Bachelor thesis ×
Page 44 of 903 results
 1. Muntlighet i RLE-faget

  Lund, Mari Hammerseng ()

  RLE blir ofte omtalt som et ”muntlig fag”. Da temaene i faget egner seg godt til diskusjon, samtale og refleksjon, blir RLE-timene en god arena for læring gjennom muntlig aktivitet. En mye brukt muntlig arbeidsform i faget er klassesamtalen – en arbeidsform som ut fra sosiokulturelle perspekt

 2. Målorientering eller prosessorientering? -En komparativ studie av to musikkprosjekter ved henholdsvis en montessoriskole og en offentlig grunnskole.

  Kjøge, Kristine ()

  Denne oppgaven tar for seg to musikkprosjekter ved henholdsvis en offentlig grunnskole og en montessoriskole. Disse prosjektene vil sammenliknes ut i fra deres ulike fokus; mål- og prosessorientering, gjennom observasjon og tekstanalyse som metoder. Det vil redegjøres for konsekvensene av disse ul

 3. Kanon og danning på ungdomstrinnet

  Urke, Martine Hjertvik ()

  Handlingane i romanen flytta på 1800-talet seg frå det ytre til det indre, inn i personen sine tankar og kjensler. Førestillinga om våre moderne indre liv vart skapte i romanar og drama frå 1800-talet, og det nye på denne tida vart ”showing, not telling” (Penne, 2010). 1800-talet er i det

 4. Tilskuer i egen kroppsøvingstime: forklaringer på inaktivitet

  Steffens, Ida Amalie Hedegaard ()

  Denne oppgaven tar for seg elever som er inaktive i kroppsøving. Målet er å finne ut hvorfor elevene velger å heller se på undervisningen enn å delta, selv om de har fysiske forutsetninger for å delta. For å finne svar på dette har intervju blitt benyttet som forskningsmetode. Intervjuobjek

 5. Den minoritetsspråklige lærer – en utappet ressurs?

  Sharifi, Sahar ()

  Statistikken viser at tallet på minoritetsspråklige lærerstudenter og lærere er lavt, til tross for at Regjeringen gjennom en rekke dokumenter har påpekt viktigheten av de minoritetsspråklige lærerne i den norske skolen (Kunnskapsdepartementet, 2007; Meld. St. 6 (2012-2013), 2012; NOU 2011:14

 6. Legitimering av kroppsøvingsfaget

  M'Bon, Bettina ()

  Tittel: Legitimering av kroppsøvingsfaget Formål: Formålet med oppgaven er å studere hva som kan ligge til grunn for at kroppsøving er et fag i skolen, gjennom å se på to perspektiver som kan være viktige for å legitimere faget. Dette er en bacheloroppgave som er viktig for utdannelsen min.

 7. Prosessorientert skriving og den minoritetsspråklige eleven

  Sandnes, Espen ()

  Det norske samfunnet er flerkulturelt og det preger den norske skolen. Med et flerkulturelt samfunn kommer også det språklige mangfoldet til uttrykk, og mange elever i skolen har et annet morsmål enn norsk. I denne oppgaven rettes fokuset mot skriftspråklig utvikling i norsk blant minoritetsspr

 8. Faktorer som påvirker ungdom til å være fysisk aktive

  Lersveen, Gina ()

  Dagens samfunn utvikler seg i stor fart, og mye av utviklingen går på det å skulle gjøre livene våre enklest mulig. Mye av utviklingen fører til at vi blir mer stillesittende hele dagen. Barn er lengre på skolen, og har fag som gir lite fysisk aktivitet. I dag er fokuset på helse kanskje st

 9. Barn av Jehovas vitner i grunnskolen

  Brattbakken, Ine ()

  Denne oppgaven omhandler utfordringer barn av Jehovas vitner kan møte i den offentlige grunnskolen, og hvordan disse eventuelle utfordringene oppleves av barna til vitnene. Gjennom kvalitativt intervju og teori belyses utvalgte faktorene som kan skape vanskeligheter for elevene, og intervjuobjekten

 10. Kjønnsdelt undervisning i kroppsøvingsfaget

  Simensen, Kristina Snerling ()

  Tilpasset opplæring står sentralt i den norske skole. I forhold til utfordringen om å skape en tilpasset opplæring for alle elever, er kjønnsdeling av undervisningen et tema som har blitt mye omdiskutert. Spesielt i kroppsøving der fokuset på kropp og fysiske ferdigheter står sentralt, er de

 11. Vi og de andre

  Aadnesen, Marie ()

  Seksualundervisning i norsk skole blir anklaget for å være heteronormativ. Kjønnsforskere og pedagoger sier at den fører en diskurs som skiller mellom det heteroseksuelle «vi-et» på den ene siden skal lære og tolerere «de andre» som bryter med heteronormen. Dette sies å være essensen i t

 12. Film som levning og beretning: Kingdom of Heaven

  Imset, Emmerik ()

  Bruk av film i historiefaget i skolen er en omdiskutert praksis, som ikke kan sies å ha blitt utnyttet til sitt fulle potensial. I teksten argumenteres det for at film med gevinst kan benyttes i historie som historisk kilde, både beretning og levning, som del i arbeidet med å utvikle elevers hist

 13. Formativ vurdering som en vei til livslang læring

  Ottersland, Marie ()

  Selvregulerte elever kjennetegnes av et utvalg positive egenskaper og kan nærmest betegnes som idealelever. Jeg ønsket i min bachelor å se nærmere på hvordan lærere kan fremme selvregulerte elever gjennom sin praksis. Denne bacheloroppgaven er derfor sentrert rundt formativ vurdering og selvre