Collections in this community

Recent Submissions

 • Håndtering og konsekvenser av koronautbruddet for barn og barnehager 

  Os, Ellen; Myrvold, Trine; Danielsen, Ole Andreas; Hernes, Leif; Winger, Nina (OsloMet - storbyuniversitetet, 2020-01)
  Prosjektet har undersøkt barnehagesektorens håndtering av koronapandemien. Rapporten har to hoveddeler. Del I viser resultater fra surveyer til kommunale barnehagesjefer og barnehagestyrere. I del II er det gjennomført ...
 • Norge etter oljen - fremtidens regionale næringsliv og bosetting 

  Wiig, Henrik (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet – storbyuniversitetet, 2021-01)
  Det virker politisk urealistisk at regjeringen vil stenge ned eksisterende lønnsomme felt eller hindre oppstart av nye lønnsomme oppdagede felt. Det mest naturlige for å redusere fremtidig produksjonsvolum vil være å stanse ...
 • Evaluering av Opptrappingsplanen mot vold og overgrep - Underveisrapport 

  Myrvold, Trine; Møller, Geir Holtan; Zeiner, Hilde Hatleskog (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet – storbyuniversitetet, 2020-12)
  Underveisrapporten fra evalueringen av Opptrappingsplan mot vold og overgrep analyserer innretningen på planen og gir resultater fra en spørreundersøkelse om kommunenes arbeid mot vold og overgrep.
 • Kommunale boligstrategier: Undersøkelse av praksis i fem kommuner 

  Barlindhaug, Rolf; Nygaard, Marit (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet – storbyuniversitetet, 2020-05)
  Nasjonale signaler til kommunal planlegging fokuserer på fortetting i knutepunkt med etterfølgende høye salgspriser på nye boliger. Vi undersøker kunnskapsgrunnlaget som brukes i fem regionale vekstsentre knyttet til hva ...
 • Still building neighbourhood: Mid-term evaluation of the Norwegian Barents Secretariat’s grant programme 

  Holm-Hansen, Jørn; Aasland, Aadne; Dybtsyna, Elena (Norwegian Institute for Urban and Regional Research, Oslo Metropolitan University, 2020-12)
  The mid-term evaluation provides an assessment of the degree to which the Barents grant programme is being managed in line with its overall objectives set by the MFA and to what extent the objectives have been reached so ...
 • Fra prosessevaluering til pilotering - Evaluering av kommunale integreringstiltak - Delrapport 3 

  Søholt, Susanne; Malmberg-Heimonen, Ira; Tøge, Anne Grete (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet – storbyuniversitetet, 2020-12)
  Hensikten med denne rapporten er å foreslå og designe metodisk opplegg for pilotering av to integreringstiltak, for eventuell senere effektevaluering ved hjelp av et randomisert kontrollert forsøk (RCT). De to tiltakene ...
 • Kunnskapsoppsummeringer – om fem strategier for å styrke flyktningenes overgang til arbeid og kvalifisering - Evaluering av kommunale integreringstiltak - Delrapport 2 

  Søholt, Susanne; Liodden, Tone; Aasen, Berit; Vilhjalmsdottir, Sigridur; Staver, Anne Balke (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet – storbyuniversitetet, 2020-12)
  Denne rapporten omfatter fem korte kunnskapsoppsummeringer knyttet til strategier for å styrke integrering av flyktninger. Temaene er: delkompetanse som del av fagopplæring, sosialt entreprenørskap og integrering, ...
 • Åtte kommuner – åtte tiltak for integrering: Evaluering av kommunale integreringstiltak - Delrapport 1 

  Søholt, Susanne; Liodden, Tone; Leirvik, Mariann Stærkebye; Vilhjalmsdottir, Sigridur; Staver, Anne Balke (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet – storbyuniversitetet, 2020-12)
  I dette prosjektet har vi prosessevaluert åtte prosjekter som har fått støtte fra IMDi til å øke kvaliteten i kommunenes integreringsarbeid og bidra til kunnskaps- og metodeutvikling mellom kommuner. Dette er delrapport 1 ...
 • Midtveisundersøkelse Områdeløft Trosterud og Haugerud 

  Ruud, Marit Ekne; Nygaard, Marit (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet – storbyuniversitetet, 2020-10)
  Rapporten presenterer resultater fra en spørreundersøkelse om beboeres erfaringer med å bo i delbydel Trosterud, gjennomført sommeren 2020. Undersøkelsen bygger på nullpunktsanalysen som ble gjennomført i 2017. Hensikten ...
 • Evaluering av Regionalt innovasjonsprogram for Oslo og Akershus (2014-19) 

