Now showing items 21-40 of 311

  • Omstillinger og sluttvederlag i staten 

   Salomon, Robert; Wathne, Christin Thea; Holter, Øystein Gullvåg (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet, 2003)
   Staten blir stilt overfor store utfordringer som arbeidsgiver når det av ulike grunner er aktuelt å foreta nedbemanning av offentlig virksomhet. Forprosjektet om bruk av virkemidler ved omstillinger av statlig virksomhet ...
  • Twenty factors for successful inclusion pathways - analysis and examples 

   Uhrig, Bettina; Evans, Michael J.; Meijer, Kees (Oslo: Work Research Institute., 2004)
   Produced by the transnational partnership Strategies for Inclusion - coordinated approaches for quality employment under the Community Action Programme to Combat Social Exclusion 2002-2006.
  • Redaktørliv 

   Sørensen, Bjørg Aase (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2004)
   Delrapport etter en arbeidsmiljøundersøkelse i norske medier foretatt av Arbeidsforskningsinstituttet. Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Norsk Redaktørforening. I 2002 deltok vel 3000 norske medieansatte i en stor ...
  • Evaluering av tiltakssatsing i forhold til sosialhjelpsmottakere 

   Frøyland, Kjetil; Schafft, Angelika; Spjelkavik, Øystein (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2004)
  • Brukermedvirkning, politikk og velferdsstat 

   Andreassen, Tone Alm (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2004)
   Avhandlingen er en studie av brukermedvirkning i den norske vel­ferds­­staten. Hensikten er å å klarlegge hvordan brukermedvirkning inngår i offentlig politikk, og å studere hva som foregår når medvirk­ning prøves ut i ...
  • Når menn velger menn og kvinner velger menn... 

   Enehaug, Heidi; Hetle, Aslaug; Seierstad, Gjøril (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2004)
   Dette forprosjektet har sett nærmere på faktorer som kan påvirke bruk av kvinnelige ressurser innen norsk filmproduksjon. Prosjektet viser at det eksisterer dels konkurrerende virkelighetsoppfatninger med henblikk på hvilke ...
  • Supported employment in Norway 

   Spjelkavik, Øystein; Frøyland, Kjetil; Evans, Michael J. (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2004)
   This report presents research on the Norwegian labour market measure Arbeid med bistand (AB). AB is a national mainstream supported employment programme, which provides support aimed at the inclusion of vocationally disabled ...
  • Utredning om omstilling 

   Hilsen, Anne Inga; Steinum, Trude; Gjerberg, Elisabeth (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2004)
   Rapporten bygger på litteraturgjennomgang. Forskningslitteraturen om omstilling er ikke lett å sammenligne. Det omtales en rekke for­skjellige typer omstilling, og man har fokus på en rekke forskjellige effekter av ...
  • Ungdom, motivasjon og muligheter i industribedrifter 

   Hilsen, Anne Inga; Suseg, Helle (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2004)
  • Arbeidsliv og rus 

   Frøyland, Kjetil (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2005)
   Etter en anbudskonkurranse våren 2004 fikk Arbeidsforskningsinstituttet i oppdrag av Sosial- og helsedirektoratet å evaluere AKAN (Arbeidslivets komité mot alkoholisme og narkomani). Som ledd i denne evalueringen skulle ...
  • Evaluering av AKAN 

   Frøyland, Kjetil; Grimsmo, Asbjørn; Sørensen, Bjørg Aase (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2005)
   Arbeidsforskningsinstituttet fikk våren 2004 i oppdrag av Sosial- og helsedirektoratet å evaluere AKAN (Arbeidslivets komité mot alkoholisme og narkomani). AKAN har siden 1963 vært en pådriver for rusmiddelforebyggende ...
  • Skandinavisk faglitteratur om arbeidsliv og psykisk helse 

   Schafft, Angelika (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2005)
   Den foreliggende litteraturkartleggingen ble gjennomført som oppdrag for Aetats prosjekt ”Vilje Viser Vei”. Kartleggingen gir en summarisk oversikt over skandinavisk faglitteratur (rapporter, bøker, artikler, monografier) ...
  • Evaluering av arbeidsmarkedssatsingen for sosialhjelpsmottakere 

   Schafft, Angelika; Frøyland, Kjetil; Spjelkavik, Øystein (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2005)
   Arbeidsmarkedstiltak for langtids sosialhjelpmottakere er et av tiltakene i regjeringens 'Tiltaksplan mot fattigdom'. Et hovedmål med denne arbeidsmarkedssatsingen er å få langtidsmottakere av sosialhjelp i arbeid og hindre ...
  • Evaluation of the NHO programme in China 

   Hilsen, Anne Inga; Brøgger, Benedicte (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet ved HiOA, 2005)
   This report is an evaluation of the NHO Programme in China. The objectives of the NHO Programme is to support the further development of democratic institutions within Chinese working life, through development of organisations ...
  • Funksjonshemmet i arbeidslivet - fortsatt usynlig? 

   Spjelkavik, Øystein; Widding, Steinar (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2005)
   Undersøkelsen tar utgangspunkt i et prosjekt som ble avsluttet i 2001 der hensikten var å synliggjøre funksjonshemmede arbeidssøkere overfor bedrifter. Situasjonen den gang var at noen virksomheter ansatte funksjonshemmede, ...
  • Selvkvalifisering i arbeidslivet 

   Deichman-Sørensen, Trine (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2005)
   Arbeidsforskningsinstituttet har på oppdrag fra Utdannings- og forskningsdepartementet gjennomført en kvalitativ undersøkelse av overgangen fra studier til arbeidsliv. Undersøkelsen er foretatt i tidsrommet april til juni ...
  • Munnkurv og varsling 

   Hetle, Aslaug; Deichman-Sørensen, Trine; Enehaug, Heidi; Jakhelln, Henning; Klemsdal, Lars; Røed-Larsen, Sverre; Sørensen, Bjørg Aase; Aas, I.H. Monrad (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2005)
   Arbeidsforskningsinstituttet har i denne studien sett nærmere på sykepleiernes muligheter og begrensninger for å ytre seg både internt og eksternt om kritikkverdige forhold ved arbeidssituasjonen, og hvorvidt den ansatte ...
  • Hva fremmer og hva hemmer vekst i små og mellomstore bedrifter? 

   Brøgger, Benedicte; Wathne, Christin Thea (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2005)
  • Veien til yrkeslivet for personer under legemiddelassistert rehabilitering 

   Schafft, Angelika; Frøyland, Kjetil (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2006)
   Overgang til ordinært arbeid framstår klart som et av de viktigste målene for deltakerne i MARY-prosjektet. For mange er veien til jobb lang. Det er også få personer som har fått arbeid gjennom MARY-prosjektet. Arbeidsgiverne ...