Collections in this community

Recent Submissions

 • Ungdata 2020: Nasjonale resultater 

  Bakken, Anders (NOVA, OsloMet, 2020-09)
  Ungdata er en nettbasert spørreundersøkelse som blir gjennomført hvert tredje år i de aller fleste norske kommuner. Undersøkelsen gjennomføres i skolen og omfatter elever på ungdomstrinnet og i videregående. I denne ...
 • «Omvendt voldsalarm»: En evaluering av kontaktforbud med elektronisk kontroll (straffeloven § 57) i saker om vold i nære relasjoner 

  Dullum, Jane (NOVA, OsloMet, 2020-09)
  Kontaktforbud med elektronisk kontroll, såkalt omvendt voldsalarm, er et beskyttelsestiltak som ble innført i norsk rett i 2013 (straffeloven § 57). Formålet med ordningen er å bedre beskyttelsen for utsatte for vold i ...
 • Tap og tillit: Ungdoms livstilfredshet og samfunnsdeltagelse under pandemien 

  Eriksen, Ingunn Marie; Davan, Lars Birger (NOVA, OsloMet, 2020-08)
  Rapporten undersøker hvordan ungdommer erfarte og håndterte samfunnets nedstenging under koronapandemien våren 2020. Vi beskriver ungdommers tilfredshet med livet under koronanedstengingen og hva som bidrar til å forklare ...
 • Evaluering av sentrene mot incest og seksuelle overgrep 

  Unknown author (NOVA, Oslomet, 2017)
  På oppdrag fra Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir) har NOVA ved Høgskolen i Oslo og Akershus gjennomført en evaluering av arbeidet ved sentrene mot incest og seksuelle overgrep, inkludert sentrenes rammebetingelser. ...
 • Unge Medborgere. Demokratiforståelse, kunnskap og engasjement blant 9.-klassinger i Norge 

  Unknown author (NOVA, Oslomet, 2017)
  Unge medborgere er en rapport om norske 14-åringers kunnskap om, forståelse av og engasjement i demokratiske og samfunnspolitiske spørsmål. Analysene er basert på den internasjonale studien ICCS 2016. Hensikten med studien ...
 • Stress, press og psykiske plager blant unge – hva sier NOVA-forskningen? 

  Eriksen, Ingunn Marie; Bakken, Anders (NOVA, Oslomet, 2018)
  Norsk ungdom har det stort sett bra. De siste tiårene har imidlertid stadig flere unge rapportert om psykiske helseplager. Økningen har vært størst blant jenter, men også gutter rapporterer nå i økende grad om slike plager. ...
 • Idrettens sosiale posisjon i ungdomstiden 

  Unknown author (NOVA, Oslomet, 2018)
  Ungdatasenteret ved NOVA og Norges idrettshøgskole har inngått et langsiktig samarbeid for å få mer kunnskap om ungdoms idrettsdeltakelse. Målet er å få vite mer om hva slags posisjon og status idretten har blant dagens ...
 • Ungdom i endring. Nye og unike data om ungdoms liv 

  Unknown author (NOVA, Oslomet, 2018)
  Hvordan er det å vokse opp som ungdom i dag? Hvordan påvirkes unges liv av familieressurser, og hva betyr utdanning og fritidsaktiviteter, relasjoner og helse for hvordan unge har det gjennom ungdomstiden? «Ungdom i endring» ...
 • «For den som har, skal få....» Sosiale helseforskjeller i eldre år 

  Unknown author (NOVA, Oslomet, 2018)
  Aldring arter seg påfallende ulikt, også i Norge. Økningen i forventet levealder og antall friske leveår gjelder hovedsakelig for høyere sosiale sjikt. Over tid bidrar denne utviklingen til økte sosiale helseforskjeller ...
 • Aktivitetsvenn – en studie med vekt på de frivilliges erfaringer 

