Now showing items 1-20 of 482

  • Arbeidsmarkedet i tre Finnmarksregioner 

   Elisabeth Angell; Ivar Lie (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2002)
   Rapporten analyserer tilbuds- og etterspørselssiden i arbeidsmarkedet i de tre regionene i Finnmark som har hatt størst ledighetsproblem: Indre Finnmark med meget høy ledighet over tid. Sør-Varanger med høy ledighet, særlig ...
  • Arealnormer 

   Anne-Karine Halvorsen Thorén; Jon Guttu; John Pløger (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2000)
   Rapporten presenterer resultatene av undersøkelser av tre ulike boligområdetyper i henholdsvis Oslo og Nesodden. Formålet har vært å få mer kunnskap om opphavet til dagens normer, og hvordan normer som brukes i fysisk ...
  • Arena Lettmetall 

   Tom Johnstad (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2007)
   Rapporten er en evaluering av Arena Lettmetall, som har vært et utviklingsprosjekt i tilknytning til lettmetallindustrien på Raufoss-Gjøvik-Toten i perioden 2004-2006. Prosjektet har vært en viktig katalysator for mange ...
  • Attraktive turistdestinasjoner - gode oppvekstmiljøer? 

   Vestby, Guri Mette; Ruud, Marit Ekne (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2008)
   Geilo og Hemsedal er svært attraktive turistdestinasjoner, og direkte og indirekte følger mange fordeler og spesielle betingelser for lokal ungdom sammenlignet med andre bygdekommuner. Gjennom ungdom og unge voksnes ...
  • Avaliací¡o do Programma Xingu do Instituto Socioambiental 

   Braathen, Einar (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2010)
   The report evaluates a major integrated programme for rain forest protection, indigenous rights and alternative models for natural resource management in Xingu Basin for the period 2005-2008. The evaluators conclude that ...
  • Avtalt selvbosetting blant flyktninger 

   Henningsen, Erik; Dyb, Evelyn; yurik; Søholt, Susanne; Tronstad, Kristian (Oslo: By- og regionforskningsinstituttet NIBR, 2016)
   Rapporten er basert på en spørreundersøkelse om avtalt selvbosetting som har blitt gjennomført blant kommuner og asylmottak. Rapporten beskriver omfang og utbredelse av ordningen og praksis ute i kommunene.
  • Å bo på Lindeberg – beboeres erfaringer med området 

   Ruud, Marit Ekne; Katja Johannessen (Norsk institutt for by- og regionforskning, 2014)
   Rapporten tar for seg hvilke oppfatninger og erfaringer et utvalg beboere på Lindeberg har om området og nærmiljøet sitt, som en del av Områdeløft Lindeberg. Hensikten er å se om tiltak til nå har hatt en positiv effekt, ...
  • Å iverksette en reform 

   Hofstad, Hege; Helgesen, Marit (Oslo: By- og regionforskningsinstituttet NIBR, 2016)
   Rapporten viser en komparasjon av to modeller for kompetansebygging som del av oppfølgingen av samhandlingsreformen – «Helse og omsorg i plan» og «Kompetanseløftet 2015». Komparasjonens mål er å undersøke om Helse og omsorg ...
  • Å sette pris på friluftsliv - bare for eksperter? 

   Anne-Karine Halvorsen Thorén; Skogheim, Ragnhild; Terje Kleven (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2005)
   Rapporten analyserer tre statlige forvaltningers faglige veiledning for verdsetting av områder for friluftsliv og rekreasjon, og kulturminner. Med utgangspunkt i dokumentstudier og intervjuer med fageksperter i Vegdirektoratet, ...
  • Barn og unge som står utenfor - aktivisering gjennom idrett 

   Yngve Carlsson; Thomas Haaland (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2004)
   Denne rapporten beskriver og vurderer en satsing med sikte på å aktivisere inaktive barn- og unge, barn og unge med problematferd og med minoritetsbakgrunn, gjennom Kultur- og kirkedepartementets tilskuddsordning Fysisk ...
  • Barn, unge og utjevning av sosial ulikhet i helse – en kartleggingsundersøkelse av byomfattende plandokumenter i Oslo kommune 

   Gotaas, Nora (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet – storbyuniversitetet, 2020-09)
   Rapporten er en kartlegging av plandokumenter i Oslo kommune som omhandler påvirkningsfaktorer og tiltaksområder av betydning for reduksjon av sosial ulikhet i helse for barn og unge. Rapporten belyser i hvilken grad, og ...
  • Barndom - forvandling uten forhandling? 

