Now showing items 1-20 of 850

  • Barn, unge og utjevning av sosial ulikhet i helse – en kartleggingsundersøkelse av byomfattende plandokumenter i Oslo kommune 

   Gotaas, Nora (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet – storbyuniversitetet, 2020-09)
   Rapporten er en kartlegging av plandokumenter i Oslo kommune som omhandler påvirkningsfaktorer og tiltaksområder av betydning for reduksjon av sosial ulikhet i helse for barn og unge. Rapporten belyser i hvilken grad, og ...
  • Bedre samordning mellom plan- og bygningsloven og sektorlovgivningen 

   Stokstad, Sigrid; Hanssen, Gro Sandkjær; Holth, Fredrik; Junker, Eivind; Winge, Nikolai (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet – storbyuniversitetet, 2020-09-17)
   Rapporten viser hvordan samordningen mellom plan- og bygningsloven og sektorlover om arealbruk er regulert og hva tilgjengelig faglitteratur sier om hvordan samordningen fungerer i praksis. Vi viser også hvordan ...
  • Indikatorer for ny integreringslov 

   Hernes, Vilde; Staver, Anne Balke; Tønnessen, Marianne (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet – storbyuniversitetet, 2020-09-16)
   Denne rapporten beskriver forslaget til ny integreringslov og drøfter og foreslår ulike indikatorer som kan brukes til å følge utviklingen på feltet etter at loven trer i kraft og undersøke om loven bidrar til å oppfylle ...
  • Governing risk society - Institutional conditions for local adaptive capacity to climate change in Norway, Sweden and Germany 

   Hanssen, Gro Sandkjær; Barkved, Line; Görlitz, Stefan; Hisdal, Hege; Interwies, Eduard; Jagers, Sverker; Junker, Eivind; Lundqvist, Lennart J.; Seifert, Isabel; Seva, Mikael (Norwegian Institute for Urban and Regional Research, Oslo Metropolitan University, 2017-05)
   The report present the institutional framework around local climate change adaptation in Norway, Sweden and Germany, and how they have organised the tasks and responsibilities related to the policy field.
  • Mange vil hjelpe, men hjelper det? En gjennomgang av hjelpetjenester for personer utsatt for negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse 

   Leirvik, Mariann Stærkebye; Aasland, Aadne; Staver, Anne Balke (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet, 2020-06)
   Formålet med denne studien er å kartlegge hvordan hjelpetjenestene for personer utsatt for negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse fungerer, med et spesielt fokus på de særskilte tjenestene på tematikken ...
  • Review of Norwegian democracy support via political parties 

   Braathen, Einar; Holm-Hansen, Jørn (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2014)
   The Norwegian scheme for democracy support through the political parties aims to contribute to democratic and well-functioning party organizations in developing countries. After having been administered by the parties ...
  • Tilnærminger, modeller og verktøy i oversiktsarbeidet 

   Vedeld, Trond; Hofstad, Hege (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2014)
   Rapporten gir en kunnskapsoversikt over tilnærminger, modeller, verktøy og metoder for oversiktsarbeidet innen folkehelse - basert på norske og internasjonale kilder og erfaringer. Utgangspunktet er folkehelseloven som ...
  • Ildsjeler og lokalt utviklingsarbeid – Gløden, rollen og rammevilkårene 

   Vestby, Guri Mette; Frants Gundersen; Skogheim, Ragnhild (Norsk institutt for by- og regionforskning, 2014)
   Denne studien handler om ildsjeler og deres roller, arbeidsmetoder og rammebetingelser, spesielt i lys av lokalt utviklingsarbeid og kommunens utviklingskultur. Studien skal belyse og drøfte følgende tre hovedproblemstillinger: ...
  • Samhandlingsreformens effekt på kommunen som helsefremmende og sykdomsforebyggende aktør 

   Haug, Marit; Hofstad, Hege; Schou, Arild (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2014)
   En nasjonal oversikt over status i kommuner to år etter reformoppstart med et spesielt blikk på innvandrerrike kommuner. Dette prosjektet gjør opp status for kommunenes helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid to år ...
  • Komparativ analyse av introduksjonsprogram i Norge, Sverige og Danmark 

