TKD - Student theses × Bachelor thesis ×
77 results
 1. Effektene av obligatorisk uavhengig kontroll

  Sørlie, Julie, Ullah, Samee, Hamang, Kristian, Jarnskjold, Nils M Tobias ()

  Oppgaven ”Effektene av obligatorisk uavhengig kontroll” har hovedfokus på å kartlegge hvilke ringvirkninger den nye loven om uavhengig kontroll fører til hos private og offentlige aktører, samt se på muligheten for implementering av digitale verktøy for å effektivisere kontrollen. I start

 2. Prosjekteringsprosess ved ombyggingsprosjekter

  Belibi, André Ulrich, Haile, Mathiewos Raesu, Ghebreselasie, Hanibal Muruts ()

  Dette prosjektet handler om å undersøke hva som er dagens utfordringer ved prosjekteringsprosesser i ombyggingsoppdrag i byggebransjen, og komme med forslag til hvordan disse prosessene kan forbedres. Ved å gjennomføre oppgaven vil gruppemedlemmene få økt kunnskap om hvordan prosjekteringsarbe

 3. Fordeler med prosjektstyringsmodeller

  Godell, Camilla, Haug, Andreas, Gade, Rachel Victoria ()

  Oppgaven heter fordeler med prosjektstyringsmodeller. Temaet vårt er bruken av prosjektstyringsmodeller i bygge- og anleggsprosjekter. Formålet med oppgaven er å belyse hva slags fordeler prosjektstyringsmodeller kan gi i byggeprosjekter. Vi har strukturert arbeidet vårt etter Rambølls prosjekt

 4. Visuell sammenligning mellom ulike planleggingsmetoder : en case med Gantt, flowline og 4D BIM

  Stenberg, Cathrine Høglo, Skaug, Lars Marius Brovold, Fjeld, Hanne Pretorius ()

  Denne bacheloroppgaven er utarbeidet vårsemesteret 2015 av ingeniørstudenter ved Høgskolen i Oslo og Akershus i samarbeid med BundeBygg AS. Tittelen på oppgaven er: Visuell sammenligning mellom ulike planleggingsmetoder. Denne oppgaven vil omhandle fremdriftsplanlegging i byggebransjen og ta for

 5. Flomveier og LOD-tiltak for overvannshåndtering i Oslo

  Madsen, Simen Ellingsen, Martinsen, Jon Eirik, Mittet, Jonas Staven ()

  Dette er et avsluttende prosjekt i forbindelse med ingeniørstudiet ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), og er utarbeidet i samarbeid med Vann- og Avløpsetaten i Oslo kommune. Rapporten tar for seg flomveier, tiltak for håndtering av overvann tilknyttet flomveiene og forslag til et egendefine

 6. Bruk av droner i vegprosjekter

  Engebretsen, Nikolai S., Holter, Ida H., Søråsen, Rudi A. ()

  Rapporten tar for seg hvordan masseberegninger kan gjennomføres ved bruk av droner, og om de kan benyttes til dokumentasjon og oppfølging. Det er også sett på hvordan droner kan benyttes for å samle inn grunnlagsdata til prosjektering. Rapporten inneholder intervjuer og et forsøk med massebere

 7. Digitale bøyelister : fra analog til BIM

  Netland, Haakon A., Lund, Ola B., Stenrød, Kristian, Lindegaard, Håkon J. ()

  Denne oppgaven omfatter armering, hvordan bøyelister genereres og bestillingsprosessen frem til den leveres på byggeplass. Tittelen på oppgaven er Digitalisering av bøyelister – fra analog til BIM, så den dekker fagområdene til RIB, entreprenør og leverandør. Formålet med oppgaven var å

 8. Fundamentering av høyspentmaster : vektreduksjon og prefabrikkering

  Storrø, Erlend, Stenstad, Jaran Gjerland, Skjolden, Marielle Næristorp ()

  StatNett skal oppføre en ny, omfattende kraftlinje fra Balsfjord til Hammerfest for å sikre strømforskyningen Nord-Norge. Store deler av kraftlinjens trasè går i geografiske områder hvor tilkomst med stort maskineri er utfordrende. I den forbindelse utlyste StatNett en konkurranse hvor oppgave

 9. Effektiviteten av ulike stålvindkryss for å motstå seismiske laster i DCM

  Andreassen, Einav Graidy, Grøndahl, Anders Johan, Saade, Ahmad Samah ()

