Utviklingstraumer|Trygghet ×
7 results
 1. Reisen hjem

  Bolstad, Karin Hagen ()

  Bakgrunn: I 2012 ble 3512 (5,9 %) premature barn født før uke 37 i Norge (Folkehelseinstituttet, 2014, s. 23). Bakgrunnen for denne litteraturstudien er å finne ut hvordan sykepleier kan trygge foreldre i «Reisen hjem» fra sykehus til hjemmet, gjennom funksjonsområdet undervisning og veilednin

 2. Veiledning til bærere av mutasjon i BRCA1 : hvordan kan sykepleieren veilede bærere av mutasjon i BRCA1 slik at de oppnår størst mulig grad av trygghet og mestring?

  Sørensen, Nina Benedicte ()

  Bakgrunn: Den teknologiske utviklingen innen gentesting for arvelig kreft har de siste to tiårene gjort store fremskritt (Mæhle, 2017). Det vil si at stadig flere får vite at de har stor risiko for å få kreft. I denne oppgaven ser jeg nærmere på om det finnes veiledningstilbud for kvinner med

 3. Institusjon som hjem og arbeidsplass. En institusjon er både et hjem og en arbeidsplass. Hvordan ivareta barna og de voksne slik at de kan få en trygg hverdag?

  Melby, Thomas ()

  Temaet jeg vil skrive om har blitt løftet fram i mediene de siste årene, og spesielt to saker har fått stor oppmerksomhet. Den 28. oktober 2014 ble det begått et drap på en barnevernsansatt på Vollen i Asker. Vi som jobber på barnevernsinstitusjoner vet at vi har en krevende jobb og at vi ka

 4. Relasjonsbygging mellom sykepleier og mennesker i psykose

  Fengås, May-Linn ()

  Bakgrunn for oppgaven: Sykepleie bygger på grunnleggende prinsipper som omhandler empati, respekt og likeverd. Jeg har lenge interessert meg for psykiatri, og gjennom denne oppgaven vil jeg se på relasjonen mellom sykepleier og menneske i psykose. Problemstilling: Hvordan kan sykepleier fremme en