Recent Submissions

 • En godt bevart statshemmelighet? Evaluering av lov om rituell omskjæring av gutter 

  Engebrigtsen, Ada; Aarset, Monica Five; Stene, Nora (NOVA, OsloMet, 2020)
  Lov om rituell omskjæring av gutter som ble vedtatt i 2014 påbyr helseregionene å etablere tilbud til brukere i regionen og gir retningslinjer for utføring av inngrepet. Evalueringen har undersøkt hvordan lov om rituell ...
 • Sikkerhet gjennom familiearbeid. Et samarbeidsprosjekt mellom politi og familievern ved Stovner politistasjon 

  Dullum, Jane (NOVA, OsloMet, 2020)
  Denne rapporten beskriver og analyserer «Stovnerprosjektet», et samarbeid mellom en familieterapeut og politi som har hatt som formål å øke sikkerheten og livskvaliteten for minoritetsunge som er utsatt for vold og/eller ...
 • Kunnskapsstatus (1990–2010): Forskning om etnisk diskriminering av barn og unge 

  Seeberg, Marie Louise (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2011-02)
  Hensikten med dette prosjektet har vært å gå gjennom og lage en oversikt over forskningsbasert kunnskap om etnisk diskriminering av barn og unge i Norge, og å identifisere områder der det er behov for mer forskning. Arbeidet ...
 • Søsken og plassering i fosterhjem: Rapport om utfordringer, hindringer og tiltak ved søskenplassering i fosterhjem 

  Falch-Eriksen, Asgeir (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2017-09)
  Rapporten kartlegger utfordringer og problemer som barnevernet står overfor ved plassering av søskenflokker i fosterhjem. Seks av ti søsken splittes ved plassering. Stortinget og regjeringen har ytret at søsken skal plasseres ...
 • Samvær, samarbeid og støtte: Familiens mulighet for å hjelpe unge voksne etter plassering utenfor hjemmet 

  Jessen, Jorunn Theresia; Backe-Hansen, Elisabeth (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2017-03)
  Hovedmålsettingen med prosjektet «Unge voksne – familietilknytning etter plassering i barnevernet» var å framskaffe kunnskap som kan føre til at flere barn som har vært i barnevernstiltak, skal klare seg bedre som voksne. ...
 • Ungdomsenheten og det tverretatlige teamet ved Bjørgvin fengsel: En forskningsbasert evaluering 

  Hydle, Ida; Stang, Elisabeth Gording (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2016-05)
  Denne rapporten er den tredje og siste til Justis- og beredskapsdepartementet om ungdomsenheten ved Bjørgvin fengsel utenfor Bergen. Her gir vi en samlet fremstilling av vår evaluering av ungdomsenheten og vurderer disse ...
 • Vanskeligstilte på det norske boligmarkedet: En kunnskapsoversikt 

  Sørvoll, Jardar; Aarset, Monica FIve (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2015-11)
  Prosjektet «Vanskeligstilte på boligmarkedet – en kunnskapsoversikt» består av to deler. Innenfor rammen av prosjektets første del ble det utarbeidet en katalog over relevante forskningsarbeider om vanskeligstilte på ...
 • Boliggjøring av eldreomsorgen? 

  Daatland, Svein Olav (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2014-11)
  Rapporten tar for seg det vi har kalt en vending av omsorgspolitikken ved inngangen til 1990-årene med omsorgsboliger, og mer generelt: boliggjøring, som sentrale virkemiddel. Hensikten var å utvikle en mer bærekraftig ...
 • Evaluering av prøveprosjektet med Ungdomsenheten og det tverretatlige teamet ved Bjørgvin fengsel – Delrapport 1 

  Hydle, Ida (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2014-06)
  Dette er den første av tre evalueringsrapporter til Justis- og beredskapsdeparte- mentet, JD, fra prøveprosjektet med Ungdomsenheten og det tverretatlige teamet ved Bjørgvin fengsel. Fokus i denne rapporten er på det ...
 • Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner. En kunnskapsoppsummering 

  Backe-Hansen, Elisabeth; Walhovd, Kristine B.; Huang, Lihong (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2014-03)
  Denne kunnskapsoversikten er en oppdatering av en tilsvarende oversikt som ble gjennomført av NOVA i 2008 (Bakken, Borg, Hegna og Backe-Hansen, 2008). Den gangen var oppmerksomheten primært rettet mot skolens bidrag til ...
 • Kontakt på sosiale medier mellom foreldre og under offentlig omsorg. "Det er jo morsomt for mamma å følge med på oss. Da ser hun at vi driver med idrett". 

