Now showing items 136-155 of 306

  • ICT and employment 

   Hansen, Inger Lise Skog (Oslo: Fafo and Work Research Institute, 2009)
   The report is witten in a joint project between the Work Research Institute (WRI) and Fafo. Editor is Inger Lise Skog Hansen, Fafo. Wri-report 2009:2 / Fafo-paper 2009:02.
  • Idealer og realiteter i forvaltningen av arbeidsrettede tiltak i Nav 

   Fossestøl, Knut; Berg, Helene; Borg, Elin; Gleinsvik, Audun; Maximova-Mentzoni, Tatiana; Pedersen, Eirin (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet ved HiOA, 2016)
   Prosjektet «Idealer og realiteter i forvaltningen av arbeidsrettede tiltak i Nav» er utført på oppdrag av Arbeids- og sosialdepartementet. Prosjektet har sett på tiltaksstyringen i Nav og kartlagt hva som ligger til grunn ...
  • Impression of Supported Employment 

   Spjelkavik, Øystein; Evans, Michael J. (Oslo: Work Research Institute., 2007)
   The report explores the practical workings of supported employment in different countries in Europe. The aim of this qualitative study is to get an impression of how supported employment is practised, organised and understood ...
  • Individuell Oppfølging - Sluttevaluering av et forsøksprosjekt i Østfold 

   Frøyland, Kjetil; Spjelkavik, Øystein (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2006)
   Individuell Oppfølging (IO) var et 2-årig prosjekt (2003-2005) for å prøve ut en modell som skulle øke overgangen til jobb blant yrkeshemmede arbeidssøkere. Prosjektet ble ledet av Aetat Sarpsborg, hovedkontor for Østfold. ...
  • Individuell oppfølging av unge i ferd med å havne utenfor skole og arbeid 

   Bragdø, Annlaug; Spjelkavik, Øystein (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2013)
   Prosjektet ”Overganger, samarbeid og koordinering” (OSK) ble gjennomført 2009 – 2012 og var knyttet til skolefrafallsproblematikk i Lindesnesregionen. Prosjektet var finansiert av NAV Farve, med delfinansiering fra ...
  • Inkludering av ungdom i skole eller arbeid 

   Frøyland, Kjetil (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2012)
   Tettere samarbeid mellom tjenestene og god oppfølging gir bedre grunnlag for inkludering av utsatt ungdom i skole eller arbeid. Første delrapport viser at det kan være fornuftig å etablere regelmessig samarbeid både på ...
  • Inkludering av ungdom i skole eller arbeid - 2 

   Frøyland, Kjetil; Fossestøl, Knut (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet ved HiOA, 2014)
   Arbeidsforskningsinstituttet fikk høsten 2011 i oppdrag av Arbeids- og velferdsdirektoratet å evaluere et pågående utviklingsarbeid rettet mot utsatt ungdom i 13 ulike prosjektområder. Fra 2012 kom to nye prosjektområder ...
  • Inkluderingskompetanse i NAV - Evaluering av forsøket Kjerneoppgaver i NAV 

   Spjelkavik, Øystein; Mamelund, Svenn-Erik; Schafft, Angelika (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet ved HiOA, 2016)
   «Kjerneoppgaver i NAV–kontor» (2012 – 2016) var et forsøk ved fem NAV-kontor der NAV gjennomfører avklarings- og oppfølgingstjenester i egen regi som alternativ til kjøp av slike tjenester i form av tiltak fra eksterne ...
  • Integreringsprosessen på det lokale NAV-kontoret - Tidlig fase av iverksettelse av NAV-reformen 

   Klemsdal, Lars (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2008)
   Notatet handler om iverksettelsesprosessene av NAV-reformen ute på de lokale kontorene. Det undersøker betydningen av valg av inteGrimsmo, Asbjørnjonsmodell for selve integreringsprosessen. I tillegg undersøkes betydningen ...
  • Jakten på de gode modeller 

