Now showing items 1-20 of 368

  • Arbeid og arbeidshelse i pleie- og omsorgssektoren 

   Sørensen, Bjørg Aase; Carla Dahl-Jørgensen; Anders Skogstad (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet, 1998)
   Sosial- og helsedepartementet ga høsten 1997 en gruppe forskere et treleddet oppdrag: Å sammenfatte gjeldende kunnskap om forholdet mellom arbeid og helse i den kommunale pleie- og omsorgstjenesten. Det var en forut-setning ...
  • Arbeid og psykisk helse 

   Schafft, Angelika; Spjelkavik, Øystein (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2006)
   Storbysatsingen er et prosjekt som Steen, Arild Henriktet våren 2005 og har vært en del av Aetat sin innsats finansiert over Opptrappingsplanen for psykisk helse. Prosjektet er underlagt etatens satsing på arbeid og psykisk ...
  • Arbeidsgiveres inkluderingsevne 

   Falkum, Eivind; Solberg, Anne Grethe (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet ved HiOA, 2015)
   Rapporten gjengir og analyserer funnene fra en kvantitativ og en kvalitativ undersøkelse om arbeids­givernes inkluderingsevne. Det er utviklet en indeks for inkluderingsevnen. Ved hjelp av en korrela­sjons­analyse av hva ...
  • Arbeidsgiverlos - Underveisrapport 

   Schafft, Angelika; Spjelkavik, Øystein (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet, 2010)
   Pilotprosjektet ”Arbeidsgiverlos” (2009–2012) i NAV skal utvikle en veilednings- og oppfølgingstjeneste for arbeidsgivere med ansatte som har psykiske helseproblemer. Arbeidsgiverlos er ansatt ved NAV Arbeidslivssenter og ...
  • Arbeidsgiverperspektiver på inkludering 

   Schafft, Angelika; Spjelkavik, Øystein (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet ved HiOA, 2014)
   Forskning har vist at økt bruk av vanlige virksomheter som arena for avklaring, arbeidstrening og kvalifisering er nødvendig for å få til økt inkludering av grupper som er marginale på arbeidsmarkedet. Prosjektet er basert ...
  • Arbeidsinkludering og mentor 

   Klethagen, Pål; Spjelkavik, Øystein (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet, 2018)
   Første delrapport i prosjektet «Samarbeid om utvikling av inkluderingskompetanse i virksomhetene ved hjelp av «naturlig bistand» (mentor)»
  • Arbeidsliv mot år 2010 

   Salomon, Robert; Grimsmo, Asbjørn (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet, 1994)
  • Arbeidsliv og rus 

   Frøyland, Kjetil (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2005)
   Etter en anbudskonkurranse våren 2004 fikk Arbeidsforskningsinstituttet i oppdrag av Sosial- og helsedirektoratet å evaluere AKAN (Arbeidslivets komité mot alkoholisme og narkomani). Som ledd i denne evalueringen skulle ...
  • Arbeidslivet og personer med ervervet døvblindhet 

   Widding, Steinar (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2009)
   I november 2005 tok det daværende Sosial- og helsedirektoratet initiativ til et forsknings- og utviklingsprosjekt om personer med ervervet døvblindhet. Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) hadde det faglige ansvaret for ...
  • Arbeidsmiljø i skole og barnehage, en bibliografi for perioden 1995 - 2006 

   Hilde H. Holte; Grimsmo, Asbjørn (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet, 2006)
   Nordisk litteratur om arbeidsmiljø i skole og barnehage i perioden 1995-2006 ble identifisert gjennom søk i de nordiske biblioteksdatabasene. Aktuelle studier ble vurdert i forhold til denne bibliografien med utgangspunkt ...
  • Arbeidsmiljø og helse i renholdsbransjen 

   Enehaug, Heidi; Gamperiene, Migle; Aslaug Hetle; Morten Wærsted; Dag Bruusgaard (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2008)
   Studier av arbeidsmiljø og helse i renholdsbransjen viser at renholdere har stor turnover og svært ofte søker uførepensjon. Disse forhold er nærmere studert i et prosjektsamarbeid mellom Universitetet i Oslo, Statens ...
  • Arbeidsmiljø og omstilling 

   Hilsen, Anne Inga; Grimsmo, Asbjørn (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet, 2000)
   Denne rapporten er et ledd i Arbeidsforskningsinstituttets (AFI) strategiske instituttprogram på arbeidsmiljøområdet. Rapporten baserer seg på undersøkelsen Arbeidsmiljø og omstilling, som AFI har utført på oppdrag fra ...
  • Arbeidsmiljø og sykefravær i NAV 

   Ingelsrud, Mari Holm; Salomon, Robert (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet, 2018)
   På oppdrag fra Sentralt Arbeidsmiljøutvalg (AMU) i NAV, har Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved OsloMet gjennomført en arbeidsmiljøkartlegging av faktorer som forskning har vist at har en sammenheng med sykefravær. ...
  • Arbeidsmiljøer i medievirksomhet 

   Sørensen, Bjørg Aase; Asbjørn Grimsmo (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 1993)
  • Arbeidsmiljøet i barnehagen 

   Enehaug, Heidi; Grimsmo, Asbjørn; Gamperiene, Migle (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2008)
   Arbeidsforskningsinstituttet har på oppdrag fra Utdanningsforbundet gjennomført en kvalitativ arbeidsmiljøundersøkelse i fire barnehager i Østlandsregionen, to private og to kommunale. AFI har foretatt til sammen 29 ...
  • Arbeidsmiljøundersøkelse i NAV 

   Grimsmo, Asbjørn (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2009)
   Tilsynsrapporten presenterer resultatene fra arbeidsmiljøundersøkelsen i NAV gjennomført høsten 2009. Spørreskjema ble sendt ut til 15 000 ansatte fordelt på 25 NAV-enheter. Rapporten viser at arbeidsmiljøet i NAV ikke er ...
  • Arbeidsrettede tiltak for unge med funksjonsnedsettelser 

   Ingrid Rusnes (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet, 2010)
   Denne rapporten er en norsk kunnskapsoversikt eller litteraturgjennomgang av forsknings- og praksisbasert kunnskap rundt arbeidsrettede tiltak for unge med funksjonsnedsettelser (helsebegrensninger). Rapporten gir en ...
  • Arbeidsrettet brukeroppfølging 

   Spjelkavik, Øystein (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet ved HiOA, 2016)
   Prosjektet, som er finansiert av NAV gjennom programmet FARVE – forsøksmidler arbeid og velferd, handlet om å utvikle den interne kompetansen i NAV for å understøtte bruken av ordinært arbeidsliv for de av NAVs brukere som ...
  • Arbeidstidsordninger 

   Nygaard, Marit Owren; Ellingsen, Dag; Steen, Arild Henrik (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet, 2018)
   Dette notatet er utarbeidet på oppdrag for Parat.  Parat ønsket en oversikt over arbeidstidsordninger i norsk arbeidsliv ut fra foreliggende data. Premisset for oppdraget var at det skulle lages et kortfattet notat våren ...