Now showing items 21-40 of 359

  • Hvem lot seg påvirke? 

   Knudsen, Christin (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2001)
   Det er snart tre år siden kontantstøtten ble innført. I forbindelse med innføringen av ordningen gjennomførte Statistisk sentralbyrå to undersøkelser. ö‰n i 1998, forut for innføringen av ordningen, og én i 1999 etter ...
  • Makt og avmakt i helse- og omsorgstjenestene 

   Dahle, Rannveig; Thorsen, Kirsten; Vabø, Mia (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2001)
   I rapporten Makt og avmakt i helse- og omsorgstjenestene inngår tre artikler fra forskere knyttet til det strategiske instituttprogrammet "Velferdstjenester i endring" ved NOVA. Mia Vabø stiller i sin artikkel spørsmålet ...
  • Ageing, intergenerational relations, care systems and quality of life - an introduction to the OASIS project 

   Herlofson, Katharina; Daatland, Svein Olav (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2001)
   The goal of the OASIS project is to learn how families and service systems may support autonomy and delay dependency in old age, in order to promote quality of life among the elderly and their caregivers, and improve the ...
  • For gammel? 

   Solem, Per Erik (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2001)
   Bare én av fire menn og én av fem kvinner er i dag i arbeid helt fram til folketrygdens pensjonsalder. Dette er et resultat av en økende tidligpensjonering over mange år. Forskningen gir ikke entydige svar på hva som er ...
  • Kartlegging av alvorlig, kombinert sansetap hos eldre 

   Lyng, Kolbein; Svingen, Else Marie (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2001)
   Hva er alvorlig, kombinert sansetap (døvblindhet)? Hvor vanlig er slike sansetap i høy alder? Hva skyldes det at forekomsten av slike sansetap øker med alderen? Hvordan kan man oppdage at slike sansetap er tilstede? Hva ...
  • Motstand og mestring. Om funksjonshemning og livsvilkår. 

   Grue, Lars Petter (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2001)
   Myndighetenes politikk overfor mennesker med funksjonshemning har særlig i de siste tjue til tretti årene vært preget av integreringstenkning. Det er blitt et stadig klarere uttrykt mål at funksjonshemmede skal ha de samme ...
  • Minstepensjon og minstepensjonister 

   Koren, Charlotte (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2001)
   Hvorfor har så mange alderspensjonister minstepensjon, selv etter at folketrygden har eksistert i 35 år? Vil antallet minstepensjonister gå ned i årene som kommer, og hvem er det som blir fremtidens minstepensjonister? ...
  • Tilfreds med uklarhet 

   Danielsen, Kirsten (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2001)
   Etter at overgangsstønaden hadde vært en etablert trygderettighet for alle kategorier eneforsørgere siden 1981, ble eneforsørgere igjen et politisk debattema midt på 90-tallet. Der ble det påpekt at overgangsstønaden hadde ...
  • Livet før og etter Frambu 

   Lærum, Kristin Tafjord (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2001)
   Denne rapporten bygger på intervjuer med foreldre til barn med Prader Willi syndrom, som er en sjelden funksjonshemning. Utgangspunktet for studien var foreldrenes deltakelse på et familieopphold i tolv dager ved Frambu ...
  • Livskvalitet som psykisk velvære 

   Næss, Siri (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2001)
   Ordet livskvalitet brukes på flere forskjellige måter. I denne rapporten defineres det som psykisk velvære - livskvalitet er å oppleve livet som godt og ha en grunnstemning av glede. En slik definisjon gir et fruktbart ...
  • Ung i Tromsø 

   Sletten, Mira Aaboen (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2001)
   Rapporten er skrevet på oppdrag fra Tromsø kommune. Spørreundersøkelsen rapporten bygger på ble gjennomført ved årsskiftet 2000/2001 blant elever i 9. og 10. klasse i grunnskolen samt grunnkurselever i videregående skoler ...
  • Ungdoms holdninger til seksuelle krenkelser og overgrep 

   Mossige, Svein (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2001)
   Hva slags holdning har vanlig ungdom til seksualitet, til seksuelle grensekrenkelser og til seksuelle overgrep mot barn? Rapporterer vanlig ungdom om seksuelle erfaringer som kan ha sammenheng med slike holdninger? Hvordan ...
  • Ungdomstid i Fredrikstad 

   Ødegård, Guro (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2001)
   Rapporten er skrevet på oppdrag fra Fredrikstad kommune. Spørreundersøkelsen rapporten bygger på ble gjennomført våren 2000 blant 9. klassinger på ungdomsskolen og grunnkurselever på de videregående skolene i Fredrikstad. ...
  • Det skal ikke stå på viljen - utdanningsplaner og yrkesønsker blant Osloungdom med innvandrerbakgrunn 

   Sletten, Mira Aaboen (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2001)
   Temaet i denne rapporten er ungdom med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn i Oslo og deres planer for framtida. Studien viser at ungdom med innvandrerbakgrunn i større grad planlegger å ta høyere utdanning enn ungdom med norsk ...
  • Regionalisering av trygdetjenester - erfaringer hos brukere og ansatte 

   Jessen, Jorunn Theresia (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2002)
   Regionaliseringen av trygdetjenester innebærer en omorganisering i retning av større samarbeids- og organisasjonsenheter - siktemålet er å utvikle en mer effektiv organisasjon. Denne rapporten er en evaluering av et regionalt ...
  • Familieråd som metode i barnevernets beslutningsprosess 

   Einarsson, Jona Hafdis (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2002)
   I rapporten presenteres resultatene fra et toårig utviklingsprosjekt: "Bruk av familieråd som metode i barnevernets beslutningsprosess" samt metodens teoretiske og empiriske bakgrunn. Familieråd kommer opprinnelig fra New ...
  • Forskning om småbarnsforeldres dagligliv 

   Gulbrandsen, Lars (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2002)
   I april 2002 arrangerte NOVA et seminar der målet var å presentere og diskutere aktuelle problemstillinger for forskning om småbarnsforeldres dagligliv. I rapporten presenteres innlegg av Knud Knudsen, Anne Lise Ellingsæter, ...
  • Eldresenter på ukjent vei 

   Moen, Bjørg (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2002)
   Rapporten setter søkelys på samhandlingen mellom ansatte og brukere med norsk bakgrunn og innvandrerbakgrnn i et tradisjonelt eldresenter. Forebyggende helse- og sosialarbeid som veiledning, nettverksbygging og tilrettelegging ...
  • Kompetanse- og utdanningsbehov innenfor trygde- og arbeidsmarkedsetaten 

   Hellevik, Tale (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2002)
   Det stilles stadig høyere krav til utdannelse i arbeidslivet. Dette gjelder også for offentlig forvaltning. Hvordan man kan sikre kvalifisert personell, er en stor utfordring både for etatene og for utdanningssystemet. ...
  • Samværsfedrenes situasjon 

   Skevik, Anne; Hyggen, Christer (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2002)
   Denne rapporten er første formidling av resultatene fra undersøkelsen "Samværsfedrenes situasjon: økonomiske og normative problemstillinger". Undersøkelsen konsentrerer seg utelukkende om menn som har barn de ikke bor ...