Now showing items 1-20 of 439

  • Evaluering av Regjeringens nasjonale integreringskonferanse 

   Tolgensbakk, Ida (NOVA/OsloMet, 2020)
   Dette notatet er en evaluering av hvorvidt Regjeringens integreringskonferanse oppnår målet sitt: å styrke dialogen med innvandrere, og å gi lokale innvandrerorganisasjoner, innvandrerråd og andre aktører anledning til å ...
  • Familievernet under covid-19. Erfaringer og læring under nedstengning og i en ny hverdag 

   Øverli, Ingvil Thallaug; Gundersen, Tonje (NOVA/OsloMet, 2020)
   12. mars stengte familievernet som følge av covid-19-pandemien og åpnet gradvis frem mot sommeren 2020. Studien undersøker hvordan dette påvirket tjenesten og brukerne, og viser behovet for å arbeide videre med: • Hvordan ...
  • Oppvekstmiljø i utsatte byområder. Resultater fra Ungdata-undersøkelser i seks utvalgte kommuner 

   Andersen, Patrick Lie; Bakken, Anders (NOVA/OsloMet, 2020)
   I notatet undersøkes oppvekstvilkårene for ungdom i byområder med og uten levekårsutfordringer. Ungdata-undersøkelsene brukes til å kartlegge ungdoms selvbilde, sosiale relasjoner, opplevelse av skolemiljø, skoletrivsel, ...
  • En godt bevart statshemmelighet? Evaluering av lov om rituell omskjæring av gutter 

   Engebrigtsen, Ada; Aarset, Monica Five; Stene, Nora (NOVA, OsloMet, 2020)
   Lov om rituell omskjæring av gutter som ble vedtatt i 2014 påbyr helseregionene å etablere tilbud til brukere i regionen og gir retningslinjer for utføring av inngrepet. Evalueringen har undersøkt hvordan lov om rituell ...
  • Sikkerhet gjennom familiearbeid. Et samarbeidsprosjekt mellom politi og familievern ved Stovner politistasjon 

   Dullum, Jane (NOVA, OsloMet, 2020)
   Denne rapporten beskriver og analyserer «Stovnerprosjektet», et samarbeid mellom en familieterapeut og politi som har hatt som formål å øke sikkerheten og livskvaliteten for minoritetsunge som er utsatt for vold og/eller ...
  • Kunnskapsstatus (1990–2010): Forskning om etnisk diskriminering av barn og unge 

   Seeberg, Marie Louise (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2011-02)
   Hensikten med dette prosjektet har vært å gå gjennom og lage en oversikt over forskningsbasert kunnskap om etnisk diskriminering av barn og unge i Norge, og å identifisere områder der det er behov for mer forskning. Arbeidet ...
  • Nye samordningsregler fra 2011: Taper offentlig ansatte på å jobbe lenge? 

   Haugen, Fredrik; Pedersen, Axel West; Rødevand, Sissel (NOVA, OsloMet, 2020)
   Dette notatet drøfter reglene for samordning av offentlig tjenestepensjon og folketrygd som trådte i kraft i 2011. Reglene innebærer at opptjent tjenestepensjon gradvis går tapt for ansatte som jobber videre i stillingen ...
  • ICCS-undersøkelsen 2016: Metodenotat for den norske datainnsamlingen 

   Svagård, Vegard; Huang, Lihong (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2017-11)
   Dette notatet omhandler metodiske refleksjoner rundt den norske datainnsamlingen i International Civic and Citizenship Education Study (ICCS 2016), som ble gjennomført blant ungdomsskoleelever på 9. klassetrinn. I alt ...
  • Osloungdoms bosituasjon og levekår – sosiale og geografiske forskjeller: Oversikt over spørsmål om bosituasjon fra Ung i Oslo 2015 

   Andersen, Patrick Lie; Sandlie, Hans Christian (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2016-10)
   Boligen og nærområdet danner en viktig ramme for barn og unges oppvekst. Boforholdene kan forsterke, opprettholde eller i beste fall redusere ulikheter som har med unges livssjanser og livskvalitet å gjøre. Kunnskap om ...
  • Nordmenns gjeld og formue høsten 2015 

   Gulbrandsen, Lars (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2016-04)
   Gjennom de siste ti årene har NOVA med jevne mellomrom fått gjennomført undersøkelser av nordmenns formue og gjeld. Undersøkelsen som ble gjen- nomført høsten 2015 var et samarbeid mellom NOVA og Finans Norge som bekostet ...
  • En frigjøringsleders historie: Aman Kedir Kamsares beretning om sitt liv 

