Recent Submissions

 • Norge etter oljen - fremtidens regionale næringsliv og bosetting 

  Wiig, Henrik (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet – storbyuniversitetet, 2021-01)
  Det virker politisk urealistisk at regjeringen vil stenge ned eksisterende lønnsomme felt eller hindre oppstart av nye lønnsomme oppdagede felt. Det mest naturlige for å redusere fremtidig produksjonsvolum vil være å stanse ...
 • Nye muligheter for jobb med tidsubestemt lønnstilskudd? 

  Spjelkavik, Øystein (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2008)
  Formålet med Tidsubestemt lønnstilskudd (TULT) er å forebygge uførepensjonering og øke mulighetene for ordinært arbeid blant personer med varig og vesentlig nedsatt arbeidsevne. Forsøket med tidsubestemt lønnstilskudd ...
 • Likestilling og livskvalitet 2007 

  Holter, Øystein Gullvåg; Svare, Helge; Egeland, Cathrine (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2008)
 • Klok av skade 

  Schafft, Angelika (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2008)
  ”Medarbeider med brukererfaring” (MB-prosjektet) går ut på at tidligere brukere i psykiatrien får en spesielt tilrettelagt ettårig utdanning, som skal sette dem i stand til å få arbeid innen tjenesteapparatet for psykisk ...
 • Psykologiske, organisatoriske og sosiale faktorer i arbeid av betydning for helse 

  Hilsen, Anne Inga; Grimsmo, Asbjørn; Sørensen, Bjørg Aase; Antje Rapmund; Kristin Skeide Fuglerud (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet, 1998)
  Norges forskningsråd (NFR) ved programmet "Helse i arbeidslivet" tok i 1997 initiativ til en kunnskapsoversikt som skulle kartlegge kunnskapsbehov og fremtidige forskningsbehov innen område arbeid og helse. Arbeidslivet ...
 • Kjønn, karriere og omsorgsansvar blant jurister 

  Halrynjo, Sigtona (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2008)
  Juristprofesjonen løftes frem som et eksempel på vellykket integrering av kvinner i en tidligere mannsdominert profesjon. Imidlertid viser undersøkelsen om kjønn, karriere og omsorgsansvar i høyutdanningsgrupper klare ...
 • Hvorfor slutter ledere i Statens vegvesen? 

  Heen, Hanne; Bjørnholt, Margunn (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2008)
  Notatet diskuterer årsakene til at ledere i Statens vegvesen har sluttet. En tidligere undersøkelse viste at kvinnelige ledere i mindre grad enn mannlige så seg som ledere i etaten om fem år. For å oppnå en målsetting på ...
 • Arbeidsmiljøet i barnehagen 

  Enehaug, Heidi; Grimsmo, Asbjørn; Gamperiene, Migle (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2008)
  Arbeidsforskningsinstituttet har på oppdrag fra Utdanningsforbundet gjennomført en kvalitativ arbeidsmiljøundersøkelse i fire barnehager i Østlandsregionen, to private og to kommunale. AFI har foretatt til sammen 29 ...
 • Opp eller ut? 

  Lyng, Selma (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2008)
  Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag for Den norske advokatforening og foreningens Kvinneutvalg. Rapporten retter søkelyset mot kvinnefrafallet i advokatbransjen: hvilke prosesser, mekanismer og faktorer spiller inn ...
 • Arbeidsmiljø og helse i renholdsbransjen 

  Enehaug, Heidi; Gamperiene, Migle; Aslaug Hetle; Morten Wærsted; Dag Bruusgaard (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2008)
  Studier av arbeidsmiljø og helse i renholdsbransjen viser at renholdere har stor turnover og svært ofte søker uførepensjon. Disse forhold er nærmere studert i et prosjektsamarbeid mellom Universitetet i Oslo, Statens ...
 • Fokus på nye muligheter 

  Spjelkavik, Øystein (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2008)
  Deltakerne ved kurset ”Fokus på nye muligheter” er langtids sosialhjelpsmottakere som står i fare for, eller har mistet, en varig tilknytning til arbeidsmarkedet. Kursets mål er å bedre deltakernes forutsetninger for å ...
 • Undersøkelse blant pårørende til mennesker med psykiske lidelser i Oslo 

  Schafft, Angelika (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2008)
  Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) fikk i oppdrag av Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten å gjennomføre en evaluering av Oslo kommunes tjenestetilbud til personer med psykiske lidelser og deres pårørende. Oppdragsgiver ...
 • Vilkår for oppgaveløsning i politiet 

  Wathne, Christin Thea; Finstad, Liv; Drange, Ida (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2008)
  Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved forsker Wathne, Christin Thea og professor Finstad, Liv fra Universitetet i Oslo (UiO) gjennomførte på oppdrag av Politiets Fellesforbund (PF) en undersøkelse om ordenspolitiets ...
 • Medvirkningsbasert organisasjonsutvikling 

  Wathne, Christin Thea; Fossen, Øystein; Steinum, Trude; Qvale, Thoralf Ulrik (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2008)
  Dette notatet omhandler praktiske metoder for bedriftsutvikling og retter seg mot ledere og ansatte i bedrifter som er interessert i slik utvikling. Notatet retter seg også mot aksjons-forskere eller konsulenter som ...
 • Særaldersgrenser og virksomhetenes handlingsrom 

  Enehaug, Heidi; Hilsen, Anne Inga; Steinum, Trude (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2008)
  Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) har på oppdrag fra Fornyings- og administrasjonsdeparte-mentet (FAD) gjennomført en empirisk undersøkelse i virksomheter som er omfattet av sær-aldersgrenser pga særlig belastende jobber ...
 • Faktaundersøkelse om rekruttering av kvinner til ledelse i domstolene 

  Forsberg, Ellen-Marie; Drange, Ida; Amble, Nina (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2008)
  Denne faktaundersøkelsen er utarbeidet på oppdrag for Domstolsadministrasjonen. Under-søkelsen kartlegger årsakene til den lave kvinneandelen i domstollederstillinger - i 2007 var 28 av 109 leder- og nestlederstillinger i ...
 • Arbeid og arbeidshelse i pleie- og omsorgssektoren 

  Sørensen, Bjørg Aase; Carla Dahl-Jørgensen; Anders Skogstad (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet, 1998)
  Sosial- og helsedepartementet ga høsten 1997 en gruppe forskere et treleddet oppdrag: Å sammenfatte gjeldende kunnskap om forholdet mellom arbeid og helse i den kommunale pleie- og omsorgstjenesten. Det var en forut-setning ...
 • Hva kan vi lære av gode eksempler på seniorpolitikk? 

  Steinum, Trude (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2008)
 • Den revitaliserte arbeidslinja – en linje eller to? 

  Fossestøl, Knut (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2007)
  Notatet presenterer to forståelser av arbeidslinja, en effektivitetsorientert forståelse og en rettferdighetsorientert. Den ser på institusjonelle og organisatoriske kjennetegn ved disse forståelsene, tar for seg underliggende ...
 • Unge funksjonshemmede på praksisplass og i jobb 

  Spjelkavik, Øystein (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2007)
  Prosjektet Unge, fysisk funksjonshemmede i arbeid – hvordan hindre barrierer skole – arbeidsliv? i Hedmark har vart fra 1. juli 2005 og ut året 2006. Målgruppa for prosjektet var unge, fysisk funksjonshemmede i alderen ...

View more