Recent Submissions

 • Et lag rundt eleven. En klynge-randomisert evaluering av LOG-modellen. 

  Malmberg-Heimonen, Ira; Tøge, Anne Grete; Lyng, Selma Therese; Borg, Elin; Pålshaugen, Øyvind; Bakkeli, Vidar; Wittrock, Christian; Christensen, Hanne; Lund, Torbjørn; Fossestøl, Knut; Sehrish, Akhtar (Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2020-11)
  I prosjektet har Ålesund, Lillehammer, Nedre Eiker og Harstad kommuner implementert LOG-modellen, og OsloMet ved Arbeidsforskningsinstituttet har sammen med Universitetet i Tromsø evaluert den. Skoleeier og skoleleder leder ...
 • Klok av skade 

  Schafft, Angelika (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2008)
  ”Medarbeider med brukererfaring” (MB-prosjektet) går ut på at tidligere brukere i psykiatrien får en spesielt tilrettelagt ettårig utdanning, som skal sette dem i stand til å få arbeid innen tjenesteapparatet for psykisk ...
 • Likestilling og livskvalitet 2007 

  Holter, Øystein Gullvåg; Svare, Helge; Egeland, Cathrine (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2008)
 • Psykiske lidelser og arbeidsintegrering i Skandinavia 

  Schafft, Angelika (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2008)
  Den foreliggende rapporten er basert på en gjennomgang av nyere skandinavisk faglitteratur på området arbeidsintegrering og psykiske lidelser, samt innhenting av erfaringsbasert praktisk kunnskap hos utvalgte lokale aktører ...
 • Nye muligheter for jobb med tidsubestemt lønnstilskudd? 

  Spjelkavik, Øystein (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2008)
  Formålet med Tidsubestemt lønnstilskudd (TULT) er å forebygge uførepensjonering og øke mulighetene for ordinært arbeid blant personer med varig og vesentlig nedsatt arbeidsevne. Forsøket med tidsubestemt lønnstilskudd ...
 • Hvorfor slutter ledere i Statens vegvesen? 

  Heen, Hanne; Bjørnholt, Margunn (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2008)
  Notatet diskuterer årsakene til at ledere i Statens vegvesen har sluttet. En tidligere undersøkelse viste at kvinnelige ledere i mindre grad enn mannlige så seg som ledere i etaten om fem år. For å oppnå en målsetting på ...
 • Arbeidsmiljø og helse i renholdsbransjen 

  Enehaug, Heidi; Gamperiene, Migle; Aslaug Hetle; Morten Wærsted; Dag Bruusgaard (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2008)
  Studier av arbeidsmiljø og helse i renholdsbransjen viser at renholdere har stor turnover og svært ofte søker uførepensjon. Disse forhold er nærmere studert i et prosjektsamarbeid mellom Universitetet i Oslo, Statens ...
 • Arbeidsmiljøet i barnehagen 

  Enehaug, Heidi; Grimsmo, Asbjørn; Gamperiene, Migle (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2008)
  Arbeidsforskningsinstituttet har på oppdrag fra Utdanningsforbundet gjennomført en kvalitativ arbeidsmiljøundersøkelse i fire barnehager i Østlandsregionen, to private og to kommunale. AFI har foretatt til sammen 29 ...
 • Kjønn, karriere og omsorgsansvar blant jurister 

  Halrynjo, Sigtona (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2008)
  Juristprofesjonen løftes frem som et eksempel på vellykket integrering av kvinner i en tidligere mannsdominert profesjon. Imidlertid viser undersøkelsen om kjønn, karriere og omsorgsansvar i høyutdanningsgrupper klare ...
 • Opp eller ut? 

