Now showing items 41-60 of 322

  • Arbeidsmiljø i skole og barnehage, en bibliografi for perioden 1995 - 2006 

   Holte, Hilde H.; Grimsmo, Asbjørn (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet, 2006)
   Nordisk litteratur om arbeidsmiljø i skole og barnehage i perioden 1995-2006 ble identifisert gjennom søk i de nordiske biblioteksdatabasene. Aktuelle studier ble vurdert i forhold til denne bibliografien med utgangspunkt ...
  • Arbeid og psykisk helse 

   Schafft, Angelika; Spjelkavik, Øystein (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2006)
   Storbysatsingen er et prosjekt som Steen, Arild Henriktet våren 2005 og har vært en del av Aetat sin innsats finansiert over Opptrappingsplanen for psykisk helse. Prosjektet er underlagt etatens satsing på arbeid og psykisk ...
  • På vei til jobb? 

   Schafft, Angelika; Spjelkavik, Øystein (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2006)
   Regjeringen la høsten 2002 fram Tiltaksplan mot fattigdom. Ett av hovedtiltakene i denne var en satsing på målrettede arbeidsmarkedstiltak overfor langtidsmottakere av sosialhjelp. Målgrupper for denne satsingen er unge, ...
  • Fortell meg at jeg er ønsket! 

   Hilsen, Anne Inga; Steinum, Trude (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2006)
   ”Sats på en senior” er slagordet til Nasjonalt krafttak for seniorpolitikk i arbeidslivet (Krafttaket). Det overordnede målet med Krafttaket er å stimulere til et godt arbeidsmiljø og en god personalpolitikk i virksomhetene ...
  • Fortellinger om å få det til 

   Hilsen, Anne Inga; Strand, Britt Elin (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2006)
   Dette er sluttrapporten fra et prosjekt under Nasjonalt krafttak for seniorpolitikk i arbeidslivet. Prosjektet var et samarbeid mellom fire private bedrifter, Arbeidsforskningsintituttet (AFI), SINTEF Teknologi og samfunn/Ny ...
  • Individuell Oppfølging - Sluttevaluering av et forsøksprosjekt i Østfold 

   Frøyland, Kjetil; Spjelkavik, Øystein (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2006)
   Individuell Oppfølging (IO) var et 2-årig prosjekt (2003-2005) for å prøve ut en modell som skulle øke overgangen til jobb blant yrkeshemmede arbeidssøkere. Prosjektet ble ledet av Aetat Sarpsborg, hovedkontor for Østfold. ...
  • Jakten på de gode modeller 

   Gamperiene, Migle; Bull, Helga (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2006)
   Inkludering av mennesker med nedsatt funksjonsevne i arbeidslivet er en sentral politisk målsetting i de fleste europeiske land. I Norge adresseres dette problemområdet til blant annet IA-avtalens delmål 2. ”Flexicurity” ...
  • Samliv i Forsvaret 

   Heen, Hanne; Halrynjo, Sigtona (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2006)
   Den foreliggende rapporten er et resultat av en undersøkelse om forholdet mellom familie og arbeid i befalsfamilier. Hensikten med undersøkelsen har vært å skaffe et bedre grunnlag for videreutvikling av familiepolitikken ...
  • Supported employment or segregated rehabilitation? Vocational rehabilitation and the idea of "rapid job placement" 

   Frøyland, Kjetil (Oslo: Work Research Institute., 2006)
   The aim of this paper is to provide an overview and elaboration of arguments given in favour of the idea of “rapid-job-placement” and integrated approaches as important principles in vocational rehabilitation of persons ...
  • Fylkeskommunen og kommunene i samarbeid 

   Widding, Steinar; Finsrud, Henrik (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2006)
   Den foreliggende rapporten er en sammenfatning av Arbeidsforskningsinstituttets formative evaluering av forsøksordningen med utviklingskontrakter mellom Vestfold fylkeskommune og de 14 kommunene i Vestfold. Den prosjektbaserte ...
  • På vei mot en ny region? 

   Finsrud, Henrik; Hildrum, Jarle (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2006)
   Dersom regjeringen Stoltenbergs tydelig uttalte intensjon i Soria Moria-erklæringen blir en realitet, går det mot etablering av et nytt folkevalgt regionnivå fra 2010. Fylkeskommunen som vi i dag kjenner den forsvinner, ...
  • Hjerte, hode, hender 

   Amble, Nina (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet og Sosial- og helsedirektoratet (distributør)., 2007)
   Dette er en håndbok som skal hjelpe dem som ønsker det i gang med refleksjon knyttet til egne arbeidsoppgaver. Tanken er at refleksjon og samtale med gode kolleger skal øke graden av mestring. Vi har kalt boka ”Hjerte – ...
  • Evaluering av tilsynsmetodikken i Arbeidstilsynets God Vakt!-kampanje 

   Forsberg, Ellen-Marie; Wathne, Christin Thea; Sørensen, Bjørg Aase; Gamperiene, Migle (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2007)
  • Workers’ Education Programme on Social Dialogue - Social Dialoge and Youth Employment 

   Salomon, Robert; Løvdal, Helge; Osmundsen, Else Marie (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2007)
   The ILO Bureau for Workers’ Activities (ACTRAV) has carried out an evaluation of Social Dialogue component of the ILO-Norway Framework Agreement. This evaluation deals with two phases of the Agreement. Phase one “Workers ...
  • Capacity Building for Employers’ Organization on Productivity and Competitiveness 

   Salomon, Robert; Hilsen, Anne Inga; Whist, Erik (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2007)
   The Project ”Capacity Building of Employers organizations on Productivity and Competitiveness” financed by the Norwegian Government under the Social Dialogue Component for the ILO-Norway Framework Agreement, was launched ...
  • For at ikke pasientperspektivet skal bli glemt? 

   Andreassen, Tone Alm (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2007)
   Rapporten er en del av Norges Forskningsråds evaluering av sykehusreformen. Den dreier seg om brukerinvolvering i helseforetakene gjennom brukerutvalg, og er basert på telefonintervjuer med brukerrepresentanter og ansatte ...
  • Funksjonshemming og arbeidsliv i tre bransjer 

   Andreassen, Tone Alm; Haualand, Hilde; Widding, Steinar (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2007)
   Dette notatet er et resultat av prosjektet ”Funksjonshemming, arbeidsliv og velferdsstat”, et samarbeid mellom Forskningsstiftelsen Fafo og Arbeidsforskningsinstituttet (AFI). Hensikten med prosjektet, som er finansiert ...
  • Unge funksjonshemmede på praksisplass og i jobb 

   Spjelkavik, Øystein (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2007)
   Prosjektet Unge, fysisk funksjonshemmede i arbeid – hvordan hindre barrierer skole – arbeidsliv? i Hedmark har vart fra 1. juli 2005 og ut året 2006. Målgruppa for prosjektet var unge, fysisk funksjonshemmede i alderen ...
  • Stairway to Heaven? 

   Fossestøl, Knut (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2007)
   The aim of the project ICT, disability and employment, funded by the Norwegian Research Council, is to understand how the development of the new IC-technology can be utilized in ways that increase disabled peoples’ chances ...
  • Funksjonshemmede på arbeidsmarkedet 

   Hansen, Inger Lise Skog; Svalund, Jørgen (Oslo: Fafo og Arbeidsforskningsinstituttet., 2007)
   Dette notatet handler om relasjonen til arbeidsmarkedet for mennesker med funksjonsnedsettelser. Ambisjonen for notatet er hovedsakelig å gi en oversikt over situasjonen på arbeidsmarkedet for funksjonshemmede i Norge, i ...