   Gamperiene, Migle; Bull, Helga (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2006)
   Inkludering av mennesker med nedsatt funksjonsevne i arbeidslivet er en sentral politisk målsetting i de fleste europeiske land. I Norge adresseres dette problemområdet til blant annet IA-avtalens delmål 2. ”Flexicurity” ...
  • Jakten på den bærekraftige fleksibiliteten 

   Ellingsen, Dag; Underthun, Anders; Wathne, Christin Thea; Grimsmo, Asbjørn; Ingelsrud, Mari Holm (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet ved HiOA, 2016)
   Denne rapporten oppsummerer to års arbeid med å forstå bemanningsbransjen i lys av det utfordrende begrepet “bærekraftig fleksibilitet”. Vi har brukt en blanding av kvalitative intervjuer med ansatte i bransjen, og en ...
  • Jammen hjalp det ikke! 

   Pålshaugen, Øyvind; Borg, Elin (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet, 2018)
   Prosjektet «Skolen som arena for barn og unges psykiske helse» er gjennomført på oppdrag av Helsedirektoratet (Hdir) og Utdanningsdirektoratet (Udir) i perioden mai 2013–juni 2018. Direktoratene ønsket å iverksette et ...
  • Jeg forener? Organisasjonsevaluering av UNiO 

   Bergene, Ann Cecilie; Hansen, Per Bonde (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet ved HiOA, 2015)
   AFI har på oppdrag fra organisasjonsutvalget i Unio gjennomført en organisasjonsevaluering som innebefatter både en evaluering av Unios nåværende organisering og hvordan denne kan videreutvikles. Rapporten kombinerer ...
  • Jeg vil ikke stå utenfor - Arbeid og utdanning med brukernes øyne 

   Norvoll, Reidun (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet, 2011)
   I de senere årene har det vært økt fokus på psykisk helse, utdanning og arbeid. På denne bakgrunn har Erfaringskompetanse.no bedt AFI undersøke hvilke faktorer personer med psykiske vansker selv opplever og erfarer som ...
  • Jobpics 

   Schafft, Angelika (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2012)
  • Journalistisk kvalitet – hvilken rolle spiller arbeidsmiljøet i redaksjonen? 

   Grimsmo, Asbjørn; Heen, Hanne (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet ved HiOA, 2014)
   I denne rapporten, finansiert av Rådet for anvendt medieforskning, drøfter vi begrepene virksom­hetens sosiale kapital og journalistisk kvalitet. Vi bruker Journalistundersøkelsen 2012 til å lage et mål for redaksjonenes ...
  • Journalistundersøkelsen 2012 

   Grimsmo, Asbjørn; Heen, Hanne (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2013)
   Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) har gjort systematiske arbeidsmiljøundersøkelser blant journalister omkring hvert 10. år siden 1978, og undersøkelsen som rapporteres her, er den siste i rekken så langt.
  • Kartlegging av deltidsarbeid i Drammen kommune - pleie- og omsorgssektoren 

   Amble, Nina; Drange, Ida (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2008)
   Arbeidsforskningsinstituttet AS (AFI) har på vegne av Drammen kommune gjennomført en kartlegging av deltidsarbeid i pleie- og omsorgssektoren i kommunen. Kartleggingen er gjennomført ved hjelp av spørreskjema og har en ...
  • Kjønn, karriere og omsorgsansvar blant jurister 

   Halrynjo, Sigtona (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2008)
   Juristprofesjonen løftes frem som et eksempel på vellykket integrering av kvinner i en tidligere mannsdominert profesjon. Imidlertid viser undersøkelsen om kjønn, karriere og omsorgsansvar i høyutdanningsgrupper klare ...
  • Klok av skade 

   Schafft, Angelika (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2008)
   ”Medarbeider med brukererfaring” (MB-prosjektet) går ut på at tidligere brukere i psykiatrien får en spesielt tilrettelagt ettårig utdanning, som skal sette dem i stand til å få arbeid innen tjenesteapparatet for psykisk ...