Recent Submissions

 • Evaluering av Regjeringens nasjonale integreringskonferanse 

  Tolgensbakk, Ida (NOVA/OsloMet, 2020)
  Dette notatet er en evaluering av hvorvidt Regjeringens integreringskonferanse oppnår målet sitt: å styrke dialogen med innvandrere, og å gi lokale innvandrerorganisasjoner, innvandrerråd og andre aktører anledning til å ...
 • Familievernet under covid-19. Erfaringer og læring under nedstengning og i en ny hverdag 

  Øverli, Ingvil Thallaug; Gundersen, Tonje (NOVA/OsloMet, 2020)
  12. mars stengte familievernet som følge av covid-19-pandemien og åpnet gradvis frem mot sommeren 2020. Studien undersøker hvordan dette påvirket tjenesten og brukerne, og viser behovet for å arbeide videre med: • Hvordan ...
 • Oppvekstmiljø i utsatte byområder. Resultater fra Ungdata-undersøkelser i seks utvalgte kommuner 

  Andersen, Patrick Lie; Bakken, Anders (NOVA/OsloMet, 2020)
  I notatet undersøkes oppvekstvilkårene for ungdom i byområder med og uten levekårsutfordringer. Ungdata-undersøkelsene brukes til å kartlegge ungdoms selvbilde, sosiale relasjoner, opplevelse av skolemiljø, skoletrivsel, ...
 • Nye samordningsregler fra 2011: Taper offentlig ansatte på å jobbe lenge? 

  Haugen, Fredrik; Pedersen, Axel West; Rødevand, Sissel (NOVA, OsloMet, 2020)
  Dette notatet drøfter reglene for samordning av offentlig tjenestepensjon og folketrygd som trådte i kraft i 2011. Reglene innebærer at opptjent tjenestepensjon gradvis går tapt for ansatte som jobber videre i stillingen ...
 • ICCS-undersøkelsen 2016: Metodenotat for den norske datainnsamlingen 

  Svagård, Vegard; Huang, Lihong (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2017-11)
  Dette notatet omhandler metodiske refleksjoner rundt den norske datainnsamlingen i International Civic and Citizenship Education Study (ICCS 2016), som ble gjennomført blant ungdomsskoleelever på 9. klassetrinn. I alt ...
 • Osloungdoms bosituasjon og levekår – sosiale og geografiske forskjeller: Oversikt over spørsmål om bosituasjon fra Ung i Oslo 2015 

  Andersen, Patrick Lie; Sandlie, Hans Christian (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2016-10)
  Boligen og nærområdet danner en viktig ramme for barn og unges oppvekst. Boforholdene kan forsterke, opprettholde eller i beste fall redusere ulikheter som har med unges livssjanser og livskvalitet å gjøre. Kunnskap om ...
 • Nordmenns gjeld og formue høsten 2015 

  Gulbrandsen, Lars (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2016-04)
  Gjennom de siste ti årene har NOVA med jevne mellomrom fått gjennomført undersøkelser av nordmenns formue og gjeld. Undersøkelsen som ble gjen- nomført høsten 2015 var et samarbeid mellom NOVA og Finans Norge som bekostet ...
 • En frigjøringsleders historie: Aman Kedir Kamsares beretning om sitt liv 

  Kamsares, Aman Kedir; Danielsen, Kirsten (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2014-03)
  Dette notatet kan sees på som en forlengelse av prosjektet Nye nordmenn – egne stemmer som Norsk Folkemuseum ved Liv Hilde Boe og NOVA ved Kirsten Danielsen initierte i 2003. Ideen til prosjektet fikk vi under et møte i ...
 • Husholdningenes gjeld og formue høsten 2012 

  Gulbrandsen, Lars (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2014-01)
  NOVA gjennomførte i 2004, 2006 og 2008 oppdrag for GE Money Bank om norske husholdningers gjeld og bruk av de ulike lånetilbud som fantes på markedet. Resultatene ble rapportert i NOVA Rapport 14/05, NOVA Rapport 11/07 og ...
 • Boligsosiale utfordringer i Asker kommune: En forstudie 

