Now showing items 1-20 of 445

  • De siste årene. 

   Daatland, Svein Olav (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 1997)
   Rapporten tar for seg utviklingen av eldreomsorgen i Danmark, Norge og Sverige fra 1960-tallet til i dag. Hvordan har utviklingen vært? Hva er karakteristiske likheter og forskjeller mellom landene, og hvordan kan vi forstå ...
  • «Fra samvær til sjølutvikling» 

   Christiansen, Kikkan Ustvedt (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 1997)
   Gruppetilbud for foreldre er blitt en tiltaksform i rask utvikling i norske kommuner, både i offentlig og privat regi. Tiltakene har forskjellige målgrupper og målsettinger, og tilsvarende forskjellige administrative og ...
  • Ungdomstid i storbyen 

   Bakken, Anders (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 1998)
   11 425 Oslo-ungdommer i alderen 14-17 år deltok våren 1996 i Ungdomsundersøkelsen i Oslo (Ung i Oslo 1996). Rapporten presenterer hovedresultatene fra undersøkelsen. Formålet er å gi et bredt og oppdatert bilde av både ...
  • Har barnet mitt vært utsatt for seksuelle overgrep? 

   Mossige, Svein (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 1998)
   Temaet for undersøkelsen er hvordan mødre håndterer en bekymring for seksuelle overgrep mot eget barn og mulig overgriper er et nært familiemedlem. Tanken på at det kan ha skjedd seksuelle overgrep bryter med grunnleggende ...
  • Ung i Målselv 

   Stefansen, Kari (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 1998)
   Rapporten er skrevet på oppdrag fra Målselv kommune. Analysene i rapporten bygger på en spørreskjemaundersøkelse gjennomført i 1997. Alle elevene ved ungdomsskolene og de videregående skolene i kommunen deltok i undersøkelsen. ...
  • Forebygging av problematferd blant ungdom 

   Helland, Håvard (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 1998)
   Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra Akerhus fylkeskommune. Rapporten gir en omfangsrik gjennomgang av nyere forskningslitteratur knyttet til forebygging av ulike typer problematferd blant ungdom, det vil si vold, ...
  • Levekår og livskvalitet blant lesbiske kvinner og homofile menn 

   Hegna, Kristinn; Kristiansen, Hans W. (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 1999)
   The NOVA report on living conditions and life quality among lesbian women and gay men has three parts: a review of existing Scandinavian research in the field (Part I), a survey of attitudes toward gays/lesbians in the ...
  • Eldresenteret nå og framover 

   Daatland, Svein Olav; Guntvedt, Odd; Helset, Anne; Moen, Bjørg; Slagsvold, Britt; Solem, Per Erik (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2000)
   Det er omtrent femti år siden det første eldresenteret ble opprettet. I dag er det ca. 330 eldresentre i landet med nær 130 000 brukere. Det finnes eldresentre i omtrent hver tredje kommune, og ö¨n av tre eldre i disse ...
  • Uførepensjonisters materielle levekår og sosiale tilknytning 

   Blekesaune, Morten; Øverbye, Einar (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2000)
   Rapporten analyserer levekår og sosial deltakelse blant uførepensjonister med utgangspunkt i fem levekårsundersøkelser fra Statistisk sentralbyrå fra årene 1983 til 1995. Dataene analyseres både som tverrsnitt og ved å ...
  • Unemployment in a Segmented Labour Market? 

   Stavik, Trine; Hammer, Torild (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2000)
   Compared to other OECD countries Norway has experienced low unemployment rates during the last twenty years, but the youth to adult unemployment ratio has been among the highest in the OECD. This can be an indication of ...
  • Youth Unemployment and Marginalisation in Northern Europe 

   Hammer, Torild (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2000)
   This report presents the main results from a comparative research project funded by the European Commission, the Fourth Framework Programme, TSER, for the period 1997 to 1999. Hammer, Torild has co-ordinated the project. ...
  • Småbarnsforeldres yrkesdeltakelse og valg av barnetilsyn før og etter kontantstøttens innføring 

   Hellevik, Tale (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2000)
   Rapporten gir en oversikt over hvilke endringer som har inntruffet i småbarnsfamilienes organisering av hverdagen etter kontantstøttens innføring. Det blir tatt utgangspunkt i stridsspørsmålene som har vært fremme i debatten ...
  • Vi spiller på lag 

   Solem, Per Erik; Høistad, Bodil (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2000)
   Denne rapporten beskriver ulike former for integrasjon mellom hjemmehjelp, hjemmesykepleie og institusjonstjenester i norske kommuner. Der tjenestene er integrerte, og særlig når alle tre tjenestene er samorganisert med ...
  • Gråsonen mellom trygdeetat og arbeidsmarkedsetat 

   Ford, Margaret (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2000)
   Rapporten handler om saker som kommer i gråsonen mellom trygdeetatens og arbeidsmarkedsetatens ansvarsområder. Begge etater er sentrale aktører i forvaltningen av en rekke offentlige velferdsordninger. Vurdering av retten ...
  • Social inequalities in health and their explanations 

   Elstad, Jon Ivar (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2000)
   The burden of ill health and the blessing of good health are unequally distributed in society. The lower strata - those with hard jobs, modest wages and low education - have higher mortality and more morbidity than the ...
  • Ung i Frogn 

   Sletten, Mira Aaboen (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2000)
   Ungdomsundersøkelsen i Frogn er gjennomført på oppdrag fra Frogn kommune. Utvalget omfatter alle ungdomsskoleelever i Frogn våren 2000, samt Frognelever på grunnkurs ved videregående skoler i Nesodden, Ås og Vestby. 436 ...
  • Ung i Notodden 

   Hougen, Hanne Cecilie (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2000)
   Rapporten er skrevet på oppdrag fra Notodden kommune. Spørreundersøkelsen rapporten bygger på, ble gjennomført høsten 1999 blant ungdomsskoleelever og elever ved de videregående skolene i kommunen. Utvalget består av 706 ...
  • Samarbeid mellom hjem og skole - en kartleggingsundersøkelse 

   Nordahl, Thomas (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2000)
   Undersøkelsen er gjennomført i åtte kommuner i fylkene Nordland og Oppland, der Nordahl leder et utviklingsprosjekt hvor man i løpet av en treårsperiode skal prøve ut et nytt helhetlig system for informasjonsformidling. ...
  • Innvandrerungdom - marginalisering og utvikling av problematferd 

   Øia, Tormod (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2000)
   11 425 Oslo-ungdommer i alderen 14-17 år deltok våren 1996 i ungdomsundersøkelsen i Oslo (Ung i Oslo 1996). Blant disse var det et stort antall ungdommer med innvandrerbakgrunn. Målet med denne rapporten er å analysere ...
  • Egenforsørgede eneforsørgere 

   Skevik, Anne (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2001)
   Denne rapporten handler om aktiviseringspolitikk ("arbeidslinja") overfor enslige forsørgere i seks land på 1990-tallet. Landene er Norge, Sverige, Danmark, Storbritannia, Australia og New Zealand. Rapporten har tre ...