   Tronstad, Kristian; Vilde Hernes (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2014)
   Norge, Sverige og Danmark har alle introduksjonsprogram for bosatte flyktninger. Selv om de skandinaviske introduksjonsprogrammene har sterke likhetstrekk sett fra et europeisk perspektiv, preges de av ulike juridiske, ...
  • Working with partners: Mid-term evaluation of Norwegian People's Aid 

   Holm-Hansen, Jørn; Braathen, Einar (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2014)
   Evalueringen konkluderer at Norsk Folkehjelp opererer i henhold til en godt gjennomtenkt metodologi spesialtilpasset for å unngå noen av de mest vidspredte og negative sidene ved utviklingsbistand. Organisatorisk forsterking ...
  • Følgeevaluering av Helse og Omsorg i Plan (HELOMPLAN) - KS' etter- og videreutdanningsprogram for helse og planlegging 

   Hofstad, Hege; Helgesen, Marit (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2014)
   Dette er andre delrapport i følgeevalueringen av etter- og videreutdanningstilbudet Helse og omsorg i plan. Rapporten viser studentenes forventninger til kurset og hvordan de vurderer kurset i etterkant. På bakgrunn av ...
  • Bolig og folkehelse – hva er sammenhengen? 

   Haug, Marit; Holm, Arne; Monkerud, Lars; Lene Schmidt (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2014)
   Prosjektet er en litteraturstudie og tar for seg artikler som sier noe om sammenhengen mellom bolig/boområde og helse. Litteraturstudien finner at det er en sammenheng mellom bolig/boområde og helse, og at det å bo i en ...
  • Evaluering av Samplan 

   Myrvold, Trine (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2014)
   Denne rapporten er en evaluering av etter- og videreutdanningskurset i samfunnsplanlegging, Samplan. Evalueringens fokus er på deltakernes vurdering av kursets innhold og nytte, og på arbeidsgiveres synspunkter på kurset. ...
  • Omfanget av vanskeligstilte på boligmarkedet 

   Monkerud, Lars; Astrup, Kim; Nordvik, Viggo (Oslo: By- og regionforskningsinstituttet NIBROsloMet – storbyuniversitetet, 2018)
   Prosjektet utarbeider nye statistiske definisjoner av å være «vanskeligstilt på boligmarkedet» på bakgrunn av en «kapabilitetstilnærming» (etter Amartya Sen). I sammenligninger med tidligere definisjoner (som ikke legger ...
  • The Colombian Land Restitution Programme – Process, results and challenges, with special emphasis on women 

   J. García-Godos; Wiig, Henrik (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2014)
   I 2011 initierte Colombia et program for tilbakeføring av jord til mer enn 5 millioner internt fordrevne som har måttet flykte i forbindelse med den bevæpnede intern konflikten. Programmet innebærer tilbakevending av de ...
  • Kompakt by, bokvalitet og sosial bærekraft 

   Lene Schmidt (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2014)
   Denne rapporten er del av et større prosjekt: " Handling goal conflicts in compact city/centre development: How is local sustainable planning managed through new planning tools and practices?" . Formålet med det overordnete ...
  • Kommunenes tilrettelegging for boligbygging 

   Barlindhaug, Rolf; Holm, Arne; Berit Nordahl (Norsk institutt for by- og regionforskning, 2014)
   Det er gjennomført en breddekartlegging av hvordan vekstkommuner legger til rette for boligbygging samt foretatt oppfølgende intervjuer i fire av kommunene. Kartleggingen omfatter flere temaer. Ett tema dreier seg om nivået ...
  • Å bo på Lindeberg – beboeres erfaringer med området 

   Ruud, Marit Ekne; Katja Johannessen (Norsk institutt for by- og regionforskning, 2014)
   Rapporten tar for seg hvilke oppfatninger og erfaringer et utvalg beboere på Lindeberg har om området og nærmiljøet sitt, som en del av Områdeløft Lindeberg. Hensikten er å se om tiltak til nå har hatt en positiv effekt, ...
  • Boligpreferanser i distriktene 

   Ruud, Marit Ekne; Lene Schmidt; Kjetil Sørlie; Skogheim, Ragnhild; Vestby, Guri Mette (2014)
   Rapporten setter søkelys på hva bolig og bomiljø betyr for bosetting og tilflytting i distriktene, og hva som er etterspurte kvaliteter ved boligen, bomiljøet og stedet. Undersøkelsen er basert på intervjuer av kommunalt ...