Variabler ×
5 results
  1. Digitalisering av bankbransjen

    Sundal, Silje Grong, Svadberg, Silje Andrea ()

    Oppgaven ser på sammenhengen mellom digitalisering og sysselsetting i bank, og hvordan digitalisering virker på sysselssetting i bankbransjen.

  2. Gravitasjonsmodellens forklaring av bilateral handel innen EU og EFTA

    Gudmundsen, Live, Gulbrandsen, Frida Colleen Østvang, Cevro, Nedim ()

    Formål med oppgaven er å finne ut hvor godt gravitasjonsmodellen forklarer den bilaterale handelen innenfor EU og EFTA. For å besvare problemstillingen er det gjennomført en regresjonsanalyse av modellen. Forfatterne har også gått nærmere inn på EU-landet Storbritannia sin bilaterale handel