Collections in this community

Recent Submissions

 • Barnevern i krisetid. Barneverntjenestens arbeid med vold og overgrep under koronapandemiens første fase 

  Berg Tveito, Siri (NOVA, OsloMet, 2021)
  Notatet undersøker hvordan barneverntjenesten ivaretok arbeidet med vold og overgrep under den første fasen av koronapandemien, fra den såkalte «nedstengningen» av samfunnet 12. mars og frem mot gradvis normalisering ...
 • Ungdoms tilhørighet, trivsel og framtidsplaner i Distrikts-Norge. En flermetodisk analyse av betydningen av bosted, kjønn og sosioøkonomiske ressurser 

  Eriksen, Ingunn Marie; Andersen, Patrick Lie (NOVA, OsloMet, 2021)
  Rapporten undersøker tilhørighet, trivsel og framtidsplaner til ungdom som bor i Distrikts-Norge, og sammenligner med unge andre steder i landet. Distriktsungdoms oppvekst er preget av tilhørighet og en aktiv fritid, og ...
 • Enetiltak. Kartlegging av tilbud og bruk av tvang 

  Ellingsen, Dag; Gundersen, Tonje (NOVA, OsloMet, 2021)
  Notatet presenterer resultatene fra en spørreundersøkelse gjennomført i 2020 til ledere av enetiltak om innhold i tilbudet og bruk av tvang. Resultatene fra denne undersøkelsen, sett opp mot annen empiri, indikerer en ...
 • Fritidsklubber i det lokale folkehelsearbeidet. Sluttrapport 

  Seland, Idunn; Andersen, Patrick Lie; Eriksen, Ingunn Marie (NOVA, OsloMet, 2021)
  Tre av ti norske ungdommer i alderen 13-16 år går regelmessig på fritidsklubb eller ungdomshus, og bare den organiserte idretten er mer populær som fritidsaktivitet for denne aldersgruppen. Denne rapporten viser at ...
 • DISCIT - European Policy Brief 

  Unknown author (NOVA, OsloMet, 2016)
  Against the background of the Europe 2020 strategy, the European Disability Strategy 2010-2020 and the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, DISCIT has examined the conditions for the full and effective ...
 • DISCIT Final Report - Executive Summary 

  Unknown author (NOVA, OsloMet, 2016)
  The FP7 project DISCIT provides new knowledge about the diversity in disability policy in European countries and emerging possibilities for policy learning and innovation across Europe. This knowledge shows what steps ...
 • Evaluering av Regjeringens nasjonale integreringskonferanse 

  Tolgensbakk, Ida (NOVA/OsloMet, 2020)
  Dette notatet er en evaluering av hvorvidt Regjeringens integreringskonferanse oppnår målet sitt: å styrke dialogen med innvandrere, og å gi lokale innvandrerorganisasjoner, innvandrerråd og andre aktører anledning til å ...
 • Familievernet under covid-19. Erfaringer og læring under nedstengning og i en ny hverdag 

  Øverli, Ingvil Thallaug; Gundersen, Tonje (NOVA/OsloMet, 2020)
  12. mars stengte familievernet som følge av covid-19-pandemien og åpnet gradvis frem mot sommeren 2020. Studien undersøker hvordan dette påvirket tjenesten og brukerne, og viser behovet for å arbeide videre med: • Hvordan ...
 • Oppvekstmiljø i utsatte byområder. Resultater fra Ungdata-undersøkelser i seks utvalgte kommuner 

  Andersen, Patrick Lie; Bakken, Anders (NOVA/OsloMet, 2020)
  I notatet undersøkes oppvekstvilkårene for ungdom i byområder med og uten levekårsutfordringer. Ungdata-undersøkelsene brukes til å kartlegge ungdoms selvbilde, sosiale relasjoner, opplevelse av skolemiljø, skoletrivsel, ...
 • En godt bevart statshemmelighet? Evaluering av lov om rituell omskjæring av gutter 

  Engebrigtsen, Ada; Aarset, Monica Five; Stene, Nora (NOVA, OsloMet, 2020)
  Lov om rituell omskjæring av gutter som ble vedtatt i 2014 påbyr helseregionene å etablere tilbud til brukere i regionen og gir retningslinjer for utføring av inngrepet. Evalueringen har undersøkt hvordan lov om rituell ...
 • Sikkerhet gjennom familiearbeid. Et samarbeidsprosjekt mellom politi og familievern ved Stovner politistasjon 

