Now showing items 1-20 of 501

  • Etableringsbetingelser og markedskunnskap 

   Vanberg, Vidar (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2000)
   Rapporten inneholder en presentasjon av etableringsbetingelser for 46 bransjer innen detaljhandel og annen privat tjenesteyting. I tillegg en innføring i bruk av offentlig tilgjengelig statistikk i regionale og lokale ...
  • Barndom - forvandling uten forhandling? 

   Clausen, Sten-Erik; Jensen, An-Magritt (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2000)
   Denne rapporten handler om et trekk ved de nye familietyper der barn i liten grad har en "forhandlingsplass", nemlig om hvilken familietype foreldre har dannet forut for bTesli, Arne fødsel, hvorvidt de flytter fra hverandre ...
  • Vold - konflikt og gjengdannelse 

   Haaland, Thomas (OSlo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2000)
   Rapporten inneholder en enqueteundersøkelse av vold- og ruserfaring, samt av konflikter og konfliktatferd blant grunnkurselever i videregående skoler i Drammen, Kristiansand, Stavanger og Oslo.
  • HøgskoSchmidt, Lene regionale betydning 

   Arbo, Peter; Sæther, Bjørnar; Mønnesland, Jan; Onsager, Knut; Sørlie, Kjetil (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2000)
   Rapporten belyser tre aspekter. Det angis anslag for hvilken betydning høgskoSchmidt, Lene løpende aktivitet har for den lokale økonomi. Videre analyseres hvilken betydning høgskolen har for kompetansen i lokalt næringsliv, ...
  • Helse og kultur 

   Baklien, Bergljot; Carlsson, Yngve (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2000)
   Norsk kulturråd og Sosial- og helsedepartementet satte i 1997 i gang et program hvor målet var å bruke kultur i helsefremmende arbeid. Prosessevalueringen viser hvordan kulturaktiviteter kan være et virkemiddel for integrasjon ...
  • Stedsananlyser i planlegging 

   Saglie, Inger-Lise; Tennøy, Aud (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2000)
   Rapporten inneholder en kvalitativ studie av bruk av stedsanalyser i planlegging i fem kommuner i Norge. I analysene er det fokusert på prosessen rundt utarbeidelse av stedsanalysene, innholdet i og resultatene av disse ...
  • Arealnormer 

   Thorén, Anne-Karine Halvorsen; Guttu, Jon; Pløger, John (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2000)
   Rapporten presenterer resultatene av undersøkelser av tre ulike boligområdetyper i henholdsvis Oslo og Nesodden. Formålet har vært å få mer kunnskap om opphavet til dagens normer, og hvordan normer som brukes i fysisk ...
  • Demografiske hovedtrekk i fire storbyregioner 

   Juvkam, Dag; Sørlie, Kjetil (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2000)
   Storbyområdene har hatt sterk befolkningsvekst de siste tiårene. Det er en sterk sammenheng mellom veksten som har kommet i storbyene og den veksten som er blitt storbyomlandet til del. Forløpet i de ulike områdene er ...
  • "Full kontroll?" 

   Opedal, Ståle; Østtveiten, Helge Strand (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2000)
   Rapporten beskriver og analyserer virkemåten til kontrollutvalgene i kommunene og fylkeskommunene. Data fra en landsomfattende survey analyseres sammen med dokumentmateriale og informantsamtaler. Studien finner at den ...
  • Tospråkling tjenesteyting 

   Skålnes, Sigrid; Gaski, Margrete (Oslo, Alta: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2000)
   Prosjektet er en brukerundersøkelse som fokuserer tospråklighet og offentlig service innenfor forvaltningsområdet til Samelovens språkregler. Dette området utgjøres av kommunene Kåfjord, Kautokeino, Porsanger, Karasjok, ...
  • Driftsstyrer i Osloskolen - styring eller bare drift? 

   Helgesen, Marit; Hansen, Tore (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2001)
   Rapporten vurderer forsøket med driftsstyreordningen i skolene i Oslo kommune. Vurderingene tar bl.a. opp disse spørsmålene: sammensetning, oppnevningsprosedyrer, plassering i styringssystemet, styrenes rolleforståelse som ...
  • Distriktskvinnescenarier 2010 

   Skålnes, Sigrid (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2001)
   Rapporten er ein del av prosjektet "Distriktskvinnescenarier 2010", og omhandlar unge distriktskvinners planar for framtida. Unge kvinner og menn frå ulike kommunetypar i distrikta har fortalt om kva planar og ønskje dei ...
  • Kommunale oppgaver - hvorfor varierer omfang og kvalitet? 

   Hovik, Sissel; Myrvold, Trine (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2001)
   Rapporten presenterer en analyse av variasjon i kommunenes oppgaveløsning. Rapporten er tredje og siste del av et forskningsprosjekt der hensikten har vært å studere småkommunenes evne til å ivareta sentrale funksjoner som ...
  • Smått og godt? Om de minste kommunenes evne til å imøtekomme generalistkommunekravet 

   Myrvold, Trine (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2001)
   Rapporten utgjør rapporteringen fra første del av et tredelt prosjekt om generalistkommunekravet. Den består av en begrepsdrøfting og en gjennomgang av eksisterende forskning på feltet. De små kommunene har gode forutsetninger ...
  • Bydelsråd i København 

   Klausen, Jan Erling (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2001)
   I København kommune ble det den 28. september 2000 gjennomført en veiledende folkeavstemning om innføring av bydelsråd i hele kommunen. Et flertall i alle bydeler unntatt i Valby bydel stemte nei til dette. Avstemningen ...
  • Detaljhandels- og senteranalyse for fylker, regioner og kommuner i Norge 

   Vanberg, Vidar (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2001)
   Rapporten sammenfatter resultatene fra 18 fylkesanalyser, der temaet er handels- og senterutviklingen i de enkelte fylkene. Analysene er utført i perioden 1999-2001. Den sammenfattende rapporten har et enhetlig datagrunnlag, ...
  • Næringskombinasjoner 1997-2000 

   Gaski, Margrete; Eikeland, Sveinung (Oslo, Alta: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2001)
   Rapporten er en evaluering av Sametingets driftsstøtte til næringskombinasjoner. Evalueringen skal gi svar på om næringskombinasjonsordningen oppfyller målene som er gitt om inntekter og sysselsetting, kulturell kontinuitet ...
  • Færre og større bydeler? 

   Helgesen, Marit; Klausen, Jan Erling; Fimreite, Anne Lise (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2001)
   Denne sluttrapporten analyserer antagelser om sammenhenger mellom variasjoner i størrelse på bydeler i Oslo og fem andre skandinaviske byer og indikatorer på lokaldemokratisk vitalitet, politisk styring og effektivitet i ...
  • Innvandring og selvsysselsetting 

   Orderud, Geir Inge (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2001)
   Rapporten presenterer resultatene fra en kvantitativ analyse av selvsysselsetting blant innvandrere i Norge, sammen med en syntese hvor også resultater fra den kvalitative analysen under samme prosjekt blir trukket ...
  • "Lav terskel, rask oppfølging" 

   Gaski, Margrete; Lie, Ivar (Oslo, Alta: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2001)
   Rapporten er en evaluering av opprettelsen av ungdomsservicekontorer i de fire kommunene Karasjok, Kautokeino, Porsanger og Tana i Indre Finnmark. Rapporten viser at kontorene har noe ulike aktivitetsprofil. Organiseringen ...