Now showing items 1-20 of 72

  • Arbeidsgiveres inkluderingspraksiser. Hva kjennetegner arbeidsgivere som ønsker å rekruttere unge med psykiske helseproblemer og «hull i CV-en»? 

   Vedeler, Janikke Solstad; Evensen, Miriam; Ugreninov, Elisabeth; Haug, Are (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2018)
   Dette notatet er første delrapportering fra prosjektet «Modeller for beste og neste inkluderingspraksiser mellom arbeidsgivere og NAV». Notatet belyser hva som kjennetegner arbeidsgivere som ønsker å rekruttere unge med ...
  • Å sende bekymringsmelding - eller la det være? 

   Backe-Hansen, Elisabeth (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2009)
   In this report results are presented from a study of collaboration between day care institutions and the Child Welfare Authorities, commissioned by the Ministry of Education and Research and the Ministry of Children and ...
  • Barn av fosterforeldre. Hva sier forskningen? 

   Falch-Eriksen, Asgeir (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2018)
   Kunnskapssammenstillingen forsøker å trekke ut essensen av forskning som foreligger og som problematiserer fosterforeldrenes egne barn, erfaringer og opplevelser med henblikk på barnas forhold til fosterbarnet, til familien, ...
  • Barn og familie i mottak – samarbeid mellom asylmottak og kommunalt barnevern. Kunnskapsoversikt og temaer til bruk i kurs 

   Aarset, Monica Five; Aamodt, Hilde Anette; Engebrigtsen, Ada (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2016)
   Bufdir skal i samarbeid med UDI utvikle kompetansekurs for ansatte i mottak og ansatte i barneverntjenesten med fokus på barn og familier i mottak og i barnevernet. Målsettingen er at dette på sikt vil kunne være med på å ...
  • Barnehagelærerne. Yrkesgruppen som sluttet å slutte 

   Gulbrandsen, Lars (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2015)
   Går vi noen år tilbake sluttet mange av førskolelærerne å jobbe i barnehage. Slik er det ikke lenger. Nå utgjør de som har førskolelærer- eller barnehagelærerutdanning, barnehagenes mest stabile arbeidskraft. Yrkesgruppen ...
  • Barnevern i de nordiske landene 

   Hjort, Jens Lunnan (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2010)
   Notatet har som siktemål å presentere oppdatert kunnskap om barnevernet i de fem nordiske landene. Områder som blir belyst er lovgrunnlaget for plassering utenfor hjemmet, variasjoner i bruken av ulike typer plasseringer, ...
  • Barnevernsklienter i Norge 1990 - 2005. 

   Clausen, Sten-Erik; Kristofersen, Lars B. (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2008)
   This report presents some results from a register data study of Norwegian child welfare clients. We focus mainly on their outcomes as adults concerning education, income, social benefits and employment. We also present ...
  • Bedre levekår i Jevnaker 

   Winsvold, Aina; Kristofersen, Lars B.; Sletten, Mira Aaboen (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2013)
   Denne undersøkelsen har hatt som formål å identifisere levekårsutfordringer for barnefamilier i Jevnaker kommune. NOVA foreslår flere tiltak som kommunen kan vurdere for å bedre levekårene for barn og unge som står i fare ...
  • Boendemiljö, bosättning och integration 

   Turner, Lena Magnusson (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2012)
   This essay is a literature review on the concept of neighbourhood, but also on housing and integration. It starts with an introduction in which the foundations for the review are summarized (Chapter 1), followed by a ...
  • Boforhold blant barnefamilier med lav inntekt 

   Turner, Lena Magnusson; Stefansen, Kari (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2012)
   Part I of this working paper presents research on children in low income families and housing. The chapters 2–4 draw primarily on Norwegian research and address the following questions: What is the prevalence of low income ...
  • Boligbehov og ubalanser i storbyer. En synteserapport 

   Nordvik, Viggo (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2015)
   Fram mot 2025 forventes befolkningen (over 20 år) i de fem storbyene Stavanger, Bergen, Trondheim, Oslo å vokse med nær 20 prosent. En stor del av denne befolkningsveksten vil komme blant eldre. Om lag 35 prosent av ...
  • Boligsosiale utfordringer i Asker kommune: En forstudie 

   Langsether, Åsmund; Gulbrandsen, Lars (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2011-10)
   Husbanken startet i 2008/2009 Boligsosialt utviklingsprogram. Asker kommune søkte om å bli tatt opp som deltaker, og søknaden ble innvilget. Målet med programsatsingen er at kommunene som deltar, gjennom et forpliktende ...
  • Boligsosiale utfordringer i Kongsvinger kommune – en forstudie 

   Langsether, Åsmund; Gulbrandsen, Lars (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2011-06)
   Husbanken startet i 2008/2009 Boligsosialt utviklingsprogram. Kongsvinger kommune søkte om å bli tatt opp som deltaker, og søknaden ble innvilget. Målet med programsatsingen er at kommunene som deltar, gjennom et for- ...
  • Boligsosiale utfordringer og løsninger 

   Sandlie, Hans Christian; Langsether, Åsmund (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2010)
   Notatet presenteres resultatene fra et prosjekt NOVA har utført på oppdrag for Lørenskog kommune. Prosjektet består av en «foranalyse» kommunen må gjennomføre i forbindelse med sin deltakelse i Husbankens Boligsosiale ...
  • "Bor det noen gamle her 'a" 

   Engebrigtsen, Ada; Danielsen, Kirsten (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2010)
   Med en etter hvert aldrende befolkning er det viktig å vite mer om hvordan eldre mennesker er integrert i den kommunen og det nabolaget der de bor. Notatet viser at det er ulike lokale betingelser for eldres integrasjon, ...
  • Bostøtte: Mobilitet, kontinuitet og endring 

   Nordvik, Viggo; Sørvoll, Jardar (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2012)
   Bostøtten er og har gjennom en lang periode vært et sentralt virkemiddel i boligpolitikken. Etterhvert har den også i økende grad blitt betraktet som en del av en helhetlig sosial- eller velferdspolitikk. I notatet Bostøtte: ...
  • Datakvalitet i Ung i Oslo 2006 

   Elstad, Jon Ivar (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2010)
   I 2006 gjennomførte NOVA en stor datainnsamling, Ung i Oslo 2006, der omlag 11.500 Oslo-elever i 14-17-årsalderen deltok ved å besvare et spørreskjema distribuert på skolene. Notatet diskuterer om måten datainnsamlingen ...
  • Eieretablering blant hushold med lave inntekter 

   Aarland, Kristin (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2012)
   Det er et politisk mål i Norge at flest mulig skal ha muligheten til å eie sin egen bolig. Dette gjelder også hushold med lave inntekter. I notatet analyserer vi mulighetene for boligeie ved hjelp av Husbankens boligsosiale ...
  • En frigjøringsleders historie: Aman Kedir Kamsares beretning om sitt liv 

   Kamsares, Aman Kedir; Danielsen, Kirsten (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2014-03)
   Dette notatet kan sees på som en forlengelse av prosjektet Nye nordmenn – egne stemmer som Norsk Folkemuseum ved Liv Hilde Boe og NOVA ved Kirsten Danielsen initierte i 2003. Ideen til prosjektet fikk vi under et møte i ...
  • Evaluering av Aktiv i Re 

   Mathisen, Anders S. (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2008)
   Re kommune ønsket å evaluere det forebyggende barne- og ungdomsarbeidet i kommunen. I den forbindelse fikk NOVA i oppdrag å evaluere tiltaket "Aktiv i Re" (AiRe). I dette notatet har vi på bakgrunn av feltobservasjoner og ...