  Aamodt, Hilde A.; Mossige, Svein (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2014-03)
  Denne rapporten er en studie av kontakt via sosiale medier mellom foreldre og barn under omsorg. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) har gjennomført studien på oppdrag av Redd Barna og ...
 • "En god forberedelse til å bli fosterforeldre": Evaluering av opplæringsprogrammet PRIDE 

  Stefansen, Kari; Hansen, Thomas (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2014-01)
  På oppdrag fra Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir) har NOVA gjennomført en evaluering av opplæringsprogrammet PRIDE (Parenting Resources for Information, Development and Education). Programmet retter seg mot ...
 • Hør på meg. Ungdomsundersøkelsen i Stavanger 2013 

  Hartberg, Silje; Hegna, Kristinn (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA). OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2014-01)
  Ungdomsundersøkelsen i Stavanger 2013 ble gjennomført våren 2013 og er den fjerde ungdomsundersøkelsen i Stavanger i regi av NOVA. De tidligere undersøkelsene er fra 1994, 2002 og 2010. Undersøkelsen er en del av Ungdata; ...
 • En utvikling som må snus. Bemanning og kompetanse i sykehjem og hjemmesykepleien 

  Gautun, Heidi (NOVA, OsloMet, 2020)
  Rapporten sammenfatter forskning, statistikk og kartlegginger av sykepleierbemanning i sykehjem og hjemmesykepleien. I tillegg til å gi en oversikt over mangel på sykepleiere, presenteres forskning som har undersøkt ...
 • Ungdata 2020: Nasjonale resultater 

  Bakken, Anders (NOVA, OsloMet, 2020-09)
  Ungdata er en nettbasert spørreundersøkelse som blir gjennomført hvert tredje år i de aller fleste norske kommuner. Undersøkelsen gjennomføres i skolen og omfatter elever på ungdomstrinnet og i videregående. I denne ...
 • «Omvendt voldsalarm»: En evaluering av kontaktforbud med elektronisk kontroll (straffeloven § 57) i saker om vold i nære relasjoner 

  Dullum, Jane (NOVA, OsloMet, 2020-09)
  Kontaktforbud med elektronisk kontroll, såkalt omvendt voldsalarm, er et beskyttelsestiltak som ble innført i norsk rett i 2013 (straffeloven § 57). Formålet med ordningen er å bedre beskyttelsen for utsatte for vold i ...
 • Tap og tillit: Ungdoms livstilfredshet og samfunnsdeltagelse under pandemien 

  Eriksen, Ingunn Marie; Davan, Lars Birger (NOVA, OsloMet, 2020-08)
  Rapporten undersøker hvordan ungdommer erfarte og håndterte samfunnets nedstenging under koronapandemien våren 2020. Vi beskriver ungdommers tilfredshet med livet under koronanedstengingen og hva som bidrar til å forklare ...
 • Evaluering av ordning med fylkesvise mobbeombud for barnehage og grunnskole. Utvidelse til landsdekkende ordning 2018–2020 

  Seland, Idunn; Eriksen, Ingunn Marie; Løvgren, Mette; Sletten, Mira Aaboen (NOVA, Oslomet, 2020)
  NOVAs evaluering av de to første årene av ordningen med fylkesvise mobbeombud for barnehage og grunnskole viser at ombudene bidrar til bedre involvering av barn og foreldre i saker som gjelder det psykososiale miljøet i ...
 • Truffet av volden. Familievernets arbeid med vold i nære relasjoner 

  Rosten, Monika Grønli; Øverli, Ingvil Thallaug; Gundersen, Tonje (NOVA, Oslomet, 2020)
  Denne rapporten om familievernets arbeid i saker med vold i nære relasjoner er skrevet på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Bakgrunnen for prosjektet var behovet for mer kunnskap om familievernets ...
 • For gammel? 

  Solem, Per Erik (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2001)
  Bare én av fire menn og én av fem kvinner er i dag i arbeid helt fram til folketrygdens pensjonsalder. Dette er et resultat av en økende tidligpensjonering over mange år. Forskningen gir ikke entydige svar på hva som er ...

View more