Now showing items 1-20 of 492

  • Arealnormer 

   Anne-Karine Halvorsen Thorén; Jon Guttu; John Pløger (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2000)
   Rapporten presenterer resultatene av undersøkelser av tre ulike boligområdetyper i henholdsvis Oslo og Nesodden. Formålet har vært å få mer kunnskap om opphavet til dagens normer, og hvordan normer som brukes i fysisk ...
  • Demografiske hovedtrekk i fire storbyregioner 

   Dag Juvkam; Kjetil Sørlie (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2000)
   Storbyområdene har hatt sterk befolkningsvekst de siste tiårene. Det er en sterk sammenheng mellom veksten som har kommet i storbyene og den veksten som er blitt storbyomlandet til del. Forløpet i de ulike områdene er ...
  • HøgskoSchmidt, Lene regionale betydning 

   Peter Arbo; Bjørnar Sæther; Jan Mønnesland; Onsager, Knut; Kjetil Sørlie (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2000)
   Rapporten belyser tre aspekter. Det angis anslag for hvilken betydning høgskoSchmidt, Lene løpende aktivitet har for den lokale økonomi. Videre analyseres hvilken betydning høgskolen har for kompetansen i lokalt næringsliv, ...
  • Helse og kultur 

   Bergljot Baklien; Yngve Carlsson (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2000)
   Norsk kulturråd og Sosial- og helsedepartementet satte i 1997 i gang et program hvor målet var å bruke kultur i helsefremmende arbeid. Prosessevalueringen viser hvordan kulturaktiviteter kan være et virkemiddel for integrasjon ...
  • Etableringsbetingelser og markedskunnskap 

   Vidar Vanberg (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2000)
   Rapporten inneholder en presentasjon av etableringsbetingelser for 46 bransjer innen detaljhandel og annen privat tjenesteyting. I tillegg en innføring i bruk av offentlig tilgjengelig statistikk i regionale og lokale ...
  • "Full kontroll?" 

   Ståle Opedal; Helge Strand Østtveiten (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2000)
   Rapporten beskriver og analyserer virkemåten til kontrollutvalgene i kommunene og fylkeskommunene. Data fra en landsomfattende survey analyseres sammen med dokumentmateriale og informantsamtaler. Studien finner at den ...
  • Barndom - forvandling uten forhandling? 

   Sten-Erik Clausen; An-Magritt Jensen (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2000)
   Denne rapporten handler om et trekk ved de nye familietyper der barn i liten grad har en "forhandlingsplass", nemlig om hvilken familietype foreldre har dannet forut for bTesli, Arne fødsel, hvorvidt de flytter fra hverandre ...
  • Stedsananlyser i planlegging 

   Inger-Lise Saglie; Aud Tennøy (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2000)
   Rapporten inneholder en kvalitativ studie av bruk av stedsanalyser i planlegging i fem kommuner i Norge. I analysene er det fokusert på prosessen rundt utarbeidelse av stedsanalysene, innholdet i og resultatene av disse ...
  • Tospråkling tjenesteyting 

   Skålnes, Sigrid; Margrete Gaski (Oslo, Alta: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2000)
   Prosjektet er en brukerundersøkelse som fokuserer tospråklighet og offentlig service innenfor forvaltningsområdet til Samelovens språkregler. Dette området utgjøres av kommunene Kåfjord, Kautokeino, Porsanger, Karasjok, ...
  • Vold - konflikt og gjengdannelse 

   Thomas Haaland (OSlo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2000)
   Rapporten inneholder en enqueteundersøkelse av vold- og ruserfaring, samt av konflikter og konfliktatferd blant grunnkurselever i videregående skoler i Drammen, Kristiansand, Stavanger og Oslo.
  • Distriktskvinnescenarier 2010 

   Skålnes, Sigrid (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2001)
   Rapporten er ein del av prosjektet "Distriktskvinnescenarier 2010", og omhandlar unge distriktskvinners planar for framtida. Unge kvinner og menn frå ulike kommunetypar i distrikta har fortalt om kva planar og ønskje dei ...
  • Færre og større bydeler? 

   Helgesen, Marit; Klausen, Jan Erling; Anne Lise Fimreite (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2001)
   Denne sluttrapporten analyserer antagelser om sammenhenger mellom variasjoner i størrelse på bydeler i Oslo og fem andre skandinaviske byer og indikatorer på lokaldemokratisk vitalitet, politisk styring og effektivitet i ...
  • Driftsstyrer i Osloskolen - styring eller bare drift? 

   Helgesen, Marit; Hansen, Tore (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2001)
   Rapporten vurderer forsøket med driftsstyreordningen i skolene i Oslo kommune. Vurderingene tar bl.a. opp disse spørsmålene: sammensetning, oppnevningsprosedyrer, plassering i styringssystemet, styrenes rolleforståelse som ...
  • Innvandring og selvsysselsetting 

   Orderud, Geir (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2001)
   Rapporten presenterer resultatene fra en kvantitativ analyse av selvsysselsetting blant innvandrere i Norge, sammen med en syntese hvor også resultater fra den kvalitative analysen under samme prosjekt blir trukket ...
  • BRO-teamet 

   Frøydis Eidheim (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2001)
   Utgangspunkt for å opprette BRO-teamet (Barne- og ungdomspsykiatrisk ressursteam) er at en i lengre tid har erfart at barnevernsklienter med alvorlige og sammensatte problemer ofte blir "kasteballer" mellom henholdsvis ...
  • Kommune- og økonomiplanlegging 

   Eva Irene Falleth; Knut Bjørn Stokke (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2001)
   Hovedkonklusjonen er at økonomiplanlegging har styrket sin posisjon i kommunene i løpet aav 1990-årene. Kommuneplanleging assossieres primært med arealplanlegging. Kommuneplanens måldel og handlingsprogram har begrenset ...
  • "Lav terskel, rask oppfølging" 

   Margrete Gaski; Ivar Lie (Oslo, Alta: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2001)
   Rapporten er en evaluering av opprettelsen av ungdomsservicekontorer i de fire kommunene Karasjok, Kautokeino, Porsanger og Tana i Indre Finnmark. Rapporten viser at kontorene har noe ulike aktivitetsprofil. Organiseringen ...
  • Kommunale oppgaver - hvorfor varierer omfang og kvalitet? 

   Hovik, Sissel; Myrvold, Trine (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2001)
   Rapporten presenterer en analyse av variasjon i kommunenes oppgaveløsning. Rapporten er tredje og siste del av et forskningsprosjekt der hensikten har vært å studere småkommunenes evne til å ivareta sentrale funksjoner som ...
  • Detaljhandels- og senteranalyse for fylker, regioner og kommuner i Norge 

   Vidar Vanberg (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2001)
   Rapporten sammenfatter resultatene fra 18 fylkesanalyser, der temaet er handels- og senterutviklingen i de enkelte fylkene. Analysene er utført i perioden 1999-2001. Den sammenfattende rapporten har et enhetlig datagrunnlag, ...
  • Er det størrelsen det kommer an på? Små kommuners evne til å ivareta generalistkommunekravet 

   Myrvold, Trine; Hovik, Sissel (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2001)
   Rapporten presenterer en analyse av fire små kommuners evne til å ivareta hele spekteret av oppgaver lagt til kommunesektoren. Betingelsene for et levende lokaldemokrati er gode i små kommuner, men de små forholdene har ...