  Lyng, Selma (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2008)
  Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag for Den norske advokatforening og foreningens Kvinneutvalg. Rapporten retter søkelyset mot kvinnefrafallet i advokatbransjen: hvilke prosesser, mekanismer og faktorer spiller inn ...
 • Psykologiske, organisatoriske og sosiale faktorer i arbeid av betydning for helse 

  Hilsen, Anne Inga; Grimsmo, Asbjørn; Sørensen, Bjørg Aase; Antje Rapmund; Kristin Skeide Fuglerud (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet, 1998)
  Norges forskningsråd (NFR) ved programmet "Helse i arbeidslivet" tok i 1997 initiativ til en kunnskapsoversikt som skulle kartlegge kunnskapsbehov og fremtidige forskningsbehov innen område arbeid og helse. Arbeidslivet ...
 • Særaldersgrenser og virksomhetenes handlingsrom 

  Enehaug, Heidi; Hilsen, Anne Inga; Steinum, Trude (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2008)
  Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) har på oppdrag fra Fornyings- og administrasjonsdeparte-mentet (FAD) gjennomført en empirisk undersøkelse i virksomheter som er omfattet av sær-aldersgrenser pga særlig belastende jobber ...
 • Undersøkelse blant pårørende til mennesker med psykiske lidelser i Oslo 

  Schafft, Angelika (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2008)
  Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) fikk i oppdrag av Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten å gjennomføre en evaluering av Oslo kommunes tjenestetilbud til personer med psykiske lidelser og deres pårørende. Oppdragsgiver ...
 • Fokus på nye muligheter 

  Spjelkavik, Øystein (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2008)
  Deltakerne ved kurset ”Fokus på nye muligheter” er langtids sosialhjelpsmottakere som står i fare for, eller har mistet, en varig tilknytning til arbeidsmarkedet. Kursets mål er å bedre deltakernes forutsetninger for å ...
 • Vilkår for oppgaveløsning i politiet 

  Wathne, Christin Thea; Finstad, Liv; Drange, Ida (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2008)
  Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved forsker Wathne, Christin Thea og professor Finstad, Liv fra Universitetet i Oslo (UiO) gjennomførte på oppdrag av Politiets Fellesforbund (PF) en undersøkelse om ordenspolitiets ...
 • Evaluering av sentralforvaltningens trainee-program for høyt utdannede personer med funksjonsnedsettelse 

  Skarpaas, Ingebjørg; Ingrid Rusnes (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2008)
  Denne evalueringen har vist at trainee-programmet i sentralforvaltningen har gitt personer med funksjonsnedsettelse og høy utdanning muligheten til å få relevant jobberfaring, og for noen en fast jobb. Samtidig har ...
 • Medvirkningsbasert organisasjonsutvikling 

  Wathne, Christin Thea; Fossen, Øystein; Steinum, Trude; Qvale, Thoralf Ulrik (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2008)
  Dette notatet omhandler praktiske metoder for bedriftsutvikling og retter seg mot ledere og ansatte i bedrifter som er interessert i slik utvikling. Notatet retter seg også mot aksjons-forskere eller konsulenter som ...
 • Faktaundersøkelse om rekruttering av kvinner til ledelse i domstolene 

  Forsberg, Ellen-Marie; Drange, Ida; Amble, Nina (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2008)
  Denne faktaundersøkelsen er utarbeidet på oppdrag for Domstolsadministrasjonen. Under-søkelsen kartlegger årsakene til den lave kvinneandelen i domstollederstillinger - i 2007 var 28 av 109 leder- og nestlederstillinger i ...
 • Principles of animal ethics in Scandinavian animal welfare legislation and governance 

  Forsberg, Ellen-Marie (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2008)
  This report is written at the request of the Athena Institute at the Free University of Amsterdam and describes how principles of animal ethics are expressed in the legislation and in the governance system in Scandinavia. ...
 • Menneskerettigheter, fagforeningsrettigheter og demokrati 

  Steen, Arild Henrik (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2008)
  Notatet behandler prosjektet ”Menneskerettigheter, fagforeningsrettigheter og demokrati”. Notatet er skrevet på grunnlag av et feltbesøk i Pretoria i juli 2008 som sammenfalt med danningen av den regionale sammenslutningen ...

View more