. Vi håper ...
  • Sosialt arbeid og oppfølging av utsatt ungdom i NAV 

   Frøyland, Kjetil; Maximova-Mentzoni, Tatiana; Fossestøl, Knut (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet ved HiOA, 2016)
   Arbeidsforskningsinstituttet fikk høsten 2011 i oppdrag av Arbeids- og velferdsdirektoratet å evaluere et pågående utviklingsarbeid knyttet til oppfølging av utsatt ungdom i NAV i 13 ulike prosjektområder. Fra 2012 kom to ...
  • Supported employment in Norway 

   Spjelkavik, Øystein; Frøyland, Kjetil; Evans, Michael J. (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2004)
   This report presents research on the Norwegian labour market measure Arbeid med bistand (AB). AB is a national mainstream supported employment programme, which provides support aimed at the inclusion of vocationally disabled ...
  • Supported employment or segregated rehabilitation? Vocational rehabilitation and the idea of "rapid job placement" 

   Frøyland, Kjetil (Oslo: Work Research Institute., 2006)
   The aim of this paper is to provide an overview and elaboration of arguments given in favour of the idea of “rapid-job-placement” and integrated approaches as important principles in vocational rehabilitation of persons ...
  • Ungdom i Ny sjanse 

   Frøyland, Kjetil; Neumann, Cecilie Basberg (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2012)
   Ny sjanse er en forsøksordning i et utvalg kommuner og bydeler hvor formålet er å prøve ut ulike metoder for å få innvandrere over i arbeid eller utdanning. Rapporten er skrevet av Kjetil Frøyland og Neumann, Cecilie Basberg ...
  • Unge mottakere av tiltakspenger 

   Drange, Ida; Frøyland, Kjetil; Mamelund, Svenn-Erik (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet ved HiOA, 2015)
   I den senere tid har unge mottakere av stønad ved tiltaksdeltakelse og deres tilpasning til arbeid og utdanning vært et politisk aktuelt tema. På den ene siden har det blitt hevdet at stønaden bidrar til at unge trekkes ...