Collections in this community

Recent Submissions

 • Kommunenes praktisering av smittevernloven under covid-19-pandemien 

  Indset, Marthe; Stokstad, Sigrid (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet – storbyuniversitetet, 2021-04)
  Denne utredningen undersøker kommunenes praksis etter smittevernloven § 4-1. Den kombinerer juridisk og statsvitenskapelig metode og tar utgangspunkt i en gjennomgang av 177 utvalgte kommunale vedtak gjort av 95 kommuner ...
 • Arealdimensjonen i byvekstavtalene for Bergensområdet 

  Hanssen, Gro Sandkjær; Millstein, Marianne (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet – storbyuniversitetet, 2021-04)
  Rapporten beskriver erfaringer med samvirket mellom byvekstavtaler og arealplanlegging i Bergensområdet.
 • Mulighetenes barnehage. Kvalitet i Oslo kommunes barnehager 

  Hernes, Leif; Myrvold, Trine; Gulpinar, Tona; Os, Ellen; Winger, Nina; Zeiner, Hilde Hatleskog (OsloMet - storbyuniversitetet, 2021-01)
  Prosjektet har undersøkt struktur- og prosesskvalitet i Oslos kommunale barnehager. Gjennom observasjoner og intervjuer i 21 barnegrupper i 14 barnehager i fem bydeler, belyses kvaliteten i samspill og lek, samtidig som ...
 • Den økonomiske fordelen av overgangen fra leie til eie for utsatte husstander 

  Astrup, Kim; Monkerud, Lars (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet – storbyuniversitetet, 2021-03)
  Prosjektet undersøker hva det innebærer økonomisk å ta ut «eierpotensialet» blant vanskeligstilte leietagere. Mao. hva er den økonomisk fordelen av overgangen fra leie til eie. Flere tidligere studier har konkludert med ...
 • Samarbeid mellom pårørende og helse- og omsorgstjenesten 

  Gotaas, Nora; Monkerud, Lars Chr.; Zeiner, Hilde Hatleskog (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet – storbyuniversitetet, 2021-03)
  På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet har By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet gjennomført en kartlegging av samarbeid mellom pårørende og helse- og omsorgstjenesten. Med data fra Difis innbyggerun ...
 • Democracy promotion through schools in Ukraine: Mid-term evaluation of the European Wergeland Centre’s Schools for Democracy Programme 

  Holm-Hansen, Jørn; Rabinovych, Maryna (Norwegian Institute for Urban and Regional Research, Oslo Metropolitan University, 2021-03)
  The Schools for Democracy programme supports education reforms in Ukraine in the period in 2017-2021. The mid-term evaluation found that the programme is in accordance with national and donor priorities and is well linked ...
 • The methodology of the ARDU survey, Dnipro: Operatyvna Sociologiya (in Russian) 

  Baliichuk, Vladislav (Norwegian Institute for Urban and Regional Research, Oslo Metropolitan University, 2020)
  Metodebeskrivelse for survey.
 • Evaluering av regjeringens strategi mot hatefulle ytringer 

  Lid, Stian; Liodden, Tone; Leirvik, Mariann Stærkebye (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet – storbyuniversitetet, 2020-11)
  Denne rapporten er en evaluering av regjeringens strategi mot hatefulle ytringer. Evalueringen belyser i hvilken grad og på hvilken måte strategien og prosessen med å følge opp strategien har bidratt til å sette søkelys ...
 • Underveisevaluering av integreringspakken og midlertidig lov 

  Hernes, Vilde; Staver, Anne Balke; Tronstad, Kristian (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet – storbyuniversitetet, 2021-02)
  By- og regionforskningsinstituttet NIBR fikk i desember 2020 i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet (KD) å gjennomføre en evaluering av integreringspakken og midlertidig lov med tilpasninger til introduksjonsloven (heretter ...
 • Boligrådgivning i kommunene - kartlegging, vurdering og anbefalinger 

  Holm, Arne; Monkerud, Lars (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet – storbyuniversitetet, 2021-02)
  Studien har et tredelt fokus. For det første gjennomføres en kartlegging av hvordan boligrådgivning forstås og organiseres i kommunene. Dernest gjøres, med utgangspunkt i utvalgte casekommune, en studie av ulike ...
 • Informasjon og tiltak rettet mot innvandrerbefolkningen i forbindelse med Covid-19: Delrapport 2 

  Skogheim, Ragnhild; Orderud, Geir Inge; Ruud, Marit Ekne; Søholt, Susanne (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet – storbyuniversitetet, 2021-02)
  Rapporten presenterer resultater fra en kartlegging av informasjonstiltak fra offentlige myndigheter og frivillige organisasjoner overfor innvandrerbefolkningen i forbindelse med covid-19. Rapporten har hatt særlig ...
 • Håndtering og konsekvenser av koronautbruddet for barn og barnehager 