   Sten-Erik Clausen; An-Magritt Jensen (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2000)
   Denne rapporten handler om et trekk ved de nye familietyper der barn i liten grad har en "forhandlingsplass", nemlig om hvilken familietype foreldre har dannet forut for bTesli, Arne fødsel, hvorvidt de flytter fra hverandre ...
  • Barnevernbarnas helse 

   Lars B. Kristofersen (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2005)
   Rapporten gir resultater fra en analyse av barnevernbarnas helse i Norge. Det er benyttet spesialbestilte data fra SSB for perioden 1990-2002. Prosjektets design er longitudinelt. I alt var 99.000 barn og unge i barneverntiltak ...
  • Barns behov eller foreldres særinteresser 

   Helgesen, Marit (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2003)
   Undersøkelsen kartlegger foreldres motiver for å velge privat skole for sine barn. Den går også noe inn på de erfaringer foreldre gjør med hensyn på valget sitt. Undersøkelsen er basert på intervjuer med foreldre i private ...
  • Beboernes tilfredshet med nybygde boliger 

   Barlindhaug, Rolf; Ruud, Marit Ekne (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2008)
   Om lag 80 prosent av beboerne i nye boliger er fornøyd og 10 prosent misfornøyd. Mest fornøyd er beboerne med kjøkkenet, b adet og oppvarmingsløsningene og minst fornøyd med lydisolering mellom rom i boligen og til ...
  • Bedre behovsanalyser 

   Petter Næss (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2004)
   Rapporten drøfter og gir råd om behovsanalyser i forbindelse med store offentlige investeringsprosjekter. Studien tar utgangspunkt i samfunnets perspektiv på behov, ikke prosjekteiers eller prosjektets perspektiv. Basert ...
  • Bedre samordning mellom plan- og bygningsloven og sektorlovgivningen 

   Stokstad, Sigrid; Hanssen, Gro Sandkjær; Holth, Fredrik; Junker, Eivind; Winge, Nikolai (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet – storbyuniversitetet, 2020-09-17)
   Rapporten viser hvordan samordningen mellom plan- og bygningsloven og sektorlover om arealbruk er regulert og hva tilgjengelig faglitteratur sier om hvordan samordningen fungerer i praksis. Vi viser også hvordan ...
  • Bedre Tverrfaglig Innsats 

   Helgesen, Marit (Oslo: By- og regionforskningsinstituttet NIBR, 2015)
   Rapporten redegjør for andre runde i underveisevalueringen av prosjektet Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) som Helsedirektoratet har arbeidet med sammen med 8 nøkkelkommuner. Ved bruk av spørreskjemadata fra ledere og ...
  • Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) 

   Helgesen, Marit (Oslo: By- og regionforskningsinstituttet NIBROsloMet – storbyuniversitetet, 2018)
   Rapporten redegjør for tredje runde i underveisevalueringen av Helsedirektoratets prosjekt Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI). Helsedirektoratet har arbeidet med utvikling av samarbeidsmodellen BTI sammen med åtte kommuner. ...
  • Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI). Følgeevaluering 

   Helgesen, Marit (Norsk institutt for by- og regionforskning, 2013)
   Rapporten er en følgeevaluering av første del av Helsedirektoratets prosjekt Bedre Tidlig Innsats som gjennomføres i 8 pilotkommuner. Det er gjennomført dokumentstudie, spørreundersøkelse til medarbeidere og ledere i ...