Now showing items 107-126 of 306

  • Gammel industri med nytt innhold 

   Enehaug, Heidi; Gamperiene, Migle; Wathne, Christin Thea (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet, 2009)
   Denne rapporten gir en analyse av de organisatoriske endringene som ble gjennomført ved TINE Heimdal i perioden fra 2001 og frem til i dag – endringer som innebærer en overgang fra en kontrollerende bedrift til en som er ...
  • Gjøre sammen eller hver for seg? 

   Fossestøl, Knut; Breit, Eric (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet ved HiOA, 2014)
   I dette notatet argumentere vi for at datasamordning også må forstås som et spørsmål om organisering. Datasamordning kan fremme en helhetlig tenkning om flom og skredforebygging. Det finnes imidlertid sjelden et helhetlig ...
  • Gode intensjoner – holder det? 

   Schafft, Angelika; Grimsmo, Asbjørn (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet, 2012)
   Mange arbeidsgivere som deltok på ”gjestebud” har fått ny og viktig kunnskap som kan bidra til at flere personer med psykiske lidelser kommer i jobb eller beholder jobben sin. Det er imidlertid kun et mindretall som opplyser ...
  • Det gode skolebygg 

   Fosstenløkken, Siw M. (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2007)
   Denne rapporten bygger på litteraturgjennomgang og gir en kunnskapsoversikt på området Det Gode Skolebygg ved å sammenlikne nasjonale tverrfaglige prosjekt i Sverige, Danmark, USA og Australia. Rapporten vektlegger sentrale ...
  • Har flygeledere høyere dødelighet enn sammenliknbare yrkesgrupper? 

   Mamelund, Svenn-Erik; Ellingsen, Dag (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet ved HiOA, 2015)
   I forbindelse med et partssammensatt arbeid om livsfasepolitikk for flygeledere var det ønske om at dødelighet og dødsårsaker undersøkes. Partene i samarbeidet er Avinor som arbeidsgiver og Norsk Flygelederforening (NFF) ...
  • Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier 

   Malmberg-Heimonen, Ira; Fossestøl, Knut; Rugkåsa, Marianne; Tøge, Anne Grete; Gyüre, Krisztina; Gubrium, Erika (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet ved HiOA, 2016)
   Høgskolen i Oslo og Akershus evaluerer Arbeids- og velferdsdirektoratets (AVdir) satsing for å prøve ut en helhetlig oppfølgingsmodell for lavinntektsfamilier (HOLF-modellen) i NAV. I HOLF-modellen arbeider familiekoordinatorene ...
  • Helse- og arbeidsaksen i et komparativt perspektiv 

   Skarpaas, Ingebjørg (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet, 2010)
   Dette notatet belyser tre institusjonelle og organisatoriske løsninger som Finland har iverksatt for å koble helsesektoren og arbeids-/velferdsområdet tettere sammen. De tre løsningene representerer tre ulike tilnærminger ...
  • Helsefagarbeidernes muligheter for utvikling og bruk av kunnskaper og ferdigheter i jobben 

   Ingelsrud, Mari Holm; Falkum, Eivind (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet ved HiOA, 2017)
   I denne rapporten ser vi på helsefagarbeideres muligheter for utvikling og bruk av sine kunnskaper og ferdigheter i jobben. Det å få bruke og utvikle sin kompetanse i arbeidet er viktig for den enkeltes arbeidstakers ...
  • Hensiktsmessig oppgavedeling 

   Reichborn-Kjennerud, Kristin (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2009)
   Både ledelsen, tillitsvalgte og ansatte i skole-, barnehage- og helsesektoren opplever større arbeidspress blant annet som følge av flere utenomfaglige oppgaver, økende krav til dokumentasjon og rapportering. Disse oppgavene ...
  • HiO – Arbeidsmiljø i utvikling 

   Sørensen, Bjørg Aase; Grimsmo, Asbjørn (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2009)
   Rapporten presenterer erfaringer, arbeidsformer og resultater fra et arbeidsmiljøprosjekt ved Høgskolen i Oslo (HiO). Den tredje arbeidsmiljøundersøkelsen i rekken omfatter alle avdelinger, og fikk god opp-slutning. AMU ...
  • Historie – et guttefag? 

   Egeland, Cathrine; Tømte, Cathrine; Gunnes, Hebe (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2013)
   Seksjon for historie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie (IAKH), Universitetet i Oslo preges av en mannsdominans eller kjønnsubalanse blant de vitenskapelig ansatte i faste stillinger. Bare en femtedel ...
  • Hjerte, hode, hender 

   Amble, Nina (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet og Sosial- og helsedirektoratet (distributør)., 2007)
   Dette er en håndbok som skal hjelpe dem som ønsker det i gang med refleksjon knyttet til egne arbeidsoppgaver. Tanken er at refleksjon og samtale med gode kolleger skal øke graden av mestring. Vi har kalt boka ”Hjerte – ...
  • Hjerte, hode, hender (2. utgave) 

   Amble, Nina; Gjerberg, Elisabeth (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet og Helsedirektoratet., 2009)
   Publikasjonen kan bestilles hos Helsedirektoratet. Dette er en håndbok som skal hjelpe dem som ønsker det i gang med refleksjon knyttet til egne arbeidsoppgaver. Tanken er at refleksjon og samtale ...
  • HR-funksjonens rolle i seniorpolitikken 

   Terjesen, Hans Chr. Aargaard; Salomon, Robert; Bernstrøm, Vilde Hoff (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet ved HiOA, 2015)
   På oppdrag fra Senter for seniorpolitikk og i samarbeid med Abelia har Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) gjennomført en studie i kunnskapsbedrifter organisert i arbeidsgiverorganisasjonen Abelia som utforsker HR-funksjonens ...
  • Hva er god Arbeid med bistand? 

   Qvortrup, Jon; Spjelkavik, Øystein (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2013)
   Tall fra bransjeforeningen Attføringsbedriftene i NHO viser at det er store variasjoner mellom tiltaksarrangørene når det gjelder i hvilken grad deltakere i Arbeid med bistand (AB) oppnår en ordinær jobb etter tiltakets ...
  • Hva fremmer og hva hemmer vekst i små og mellomstore bedrifter? 

   Brøgger, Benedicte; Wathne, Christin Thea (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2005)
  • Hva kan forklare medlemsveksten i Forbundet for Ledelse og Teknikk? 

   Bergene, Ann Cecilie; Steen, Arild Henrik; Egeland, Cathrine; Drange, Ida (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2013)
   Det er flere forhold som kan forklare endringer i et forbunds medlemsmasse. Vi diskuterer i denne rapporten både interne og eksterne forhold som mulige forklaringer på FLTs vekst siden 2009. Vi har valgt å dele de interne ...
  • Hva kan vi lære av gode eksempler på seniorpolitikk? 

   Steinum, Trude (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2008)
  • Hva kan vi lære av gode eksempler på sykefraværsarbeid? 

   Wathne, Christin Thea (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2009)
   Notatet tar for seg Idébankens eksempler på sykefraværsarbeid med fokus på hva vi kan lære av eksempler på god praksis på sykefraværsområdet og hvordan det arbeides med dette temaet. Gjennom samtaler med ledere og ansatte ...
  • Hva lærerne ikke kan! 

   Borg, Elin; Christensen, Hanne; Fossestøl, Knut; Pålshaugen, Øyvind (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet ved HiOA, 2015)
   Rapporten inngår som andre og avsluttende leveranse i prosjektet «Et lag rundt læreren». Rapporten presenterer fem ulike og testbare modeller for «et lag rundt læreren» og som er utviklet på bakgrunn av en systematisk og ...