Now showing items 41-60 of 419

  • Forbrukernes rolle i miljøpolitiske suksesser. Fosfatforbudet i tøyvaskemidler. Husmoraksjonen i Mjøsområdet 

   Throne-Holst, Harald (Lysaker, SIFO, 1999)
   Dette er den første av flere delrapporter i prosjektet Forbrukernes roller i miljøpolitiske suksesser. Vi har her tatt for oss fremveksten av fosfatforbudet i tøyvaskemidler som vi i dag har i Norge. Forbudet ble innført ...
  • Kommersielt trykk og markedsføring mot barn og unge 

   Brusdal, Ragnhild (Lysaker, SIFO, 1999)
   Dette notatet gir et innblikk i hva norske barn utsettes for av markedsføring på skolen, i fritiden og gjennom ulike medier og hvordan de reagerer på dette. Det gir også et innblikk i hva det vil si å være ung i dag, i ...
  • Produktutvikling og sortimentspolitikk i kjedenes tid 

   Jacobsen, Eivind (Lysaker, SIFO, 1999)
   I dette innlegget ønsker jeg å fokusere på noen av betingelsene for produkt- og sortimentsutvikling i det norske jordbruksbaserte matvaresystemet - fra jord til bord. Mens de foregående innleggene i stort mon har lagt ...
  • Strukturelle endringer i varehandelen og endringer i forbrukeratferd og holdninger 

   Lavik, Randi (SIFO, Lysaker, 1999)
   De siste 20 årene har det skjedd store endringer i norsk varehandel. Nesten alle butikker er i dag organisert i kjeder, og nye konsepter, som miniprisbutikkene, har sett dagens lys og blitt populære handlesteder. Åpningstidene ...
  • Miljømonitor 

   Lavik, Randi (Lysaker, SIFO, 1999)
   Dette notatet er en del av prosjektet ”Bærekraftig forbruk, forholdet mellom forbrukernes holdninger og handlinger. En monitor”. Prosjektet er finansiert av Program for forbrukerforskning, Program for bærekraftig produksjon ...
  • Forbruk på internett, mars 1999 

   Borch, Anita (Lysaker, SIFO, 1999)
   Internett ble åpnet for kommersiell trafikk i 1990. I dag er store deler av ekspansjonen på nettet drevet fram av kommersielle interesser. Stadig flere "gratis" tjenester finansieres av reklame. Stadig flere velger å ...
  • Brukstid på vaskemaskin, støvsugere og komfyrer 

   Tufte, Per Arne (Lysaker, SIFO, 1999)
   Denne rapporten er basert på tre enqueter som Forbrukerrådet gjennomførte blant For-brukerrapportens abonnenter. Den første undersøkelsen er fra våren 1994 og omhandlet vaskemaskiner, den andre fra høsten 1995 og tok for ...
  • Referansebudsjettet 1999 

   Unknown author (Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet, 1999)
   Denne filen gir et sammendrag av referansebudsjettets tall for 1999, og viser et utregnet budsjett for en eksempelfamilie.
  • Helse- og miljøfarlige kjemikalier 

   Tufte, Per Arne; Lavik, Randi (Lysaker, SIFO, 2000)
   Denne rapporten bygger på resultater fra en publikumsundersøkelse utført på oppdrag fra, og i samarbeid med; Riksrevisjonen. Oppdragets formål var å foreta en representativ publikumsundersøkelse knyttet til ...
  • Miljøvernets plass i hverdagslivet. Intervjuer med utvalgte forbrukere 

   Unknown author (Lysaker, SIFO, 2000)
   Formålet med dette prosjektet har vært å studere miljøvernets plass i folks mer eller mindre travle hverdagsliv. Hvor langt har miljøbevisstheten trengt inn i forbrukernes daglige rutiner?
  • Ungdommers måltider. En studie av livssituasjon, mat og kjønn 

   Guzman, Maria A.; Kjærnes, Unni; Bjørkum, Ellen (Lysaker, SIFO, 2000)
   I denne kvalitative studien tar vi utgangspunkt i en gruppe ungdom som har egen husholdning. Siktemålet er å få en forståelse av ungdoms mat-vaner i overgangen mellom foreldrehjemmet og den første etablering utenfor hjemmet. ...
  • Tillit til mat i kugalskapens tid 

   Berg, Lisbet (Lysaker, SIFO, 2000)
   I denne rapporten presenteres resultater fra tre overlappende sett av datamaterialer: Først sammenlignes forbrukere i Norge med forbrukere i 15 andre europeiske land på to indekser over forbrukertillit. Deretter sammenlignes ...
  • Fra eggvendte laken til festlig lapp på baken 

   Klepp, Ingun Grimstad (Lysaker, SIFO, 2000)
   Denne rapporten tar for seg endringer i omtalen av ulike teknikker for å økonomisere med tekstiler gjennom det 20.-århundre. Materialet til undersøkelsen består av 80 håndarbeidsbøker, samt noen tidsskrifter og dameblader. ...
  • Det norske måltidsmønsteret 

   Bugge, Annechen Bahr; Døving, Runar (Lysaker, SIFO, 2000)
   Forholdet mellom holdning og handling har her vært viktig. Flere kvantitative studier viser at noe over halvparten av representative utvalg anser seg som miljøbevisste forbrukere. Hva folk oppgir å gjøre i praksis har ...
  • Naiv tillit? Forbrukernes tillit til mat i Norge, Belgia og England 

   Berg, Lisbet (Lysker, SIFO, 2000)
   Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) har gjennomført en omfattende undersøkelse om tillit til mat i Norge. Et tilfeldig utvalg på 1000 norske forbrukere har i telefonintervjuer svart på spørsmål knyttet til ...
  • Blyfri bensin. Forbrukernes rolle i utfasingen av blyholdig bensin 

   Throne-Holst, Harald (Lysaker, SIFO, 2000)
   Vi har her tatt for oss utviklingen frem mot lanseringen av blyfri bensin, og den påfølgende utfasingen av blyholdig bensin. Vårt fokus har vært på forbrukernes rolle i denne prosessen. Dette er den fjerde og siste delen ...
  • Om matkultur... 

   Amilien, Virginie (Lysaker, SIFO, 2000)
   Det har i 1999 foregått et omfattende arbeid i regi av Statens Landbruksbank/SND for å utvikle en handlingsplan for norsk matkultur. Takket være en betydelig kompetanse om matkultur og matvaner, har SIFO fått anledning til ...
  • Forbrukerne i et globalt marked 

   Jacobsen, Eivind (Lysaker, SIFO, 2000)
   Dette notatet er en lett omarbeidet versjon av SIFO's søknad til Norges Forskningsråd (mai 2000) om midler til et strategisk instituttprogram på området internasjonalisering og globalisering. Søknaden nådde dessverre ikke ...
  • Jeg liker penger og skulle gjerne hatt mer…. Samtaler med barn og unge om det å vokse opp i en kommersiell hverdag 

   Brusdal, Ragnhild (Lysaker, SIFO, 2000)
   Det skrives å snakkes mye om dagens unge og hvordan det er å vokse opp i dag. Mange voksne uttrykker bekymringer for de oppvoksende slekter. En av disse bekymringene knytter seg til det vi kan kalle kommersialiseringen av ...