Recent Submissions

 • Arealdimensjonen i byvekstavtalene for Bergensområdet 

  Hanssen, Gro Sandkjær; Millstein, Marianne (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet – storbyuniversitetet, 2021-04)
  Rapporten beskriver erfaringer med samvirket mellom byvekstavtaler og arealplanlegging i Bergensområdet.
 • Den økonomiske fordelen av overgangen fra leie til eie for utsatte husstander 

  Astrup, Kim; Monkerud, Lars (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet – storbyuniversitetet, 2021-03)
  Prosjektet undersøker hva det innebærer økonomisk å ta ut «eierpotensialet» blant vanskeligstilte leietagere. Mao. hva er den økonomisk fordelen av overgangen fra leie til eie. Flere tidligere studier har konkludert med ...
 • Samarbeid mellom pårørende og helse- og omsorgstjenesten 

  Gotaas, Nora; Monkerud, Lars Chr.; Zeiner, Hilde Hatleskog (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet – storbyuniversitetet, 2021-03)
  På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet har By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet gjennomført en kartlegging av samarbeid mellom pårørende og helse- og omsorgstjenesten. Med data fra Difis innbyggerun ...
 • Democracy promotion through schools in Ukraine: Mid-term evaluation of the European Wergeland Centre’s Schools for Democracy Programme 

  Holm-Hansen, Jørn; Rabinovych, Maryna (Norwegian Institute for Urban and Regional Research, Oslo Metropolitan University, 2021-03)
  The Schools for Democracy programme supports education reforms in Ukraine in the period in 2017-2021. The mid-term evaluation found that the programme is in accordance with national and donor priorities and is well linked ...
 • Evaluering av regjeringens strategi mot hatefulle ytringer 

  Lid, Stian; Liodden, Tone; Leirvik, Mariann Stærkebye (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet – storbyuniversitetet, 2020-11)
  Denne rapporten er en evaluering av regjeringens strategi mot hatefulle ytringer. Evalueringen belyser i hvilken grad og på hvilken måte strategien og prosessen med å følge opp strategien har bidratt til å sette søkelys ...
 • Boligrådgivning i kommunene - kartlegging, vurdering og anbefalinger 

  Holm, Arne; Monkerud, Lars (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet – storbyuniversitetet, 2021-02)
  Studien har et tredelt fokus. For det første gjennomføres en kartlegging av hvordan boligrådgivning forstås og organiseres i kommunene. Dernest gjøres, med utgangspunkt i utvalgte casekommune, en studie av ulike ...
 • Informasjon og tiltak rettet mot innvandrerbefolkningen i forbindelse med Covid-19: Delrapport 2 

  Skogheim, Ragnhild; Orderud, Geir Inge; Ruud, Marit Ekne; Søholt, Susanne (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet – storbyuniversitetet, 2021-02)
  Rapporten presenterer resultater fra en kartlegging av informasjonstiltak fra offentlige myndigheter og frivillige organisasjoner overfor innvandrerbefolkningen i forbindelse med covid-19. Rapporten har hatt særlig ...
 • Håndtering og konsekvenser av koronautbruddet for barn og barnehager 

  Os, Ellen; Myrvold, Trine; Danielsen, Ole Andreas; Hernes, Leif; Winger, Nina (OsloMet - storbyuniversitetet, 2020-01)
  Prosjektet har undersøkt barnehagesektorens håndtering av koronapandemien. Rapporten har to hoveddeler. Del I viser resultater fra surveyer til kommunale barnehagesjefer og barnehagestyrere. I del II er det gjennomført ...
 • Evaluering av Opptrappingsplanen mot vold og overgrep - Underveisrapport 

  Myrvold, Trine; Møller, Geir; Zeiner, Hilde Hatleskog (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet – storbyuniversitetet, 2020-12)
  Underveisrapporten fra evalueringen av Opptrappingsplan mot vold og overgrep analyserer innretningen på planen og gir resultater fra en spørreundersøkelse om kommunenes arbeid mot vold og overgrep.
 • Kommunale boligstrategier: Undersøkelse av praksis i fem kommuner 

  Barlindhaug, Rolf; Nygaard, Marit (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet – storbyuniversitetet, 2020-05)
  Nasjonale signaler til kommunal planlegging fokuserer på fortetting i knutepunkt med etterfølgende høye salgspriser på nye boliger. Vi undersøker kunnskapsgrunnlaget som brukes i fem regionale vekstsentre knyttet til hva ...
 • Still building neighbourhood: Mid-term evaluation of the Norwegian Barents Secretariat’s grant programme 