  Onsager, Knut; Nygaard, Marit; Orderud, Geir; Wiig, Henrik (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet – storbyuniversitetet, 2020-10)
  Rapporten er en evaluering av Regionalt innovasjonsprogram for Oslo og Akershus (RIP). Det konkluderes blant annet med at programmet i stor grad har vært vellykket, og spilt en viktig komplementær rolle i en større ...
 • Styring gjennom støtte og veiledning: lokale effekter av pedagogiske virkemidler for tverrsektorielt samarbeid om utsatte barn og unge 

  Danielsen, Ole Andreas; Gotaas, Nora; Myrvold, Trine (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet – storbyuniversitetet, 2020-11)
  Rapporten undersøker kommunenes kjennskap til og bruk av statlige støtte- og veiledningsressurser for tverrsektorielt samarbeid. Analysen viser at de kommunale tjenestene har nytte av ressursene de har tatt i bruk, men ...
 • Veier inn og ut av dårlige boforhold 

  Barlindhaug, Rolf (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet – storbyuniversitetet, 2020-10)
  Prosjektet undersøker mekanismer som leder inn i og ut av situasjoner med lav inntekt, svak tilknytning til arbeidsmarkedet og dårlige boforhold. Spesielt legges det vekt på boligpolitikkens og flyttingers betydning for å ...
 • Barn, unge og utjevning av sosial ulikhet i helse – en kartleggingsundersøkelse av byomfattende plandokumenter i Oslo kommune 

  Gotaas, Nora (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet – storbyuniversitetet, 2020-09)
  Rapporten er en kartlegging av plandokumenter i Oslo kommune som omhandler påvirkningsfaktorer og tiltaksområder av betydning for reduksjon av sosial ulikhet i helse for barn og unge. Rapporten belyser i hvilken grad, og ...
 • Bedre samordning mellom plan- og bygningsloven og sektorlovgivningen 

  Stokstad, Sigrid; Hanssen, Gro Sandkjær; Holth, Fredrik; Junker, Eivind; Winge, Nikolai (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet – storbyuniversitetet, 2020-09-17)
  Rapporten viser hvordan samordningen mellom plan- og bygningsloven og sektorlover om arealbruk er regulert og hva tilgjengelig faglitteratur sier om hvordan samordningen fungerer i praksis. Vi viser også hvordan ...
 • Indikatorer for ny integreringslov 

  Hernes, Vilde; Staver, Anne Balke; Tønnessen, Marianne (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet – storbyuniversitetet, 2020-09-16)
  Denne rapporten beskriver forslaget til ny integreringslov og drøfter og foreslår ulike indikatorer som kan brukes til å følge utviklingen på feltet etter at loven trer i kraft og undersøke om loven bidrar til å oppfylle ...
 • Governing risk society - Institutional conditions for local adaptive capacity to climate change in Norway, Sweden and Germany 

  Hanssen, Gro Sandkjær; Barkved, Line; Görlitz, Stefan; Hisdal, Hege; Interwies, Eduard; Jagers, Sverker; Junker, Eivind; Lundqvist, Lennart J.; Seifert, Isabel; Seva, Mikael (Norwegian Institute for Urban and Regional Research, Oslo Metropolitan University, 2017-05)
  The report present the institutional framework around local climate change adaptation in Norway, Sweden and Germany, and how they have organised the tasks and responsibilities related to the policy field.
 • Mange vil hjelpe, men hjelper det? En gjennomgang av hjelpetjenester for personer utsatt for negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse 

  Leirvik, Mariann Stærkebye; Aasland, Aadne; Staver, Anne Balke (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet, 2020-06)
  Formålet med denne studien er å kartlegge hvordan hjelpetjenestene for personer utsatt for negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse fungerer, med et spesielt fokus på de særskilte tjenestene på tematikken ...
 • Review of Norwegian democracy support via political parties 

  Braathen, Einar; Holm-Hansen, Jørn (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2014)
  The Norwegian scheme for democracy support through the political parties aims to contribute to democratic and well-functioning party organizations in developing countries. After having been administered by the parties ...
 • Tilnærminger, modeller og verktøy i oversiktsarbeidet 

  Vedeld, Trond; Hofstad, Hege (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2014)
  Rapporten gir en kunnskapsoversikt over tilnærminger, modeller, verktøy og metoder for oversiktsarbeidet innen folkehelse - basert på norske og internasjonale kilder og erfaringer. Utgangspunktet er folkehelseloven som ...
 • Ildsjeler og lokalt utviklingsarbeid – Gløden, rollen og rammevilkårene 

  Vestby, Guri Mette; Frants Gundersen; Skogheim, Ragnhild (Norsk institutt for by- og regionforskning, 2014)
  Denne studien handler om ildsjeler og deres roller, arbeidsmetoder og rammebetingelser, spesielt i lys av lokalt utviklingsarbeid og kommunens utviklingskultur. Studien skal belyse og drøfte følgende tre hovedproblemstillinger: ...

View more