Now showing items 1-20 of 142

  • Air to air heat pumps in Norwegian households 

   Strandbakken, Pål; Heidenstrøm, Nina (Oslo, SIFO, 2012)
   I det følgende notatet svarer vi på noen innledende spørsmål om teknologi, markedsføring og utbredelse av varmepumper, og gir en grundig redegjørelse av praksisteori som det grunnleggende teoretiske rammeverket i dette ...
  • Atferdsøkonomi, 'dulting' og forbrukerpolitikk 

   Berg, Lisbet (2015)
   Satsingsområdet atferdsøkonomi ved SIFO 2013-2015. I dette notatet har vi samlet presentasjonene fra konferansen Atferdsøkonomi, ‘dulting’ og forbrukerpolitikk som SIFO arrangerte i samarbeid med Barne-, likestillings- ...
  • Å begynne på skolen 

   Brusdal, Ragnhild (Oslo, SIFO, 2005)
   Rapporten ser på skolestart for førsteklassingene, hva de får, hva det koster og hvem som betaler. Av særlig interesse er hvorvidt dette skaper økonomiske problemer i husholdet. I analysen er derfor husholdets økonomi ...
  • Beredskap for IKT og -elektrisitetsbrudd i nordiske hushold 

   Storm-Mathisen, Ardis; Lavik, Randi (Oslo: Forbruksforskningsinstituttet SIFO, 2016)
   Dette notatet gir en deskriptiv gjennomgang av hovedresultater fra en web-survey om beredskap for strøm og IKT brudd i et representativt utvalg Nordiske hushold gjennomført av NORSTAT høsten 2016, på oppdrag fra SIFO. ...
  • Betalingsproblemer som sosialt fenomen 

   Poppe, Christian (Oslo, SIFO, 2005)
   Prosjektnotatet går igjennom ulike måter å definere og måle gjelds- og betalingsproblemer på. Hovedfunn i forskningen vedrørende fenomenets årsaker og virkninger oppsummeres. Også gjeldsordninger og mestring av betalingsvansker ...
  • Blyfri bensin. Forbrukernes rolle i utfasingen av blyholdig bensin 

   Throne-Holst, Harald (Lysaker, SIFO, 2000)
   Vi har her tatt for oss utviklingen frem mot lanseringen av blyfri bensin, og den påfølgende utfasingen av blyholdig bensin. Vårt fokus har vært på forbrukernes rolle i denne prosessen. Dette er den fjerde og siste delen ...
  • Bolig i et forbrukerperspektiv 

   Nordahl, Berit; Barlindhaug, Rolf (Oslo: Forbruksforskningsinstituttet SIFO, 2018)
   Dette er ett av fire notater utarbeidet på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet som underlag i arbeidet med en ny NOU om forbrukerpolitikk. Notatet er skrevet av forskere ved By- og regionforskningsinstituttet ...
  • Boligalarm 

   Brusdal, Ragnhild (2006)
   En relativt stor andel, 32 prosent, av husholdene har anskaffet seg boligalarm. Analysen viser at andelen med boligalarm øker med inntektens størrelse, med urbaniseringsgrad og videre at det er størst andel i hushold med ...
  • Bruk av smarttelefon og nettbrett i den norske befolkningen 

   Slettemeås, Dag (Oslo, SIFO, 2014)
   Smarttelefoner og nettbrett har befestet seg som hverdagsverktøy i den norske befolkningen. I denne rapporten ser vi på tilgang til smarttelefon og app’er som lastes ned, og på spørsmål knyttet til mobilen som betalingskanal. ...
  • Bruk av sykkel 

   Tangeland, Torvald (Oslo, SIFO, 2012)
   Det er et politiskmål om at innen 2023 skal minst 8 prosent av transporten foregå på sykkel på nasjonalt nivå. I byene er målsettingen at denne andelen skal ligge på mellom 10 og 20 prosent. I 2009 ble 4 prosent av den ...
  • Brukererfaringer med super-tekst-TV 

   Slettemeås, Dag (2004)
   Nummer: 6-2004 Denne delrapporten tar utgangspunkt i brukererfaringer med NRKs super-tekst-TV forsøk som ble gjennomført mot slutten av 2003. SIFO intervjuet 6 husstander om erfaringene med super-teksten, hvilke ...
  • Brukstid på vaskemaskin, støvsugere og komfyrer 

   Tufte, Per Arne (Lysaker, SIFO, 1999)
   Denne rapporten er basert på tre enqueter som Forbrukerrådet gjennomførte blant For-brukerrapportens abonnenter. Den første undersøkelsen er fra våren 1994 og omhandlet vaskemaskiner, den andre fra høsten 1995 og tok for ...
  • Burde det, skjønne det, men gjøre det? 

   Berg, Lisbet (Oslo, SIFO, 2007)
   Etter å ha blitt stilt en rekke spørsmål som tvinger respondentene til å tenke bankøkonomi, tror hver tredje respondent at det ville vært lønnsomt å reforhandle sine betingelser eller bytte bank. Færre enn hver tredje av ...
  • Bærekraftig torskeforvaltning og torskegenomet 

   Aarset, Bernt (Oslo: Forbruksforskningsinstituttet SIFO, 2017)
   ELSA-gruppa arrangerte en interessent-konferanse på Gardermoen februar 2017 for å diskutere hva den nye kunnskapen som torskegenomet brakte fram kan bety for forvaltningen av torsk. De sentrale interessentene var Norges ...
  • Clothes, the body and well-being 

   Klepp, Ingun Grimstad (Oslo, SIFO, 2008)
   I intervjuer om klær og klesvask har kvinner ofte forklart sine valg med utgangspunkt i det som føles riktig og dermed gir en følelse av velvære. Artikkelen stiller spørsmålet: Hvorfor er velvære så viktig i beskrivelser ...
  • Cooking as identity work 

   Bugge, Annechen Bahr (Forbruksforskningsinstituttet SIFO, 2003-09)
   What kind of activity is cooking? In the Norwegian food discourse the domestic cook is described as a scientist, an artist, an expert, a perfectionist, a patriot, a protector of nature, a politician, a gourmet, a good ...
  • Detaljhandelen og trygg mat 

   Jacobsen, Eivind (Oslo, SIFO, 2004)
   Nummer: 4-2004 Tilknyttede prosjekter Organiseringen av produktsikkerhet og –risiko i en internasjonalisert matvarehandel
  • Digital mestring - internett og bredbånd 

   Kjørstad, Ingrid; Slettemeås, Dag (Oslo, SIFO, 2008)
   I denne rapporten tar vi for oss bruk av internett, problemstillinger knyttet til bredbåndsabonnement, samt egen-vurdert kompetanse knyttet til internett- og bredbåndsrelaterte tjenester. Det er forbrukernes egenvurderte ...
  • Digital mestring blant norske forbrukere 

   Slettemeås, Dag (2006)
   Det å beherske bruk av nettbank den tjenesten der forskjellene er minst, både når det gjelder kjønn og alder. Tilknyttede prosjekter SIFO-survey IKTsatsning: Digitale medier og forbruk
  • Endring i åpningstider i dagligvaremarkedet 

   Schjøll, Alexander; Lavik, Randi (Oslo: Forbruksforskningsinstituttet SIFO, 2016)
   Prosjektnotat nr. 2-2016