  Denne bacheloroppgaven presenterer numeriske simuleringer av seismiske laster i stålkonstruksjoner med stålavstivningssystemer i henhold til NS-EN 1998-1. Hensikten med oppgaven var å vurdere effektiviteten av eksentriske- og konsentriske stålavstivninger til å absorbere seismiske laster. Det b

 10. Statisk vurdering av utvalgte dekker i Hamar kulturhus

  Gundersen, Kristoffer, Schonhowd, Emil, Tosterud, Jens Kristian ()

  Vi har gjennom FEM-programmet Autodesk Robot utført en tredjepartskontroll av utvalgte dekker i Hamar kulturhus. Bakgrunnen for dette er at det i ettertid er målt større deformasjoner enn beregnet i noen områder. Her viste våre resultater store likheter med Norconsults beregninger, noe som tyde

 11. BIM : implementering & tekniske effekter

  Nøkkevangen, Andreas, Stenhaug, Joakim, Thurmann-Nielsen, Henrik, Tomren, Bjarte ()

  I dag har BIM fått mye oppmerksomhet i byggebransjen, og BIM skal være løsningen på mange problemer. Potensialet ved å implementere BIM i prosjekter skal være både å bygge raskere, billigere og med høyere kvalitet. Hvor langt bransjen har kommet, og hvordan de forskjellige aktørene tar i b

 12. Langengaprosjektet

  Grøtting, Emil S., Reinskou, Bror, Ophaug, Martin M. ()

  Dette hovedprosjektet er et case-­studium som omhandler prosjektering av overvannshåndtering for et geografisk bestemt natur-­ og næringsområde som skal omreguleres til aktivitets-­ og boligområde. Gjeldende prinsipper og diverse tiltak for lokal overvannshåndtering er presentert med hensyn

 13. 4D BIM : fremdrift og prosjektstyring

  Andresen, Jan Roar, Guldahl, Simen P., Haddal, Dag Erik ()

  Rapporten er utført i forbindelse med avsluttende hovedprosjekt, ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Rapporten er skrevet våren 2013 i samarbeid med AF Bygg Oslo. Vi valgte denne oppgaven fordi vi har en generell interesse innenfor datamodelleringsverktøy og ønsket å være fremtidsrettet. Det fa

 14. Dam Sarvsfossen: geometrisk utforming og forbedret materialutnyttelse

  Sjølie, Helen A., Bakken, Torleif A. O. ()

  Vi har utført en geometrivurdering av Dam Sarvsfossen. Dam Sarvsfossen er en dobbeltkrum buedam som bygges i Bykle i Setesdal. Beregninger av dammen viser et stort armeringsbehov. Vi har sett på om dammen kan utføres på en bedre måte med tanke på kostnader. Beregningene er utført som en FEM-a

 15. Evaluering av omregulert Carl Berners plass

  Delapaz, Michele Ann P., Barcia, Magali A., Flaathen, Marte K. R. ()

  Dette hovedprosjektet har belyst effektene av reguleringen av Carl Berners plass, og har foreslått forbedringer til den eksisterende situasjonen. Forskningsspørsmålet var “ I hvilken grad har opprustningen av Carl Berners plass oppnådd sitt planlagte mål og hvilke ringvirkninger har det fått

 16. Nasjonale turistveger : utkikksplatå og skywalk ved Vøringsfossen

  Al-Saadi, Adam, Reyes, Chris Leonard Motil, Sivertsen, Kristian ()

  Statens vegvesen planlegger å oppgradere området ved Vøringsfossen i Eidfjord kommune, som en del av prosjektet Nasjonale turistveger. Målet er å styrke utsiktsopplevelsen med blant annet et utkikksplatå og en skywalk. I den forbindelse har forfatterne dimensjonert begge konstruksjonene med to

 17. Forsterkningsbehovet på vegnettet i Buskerud

  Aziz, Pshtiwan Ali, Brendås, Michael A, Rajakumar, Robento, Salawati, Kambiz ()

  For gjennomføring av hovedprosjekt ved Høyskolen i Oslo og Akershus har det blitt gjort en studie av forsterkningsbehovet på riks- og fylkesvegene i Buskerud. Studien er basert på data tilgjengelig gjennom PMS2010, der dekkelevetid, dekketype og ÅDT har blitt benyttet til å beregne levetidsfak