Tilpasset opplæring|Musikkundervisning|Improvisasjon|Musikk × Bachelor thesis ×
11 results
 1. Elevers musikkfaglige utbytte av populærmusikalsk undervisning

  Storebråten, Borgar ()

  Denne bacheloroppgaven handler om hvordan vi definerer musikkfaglig utbytte i musikkfaget på grunnskolen og hvordan lærere forholder seg ulikt til læreplanen og gjennomføring av musikkundervisningen. Jeg opplever at læreplanen åpner for egen tolkning av læringsmålene og at lærere i mindre g

 2. Økologisk oppgaveanalyse i musikkundervisning

  Loftesnes, Marius ()

  I norsk musikkundervisning er fremføring et mye brukt virkemiddel, men det er usikkert om undervisningen blir differensiert i tilstrekkelig grad for elever med ulike forutsetninger for å lære. Denne oppgaven undersøker om implementering av undervisningsmetoden økologisk oppgaveanalyse (ETA) i m

 3. Tilpasset opplæring i musikk for elever med nedsatt hørsel

  Haug, Carina Johannessen ()

  Med denne oppgaven ønsker jeg å se på hvordan man kan tilrettelegge og tilpasse undervisningen i musikkfaget, og da spesielt for elever som har nedsatt hørsel. For å finne ut av dette har jeg gjennomført en spørreundersøkelse blant flere lærere som underviser i musikk i grunnskolen i dag.

 4. Målorientering eller prosessorientering? -En komparativ studie av to musikkprosjekter ved henholdsvis en montessoriskole og en offentlig grunnskole.

  Kjøge, Kristine ()

  Denne oppgaven tar for seg to musikkprosjekter ved henholdsvis en offentlig grunnskole og en montessoriskole. Disse prosjektene vil sammenliknes ut i fra deres ulike fokus; mål- og prosessorientering, gjennom observasjon og tekstanalyse som metoder. Det vil redegjøres for konsekvensene av disse ul

 5. Språk og musikk - Musikk i språkundervisningen

  Lund, Finn Christian ()

  Jeg har alltid vært fasinert av musikken i språket. Når vi prater stiger og synker tonene. Melodiene som kommer ut av munnen kan variere ut fra hvem vi snakker med, formålet med kommunikasjonen, eller humøret vårt. Vi nordmenn har vår musikk i vårt språk, men det finnes mellom 6000 og 7500

 6. Inkluderende musikkundervisning – individuell opplæringsplan?

  Lie, Ane Sofie Andreassen ()

  Musikkfaget er et fag som gir muligheter for utvikling på mange områder. Faget åpner naturlig for sosial interaksjon, og sosiale ferdigheter kan være nødvendig for å lykkes. Forskning viser at musikkundervisningen kan være en arena der elever kan øve på generelle, så vel som musikalske fer

 7. Soundpainting som skapande aktivitet i musikkfaget

  Vestbø, Anna Reidun ()

  Alle barn har eit behov for å skape, uttrykkje seg sjølv og utforske ukjente landskap. Ei av skulen si oppgåve er å møte dette behovet, slik at elevane er skapande, samhandlande, sjølvstendig menneske som er integrert i samfunnet når dei er ferdig med skulen. Spesielt gjennom musikkfaget kan

 8. Vurdering i musikk på ungdomstrinnet

  Solheim, Cathrine Lagmandokk ()

  Oppgaven «Vurdering i musikk på ungdomstrinnet» tar for seg hvilke forutsetninger en musikklærer har for å gjøre en helhetlig, rettferdig og gyldig vurdering i musikk på ungdomsskolen. Jeg har gjennomført kvalitative intervjuer med to lærere som underviser på skoler med forskjellige utgang

 9. IKT i Musikkundervisningen

  Moen, Vebjørn ()

  I denne oppgaven har jeg valgt å se på hvordan lærere bruker teknologi i musikktimene på 5-10. trinn i den norske skolen. Grunnen til at jeg har valgt å rette min oppmerksomheten mot bruk av IKT i musikkundervisningen er fordi jeg over en lengre tidsperiode har hatt en spesiell interesse innenf