  Holm-Hansen, Jørn; Aasland, Aadne; Dybtsyna, Elena (Norwegian Institute for Urban and Regional Research, Oslo Metropolitan University, 2020-12)
  The mid-term evaluation provides an assessment of the degree to which the Barents grant programme is being managed in line with its overall objectives set by the MFA and to what extent the objectives have been reached so ...
 • Fra prosessevaluering til pilotering - Evaluering av kommunale integreringstiltak - Delrapport 3 

  Søholt, Susanne; Malmberg-Heimonen, Ira; Tøge, Anne Grete (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet – storbyuniversitetet, 2020-12)
  Hensikten med denne rapporten er å foreslå og designe metodisk opplegg for pilotering av to integreringstiltak, for eventuell senere effektevaluering ved hjelp av et randomisert kontrollert forsøk (RCT). De to tiltakene ...
 • Kunnskapsoppsummeringer – om fem strategier for å styrke flyktningenes overgang til arbeid og kvalifisering - Evaluering av kommunale integreringstiltak - Delrapport 2 

  Søholt, Susanne; Liodden, Tone; Aasen, Berit; Vilhjalmsdottir, Sigridur; Staver, Anne Balke (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet – storbyuniversitetet, 2020-12)
  Denne rapporten omfatter fem korte kunnskapsoppsummeringer knyttet til strategier for å styrke integrering av flyktninger. Temaene er: delkompetanse som del av fagopplæring, sosialt entreprenørskap og integrering, ...
 • Åtte kommuner – åtte tiltak for integrering: Evaluering av kommunale integreringstiltak - Delrapport 1 

  Søholt, Susanne; Liodden, Tone; Leirvik, Mariann Stærkebye; Vilhjalmsdottir, Sigridur; Staver, Anne Balke (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet – storbyuniversitetet, 2020-12)
  I dette prosjektet har vi prosessevaluert åtte prosjekter som har fått støtte fra IMDi til å øke kvaliteten i kommunenes integreringsarbeid og bidra til kunnskaps- og metodeutvikling mellom kommuner. Dette er delrapport 1 ...
 • Midtveisundersøkelse Områdeløft Trosterud og Haugerud 

  Ruud, Marit Ekne; Nygaard, Marit (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet – storbyuniversitetet, 2020-10)
  Rapporten presenterer resultater fra en spørreundersøkelse om beboeres erfaringer med å bo i delbydel Trosterud, gjennomført sommeren 2020. Undersøkelsen bygger på nullpunktsanalysen som ble gjennomført i 2017. Hensikten ...
 • Evaluering av Regionalt innovasjonsprogram for Oslo og Akershus (2014-19) 

  Onsager, Knut; Nygård, Marit; Orderud, Geir Inge; Wiig, Henrik (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet – storbyuniversitetet, 2020-10)
  Rapporten er en evaluering av Regionalt innovasjonsprogram for Oslo og Akershus (RIP). Det konkluderes blant annet med at programmet i stor grad har vært vellykket, og spilt en viktig komplementær rolle i en større ...
 • Styring gjennom støtte og veiledning: lokale effekter av pedagogiske virkemidler for tverrsektorielt samarbeid om utsatte barn og unge 

  Danielsen, Ole Andreas; Gotaas, Nora; Myrvold, Trine (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet – storbyuniversitetet, 2020-11)
  Rapporten undersøker kommunenes kjennskap til og bruk av statlige støtte- og veiledningsressurser for tverrsektorielt samarbeid. Analysen viser at de kommunale tjenestene har nytte av ressursene de har tatt i bruk, men ...
 • Veier inn og ut av dårlige boforhold 

  Barlindhaug, Rolf (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet – storbyuniversitetet, 2020-10)
  Prosjektet undersøker mekanismer som leder inn i og ut av situasjoner med lav inntekt, svak tilknytning til arbeidsmarkedet og dårlige boforhold. Spesielt legges det vekt på boligpolitikkens og flyttingers betydning for å ...
 • Barn, unge og utjevning av sosial ulikhet i helse – en kartleggingsundersøkelse av byomfattende plandokumenter i Oslo kommune 

  Gotaas, Nora (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet – storbyuniversitetet, 2020-09)
  Rapporten er en kartlegging av plandokumenter i Oslo kommune som omhandler påvirkningsfaktorer og tiltaksområder av betydning for reduksjon av sosial ulikhet i helse for barn og unge. Rapporten belyser i hvilken grad, og ...
 • Bedre samordning mellom plan- og bygningsloven og sektorlovgivningen 

  Stokstad, Sigrid; Hanssen, Gro Sandkjær; Holth, Fredrik; Junker, Eivind; Winge, Nikolai (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet – storbyuniversitetet, 2020-09-17)
  Rapporten viser hvordan samordningen mellom plan- og bygningsloven og sektorlover om arealbruk er regulert og hva tilgjengelig faglitteratur sier om hvordan samordningen fungerer i praksis. Vi viser også hvordan ...

View more