   Kamsares, Aman Kedir; Danielsen, Kirsten (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2014-03)
   Dette notatet kan sees på som en forlengelse av prosjektet Nye nordmenn – egne stemmer som Norsk Folkemuseum ved Liv Hilde Boe og NOVA ved Kirsten Danielsen initierte i 2003. Ideen til prosjektet fikk vi under et møte i ...
  • Husholdningenes gjeld og formue høsten 2012 

   Gulbrandsen, Lars (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2014-01)
   NOVA gjennomførte i 2004, 2006 og 2008 oppdrag for GE Money Bank om norske husholdningers gjeld og bruk av de ulike lånetilbud som fantes på markedet. Resultatene ble rapportert i NOVA Rapport 14/05, NOVA Rapport 11/07 og ...
  • Boligsosiale utfordringer i Asker kommune: En forstudie 

   Langsether, Åsmund; Gulbrandsen, Lars (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2011-10)
   Husbanken startet i 2008/2009 Boligsosialt utviklingsprogram. Asker kommune søkte om å bli tatt opp som deltaker, og søknaden ble innvilget. Målet med programsatsingen er at kommunene som deltar, gjennom et forpliktende ...
  • Boligsosiale utfordringer i Kongsvinger kommune – en forstudie 

   Langsether, Åsmund; Gulbrandsen, Lars (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2011-06)
   Husbanken startet i 2008/2009 Boligsosialt utviklingsprogram. Kongsvinger kommune søkte om å bli tatt opp som deltaker, og søknaden ble innvilget. Målet med programsatsingen er at kommunene som deltar, gjennom et for- ...
  • Søsken og plassering i fosterhjem: Rapport om utfordringer, hindringer og tiltak ved søskenplassering i fosterhjem 

   Falch-Eriksen, Asgeir (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2017-09)
   Rapporten kartlegger utfordringer og problemer som barnevernet står overfor ved plassering av søskenflokker i fosterhjem. Seks av ti søsken splittes ved plassering. Stortinget og regjeringen har ytret at søsken skal plasseres ...
  • Samvær, samarbeid og støtte: Familiens mulighet for å hjelpe unge voksne etter plassering utenfor hjemmet 

   Jessen, Jorunn Theresia; Backe-Hansen, Elisabeth (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2017-03)
   Hovedmålsettingen med prosjektet «Unge voksne – familietilknytning etter plassering i barnevernet» var å framskaffe kunnskap som kan føre til at flere barn som har vært i barnevernstiltak, skal klare seg bedre som voksne. ...
  • Ungdomsenheten og det tverretatlige teamet ved Bjørgvin fengsel: En forskningsbasert evaluering 

   Hydle, Ida; Stang, Elisabeth Gording (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2016-05)
   Denne rapporten er den tredje og siste til Justis- og beredskapsdepartementet om ungdomsenheten ved Bjørgvin fengsel utenfor Bergen. Her gir vi en samlet fremstilling av vår evaluering av ungdomsenheten og vurderer disse ...
  • Vanskeligstilte på det norske boligmarkedet: En kunnskapsoversikt 

   Sørvoll, Jardar; Aarset, Monica FIve (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2015-11)
   Prosjektet «Vanskeligstilte på boligmarkedet – en kunnskapsoversikt» består av to deler. Innenfor rammen av prosjektets første del ble det utarbeidet en katalog over relevante forskningsarbeider om vanskeligstilte på ...
  • Boliggjøring av eldreomsorgen? 

   Daatland, Svein Olav (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2014-11)
   Rapporten tar for seg det vi har kalt en vending av omsorgspolitikken ved inngangen til 1990-årene med omsorgsboliger, og mer generelt: boliggjøring, som sentrale virkemiddel. Hensikten var å utvikle en mer bærekraftig ...
  • Evaluering av prøveprosjektet med Ungdomsenheten og det tverretatlige teamet ved Bjørgvin fengsel – Delrapport 1 

   Hydle, Ida (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2014-06)
   Dette er den første av tre evalueringsrapporter til Justis- og beredskapsdeparte- mentet, JD, fra prøveprosjektet med Ungdomsenheten og det tverretatlige teamet ved Bjørgvin fengsel. Fokus i denne rapporten er på det ...