  Sørvoll, Jardar; Hansen, Thomas (NOVA, Oslomet, 2019)
  NOVA forsker på frivillighet i lys av omsorgsutfordringene i et stadig mer aldrende samfunn. Dette notatet oppsummerer hovedfunn i en ny studie av Aktivitetsvenn, et frivillig tilbud rettet mot personer med demens. Studien ...
 • Evaluering av ordning med fylkesvise mobbeombud for barnehage og grunnskole. Utvidelse til landsdekkende ordning 2018–2020 

  Seland, Idunn; Eriksen, Ingunn Marie; Løvgren, Mette; Sletten, Mira Aaboen (NOVA, Oslomet, 2020)
  NOVAs evaluering av de to første årene av ordningen med fylkesvise mobbeombud for barnehage og grunnskole viser at ombudene bidrar til bedre involvering av barn og foreldre i saker som gjelder det psykososiale miljøet i ...
 • Truffet av volden. Familievernets arbeid med vold i nære relasjoner 

  Rosten, Monika Grønli; Øverli, Ingvil Thallaug; Gundersen, Tonje (NOVA, Oslomet, 2020)
  Denne rapporten om familievernets arbeid i saker med vold i nære relasjoner er skrevet på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Bakgrunnen for prosjektet var behovet for mer kunnskap om familievernets ...
 • Utdanningsforskjeller i helserelatert atferd - like store over hele landet? 

  Elstad, Jon Ivar; Koløen, Kristine (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2009)
  Tidligere norske studier har dokumentert at det eksisterer sosiale og geografiske forskjeller i helse. Det vil si at både hvilket sosialt sjikt en tilhører og hvor i landet en bor, kan være av betydning for ens helse. Disse ...
 • Samordning av tjenester for barn, ungdom og unge voksne med nedsatt funksjonsevne. Kunnskapssammenstilling (2010–2017) 

  Gundersen, Tonje; Seeberg, Marie Louise (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2018)
  Her gis en oversikt over norsk forskning, tilsyn og utredninger fra 2010–2017 med vekt på informasjon om og samordning av tjenester for barn og unge med funksjonsnedsettelser og deres familier i overgangene fra barnehage ...
 • Økonomiske levekår for personer med nedsatt funksjonsevne. Ulike metoder for kartlegging 

  Brekke, Idunn; Finnvold, Jon Erik (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2018)
  In order to ensure that measures to enhance the financial circumstances of disabled people in Norway are targeted and accurate, a systematic documentation of their financial conditions is necessary. The aim of this report ...
 • Barn av fosterforeldre. Hva sier forskningen? 

  Falch-Eriksen, Asgeir (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2018)
  Kunnskapssammenstillingen forsøker å trekke ut essensen av forskning som foreligger og som problematiserer fosterforeldrenes egne barn, erfaringer og opplevelser med henblikk på barnas forhold til fosterbarnet, til familien, ...
 • Studier av velferd og livskvalitet hos barn 

  Evensen, Miriam; Løvgren, Mette (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2018)
  The welfare and wellbeing of children and youth is subject to political as well as scholarly attention. In this report, we present the most central quantitative contributions, both national and international ones, to the ...
 • Evaluering av tilskuddsordningen for humanitære tiltak til tilreisende EØS-borgere som tigger 

  Engebrigtsen, Ada; Haug, Are Vegard (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2018)
  This is an evaluation of the Norwegian Government’s Assistance Programme for humanitarian aid to migrating EEA-citizens who come to Norway to make a living by begging. (Tilskuddsordningen for humanitære tiltak til tilreisende ...
 • Parents socioeconomic status and children's academic performance 

  Hassan, J.E. (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2009)
  This paper investigates the relationship between parents socioeconomic status and their childrens performance at school. Proxies used for parents socioeconomic status are their educational level, employment and cultural ...
 • Med hjelp fra barnevernet. En registerstudie av skolegang, tiltak og meldinger 

  Dæhlen, Marianne; Løvgren, Mette; Madsen, Christian (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2017)
  Barnevernets oppgave er å sikre barn og unges oppvekstsvilkår. Da er det viktig at barnevernet når dem som trenger hjelp og legger til rette for et godt liv. Notatet sammenfatter resultater fra artikler om slike tema. ...

View more