  Langsether, Åsmund; Gulbrandsen, Lars (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2011-10)
  Husbanken startet i 2008/2009 Boligsosialt utviklingsprogram. Asker kommune søkte om å bli tatt opp som deltaker, og søknaden ble innvilget. Målet med programsatsingen er at kommunene som deltar, gjennom et forpliktende ...
 • Boligsosiale utfordringer i Kongsvinger kommune – en forstudie 

  Langsether, Åsmund; Gulbrandsen, Lars (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2011-06)
  Husbanken startet i 2008/2009 Boligsosialt utviklingsprogram. Kongsvinger kommune søkte om å bli tatt opp som deltaker, og søknaden ble innvilget. Målet med programsatsingen er at kommunene som deltar, gjennom et for- ...
 • Samordning av tjenester for barn, ungdom og unge voksne med nedsatt funksjonsevne. Kunnskapssammenstilling (2010–2017) 

  Gundersen, Tonje; Seeberg, Marie Louise (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2018)
  Her gis en oversikt over norsk forskning, tilsyn og utredninger fra 2010–2017 med vekt på informasjon om og samordning av tjenester for barn og unge med funksjonsnedsettelser og deres familier i overgangene fra barnehage ...
 • Utdanningsforskjeller i helserelatert atferd - like store over hele landet? 

  Elstad, Jon Ivar; Koløen, Kristine (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2009)
  Tidligere norske studier har dokumentert at det eksisterer sosiale og geografiske forskjeller i helse. Det vil si at både hvilket sosialt sjikt en tilhører og hvor i landet en bor, kan være av betydning for ens helse. Disse ...
 • Evaluering av tilskuddsordningen for humanitære tiltak til tilreisende EØS-borgere som tigger 

  Engebrigtsen, Ada; Haug, Are Vegard (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2018)
  This is an evaluation of the Norwegian Government’s Assistance Programme for humanitarian aid to migrating EEA-citizens who come to Norway to make a living by begging. (Tilskuddsordningen for humanitære tiltak til tilreisende ...
 • Økonomiske levekår for personer med nedsatt funksjonsevne. Ulike metoder for kartlegging 

  Brekke, Idunn; Finnvold, Jon Erik (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2018)
  In order to ensure that measures to enhance the financial circumstances of disabled people in Norway are targeted and accurate, a systematic documentation of their financial conditions is necessary. The aim of this report ...
 • Studier av velferd og livskvalitet hos barn 

  Evensen, Miriam; Løvgren, Mette (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2018)
  The welfare and wellbeing of children and youth is subject to political as well as scholarly attention. In this report, we present the most central quantitative contributions, both national and international ones, to the ...
 • Barn av fosterforeldre. Hva sier forskningen? 

  Falch-Eriksen, Asgeir (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2018)
  Kunnskapssammenstillingen forsøker å trekke ut essensen av forskning som foreligger og som problematiserer fosterforeldrenes egne barn, erfaringer og opplevelser med henblikk på barnas forhold til fosterbarnet, til familien, ...
 • Parents socioeconomic status and children's academic performance 

  Hassan, J.E. (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2009)
  This paper investigates the relationship between parents socioeconomic status and their childrens performance at school. Proxies used for parents socioeconomic status are their educational level, employment and cultural ...
 • Small places large questions. Polish workers on short-term contracts and in low-paying jobs in Sør-Trøndelag, Norway: A study of the unmet need for legal aid 

  Engebrigtsen, Ada; Stąpor, Monika; Andenæs, Kristian (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2017)
  The objective of the study, was to assess the extent and nature of unmet need for legal aid as experienced by Polish workers with short-term contracts and in low-paying positions in Sør-Trøndelag. The study focuses on both ...
 • Med hjelp fra barnevernet. En registerstudie av skolegang, tiltak og meldinger 

  Dæhlen, Marianne; Løvgren, Mette; Madsen, Christian (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2017)
  Barnevernets oppgave er å sikre barn og unges oppvekstsvilkår. Da er det viktig at barnevernet når dem som trenger hjelp og legger til rette for et godt liv. Notatet sammenfatter resultater fra artikler om slike tema. ...

View more