  Dullum, Jane (NOVA, OsloMet, 2020)
  Denne rapporten beskriver og analyserer «Stovnerprosjektet», et samarbeid mellom en familieterapeut og politi som har hatt som formål å øke sikkerheten og livskvaliteten for minoritetsunge som er utsatt for vold og/eller ...
 • Kunnskapsstatus (1990–2010): Forskning om etnisk diskriminering av barn og unge 

  Seeberg, Marie Louise (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2011-02)
  Hensikten med dette prosjektet har vært å gå gjennom og lage en oversikt over forskningsbasert kunnskap om etnisk diskriminering av barn og unge i Norge, og å identifisere områder der det er behov for mer forskning. Arbeidet ...
 • Nye samordningsregler fra 2011: Taper offentlig ansatte på å jobbe lenge? 

  Haugen, Fredrik; Pedersen, Axel West; Rødevand, Sissel (NOVA, OsloMet, 2020)
  Dette notatet drøfter reglene for samordning av offentlig tjenestepensjon og folketrygd som trådte i kraft i 2011. Reglene innebærer at opptjent tjenestepensjon gradvis går tapt for ansatte som jobber videre i stillingen ...
 • ICCS-undersøkelsen 2016: Metodenotat for den norske datainnsamlingen 

  Svagård, Vegard; Huang, Lihong (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2017-11)
  Dette notatet omhandler metodiske refleksjoner rundt den norske datainnsamlingen i International Civic and Citizenship Education Study (ICCS 2016), som ble gjennomført blant ungdomsskoleelever på 9. klassetrinn. I alt ...
 • Osloungdoms bosituasjon og levekår – sosiale og geografiske forskjeller: Oversikt over spørsmål om bosituasjon fra Ung i Oslo 2015 

  Andersen, Patrick Lie; Sandlie, Hans Christian (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2016-10)
  Boligen og nærområdet danner en viktig ramme for barn og unges oppvekst. Boforholdene kan forsterke, opprettholde eller i beste fall redusere ulikheter som har med unges livssjanser og livskvalitet å gjøre. Kunnskap om ...
 • Nordmenns gjeld og formue høsten 2015 

  Gulbrandsen, Lars (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2016-04)
  Gjennom de siste ti årene har NOVA med jevne mellomrom fått gjennomført undersøkelser av nordmenns formue og gjeld. Undersøkelsen som ble gjen- nomført høsten 2015 var et samarbeid mellom NOVA og Finans Norge som bekostet ...
 • En frigjøringsleders historie: Aman Kedir Kamsares beretning om sitt liv 

  Kamsares, Aman Kedir; Danielsen, Kirsten (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2014-03)
  Dette notatet kan sees på som en forlengelse av prosjektet Nye nordmenn – egne stemmer som Norsk Folkemuseum ved Liv Hilde Boe og NOVA ved Kirsten Danielsen initierte i 2003. Ideen til prosjektet fikk vi under et møte i ...
 • Husholdningenes gjeld og formue høsten 2012 

  Gulbrandsen, Lars (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2014-01)
  NOVA gjennomførte i 2004, 2006 og 2008 oppdrag for GE Money Bank om norske husholdningers gjeld og bruk av de ulike lånetilbud som fantes på markedet. Resultatene ble rapportert i NOVA Rapport 14/05, NOVA Rapport 11/07 og ...
 • Boligsosiale utfordringer i Asker kommune: En forstudie 

  Langsether, Åsmund; Gulbrandsen, Lars (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2011-10)
  Husbanken startet i 2008/2009 Boligsosialt utviklingsprogram. Asker kommune søkte om å bli tatt opp som deltaker, og søknaden ble innvilget. Målet med programsatsingen er at kommunene som deltar, gjennom et forpliktende ...
 • Boligsosiale utfordringer i Kongsvinger kommune – en forstudie 

  Langsether, Åsmund; Gulbrandsen, Lars (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2011-06)
  Husbanken startet i 2008/2009 Boligsosialt utviklingsprogram. Kongsvinger kommune søkte om å bli tatt opp som deltaker, og søknaden ble innvilget. Målet med programsatsingen er at kommunene som deltar, gjennom et for- ...

View more