  Os, Ellen; Myrvold, Trine; Danielsen, Ole Andreas; Hernes, Leif; Winger, Nina (OsloMet - storbyuniversitetet, 2020-01)
  Prosjektet har undersøkt barnehagesektorens håndtering av koronapandemien. Rapporten har to hoveddeler. Del I viser resultater fra surveyer til kommunale barnehagesjefer og barnehagestyrere. I del II er det gjennomført ...
 • Norge etter oljen - fremtidens regionale n?ringsliv og bosetting 

  Wiig, Henrik (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet ? storbyuniversitetet, 2021-01)
  Det virker politisk urealistisk at regjeringen vil stenge ned eksisterende l?nnsomme felt eller hindre oppstart av nye l?nnsomme oppdagede felt. Det mest naturlige for ? redusere fremtidig produksjonsvolum vil v?re ? stanse ...
 • Evaluering av Opptrappingsplanen mot vold og overgrep - Underveisrapport 

  Myrvold, Trine; Møller, Geir; Zeiner, Hilde Hatleskog (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet – storbyuniversitetet, 2020-12)
  Underveisrapporten fra evalueringen av Opptrappingsplan mot vold og overgrep analyserer innretningen på planen og gir resultater fra en spørreundersøkelse om kommunenes arbeid mot vold og overgrep.
 • Kommunale boligstrategier: Undersøkelse av praksis i fem kommuner 

  Barlindhaug, Rolf; Nygaard, Marit (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet – storbyuniversitetet, 2020-05)
  Nasjonale signaler til kommunal planlegging fokuserer på fortetting i knutepunkt med etterfølgende høye salgspriser på nye boliger. Vi undersøker kunnskapsgrunnlaget som brukes i fem regionale vekstsentre knyttet til hva ...
 • Still building neighbourhood: Mid-term evaluation of the Norwegian Barents Secretariat’s grant programme 

  Holm-Hansen, Jørn; Aasland, Aadne; Dybtsyna, Elena (Norwegian Institute for Urban and Regional Research, Oslo Metropolitan University, 2020-12)
  The mid-term evaluation provides an assessment of the degree to which the Barents grant programme is being managed in line with its overall objectives set by the MFA and to what extent the objectives have been reached so ...
 • Fra prosessevaluering til pilotering - Evaluering av kommunale integreringstiltak - Delrapport 3 

  Søholt, Susanne; Malmberg-Heimonen, Ira; Tøge, Anne Grete (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet – storbyuniversitetet, 2020-12)
  Hensikten med denne rapporten er å foreslå og designe metodisk opplegg for pilotering av to integreringstiltak, for eventuell senere effektevaluering ved hjelp av et randomisert kontrollert forsøk (RCT). De to tiltakene ...
 • Kunnskapsoppsummeringer – om fem strategier for å styrke flyktningenes overgang til arbeid og kvalifisering - Evaluering av kommunale integreringstiltak - Delrapport 2 

  Søholt, Susanne; Liodden, Tone; Aasen, Berit; Vilhjalmsdottir, Sigridur; Staver, Anne Balke (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet – storbyuniversitetet, 2020-12)
  Denne rapporten omfatter fem korte kunnskapsoppsummeringer knyttet til strategier for å styrke integrering av flyktninger. Temaene er: delkompetanse som del av fagopplæring, sosialt entreprenørskap og integrering, ...
 • Åtte kommuner – åtte tiltak for integrering: Evaluering av kommunale integreringstiltak - Delrapport 1 

  Søholt, Susanne; Liodden, Tone; Leirvik, Mariann Stærkebye; Vilhjalmsdottir, Sigridur; Staver, Anne Balke (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet – storbyuniversitetet, 2020-12)
  I dette prosjektet har vi prosessevaluert åtte prosjekter som har fått støtte fra IMDi til å øke kvaliteten i kommunenes integreringsarbeid og bidra til kunnskaps- og metodeutvikling mellom kommuner. Dette er delrapport 1 ...
 • Midtveisundersøkelse Områdeløft Trosterud og Haugerud 

  Ruud, Marit Ekne; Nygaard, Marit (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet – storbyuniversitetet, 2020-10)
  Rapporten presenterer resultater fra en spørreundersøkelse om beboeres erfaringer med å bo i delbydel Trosterud, gjennomført sommeren 2020. Undersøkelsen bygger på nullpunktsanalysen som ble gjennomført i 2017. Hensikten ...

View more