Supraglottis|Kings airway|Paramedic ×
24 results
 1. Prehospital håndtering av traumatisk hodeskade

  Bjorvand, Thomas Bjærum, Myklebust, Stian ()

  Introduksjon: Traumatisk hodeskade er et økende verdensproblem, og årsak til betydelig funksjonsnedsettelse og død. Tilstanden medfører store samfunnskostnader og påkjenninger for enkeltpersoner, deres familier og lokalsamfunn. Av de som overlever en moderat til alvorlig hodeskade regner man me

 2. Prehospital behandling av opioidoverdose

  Persson, Sunniva Malene Oprann, Aarsand, Eva ()

  Innledning: Norge har vært blant de landene i Europa med høyest registrert forekomst av narkotikautløste dødsfall per innbygger de siste årene. Vi har sett på om det forekommer at pasienter får tilbakevendende overdose som fører til dødsfall etter prehospital behandling med nalokson, hvor p

 3. Optimal analgesi av nyresteinskolikk: morfin versus NSAIDs

  Antonsen, Mathias, Buchman, Benjamin ()

  Problemstilling: ”Hvordan kan man som paramedic oppnå optimal analgesi hos pasienter med symptomer på nyrestein? En sammenligning av morfin og NSAID”. Bakgrunn og hensikt: Det viser seg at nyrestein behandles ulikt både i forskjellige ambulansetjenester nasjonalt og skandinavisk, og i tille

 4. Mestring av kritiske hendelser

  Aarhus, Dag Slapgard ()

  Bakgrunn: ambulansepersonell kan til stadighet stå ovenfor kritiske hendelser. Eksponering for slike hendelser kan resultere i blant annet posttraumatisk stresslidelse (PTSD) og utbrenthet. For å takle kritiske hendelser tyr personellet til en rekke mestringsstrategier. Det har blitt kartlagt noen

 5. Prehospital oksygenbehandling av pasienter med akutt eksaserbasjon av kols : Er behandlingspraksis i ambulansen optimal for pasientens endelige utfall?

  Ørbæk Hansen, Andreas Boye, Beckhaug, Benjamin ()

  Bakgrunn og problemstilling: I denne oppgaven har vi valgt å ta for oss prehospital oksygenbehandling av personer med akutt eksaserbasjon av kols. Vår erfaring fra praksis er at dette utgjør stor del av pasientene en paramedic møter på jobb. Vi har opplevd at oksygenbehandling til kolspasienter

 6. Prehospital administrasjon av fascia iliaca compartment blokade ved klinisk mistanke om hoftenære frakturer

  Skogen, Heidi, Bach Brenders, Anette Maret, Nybø, Lene Kristin ()

  Bakgrunn: Årlig behandles ca.10 000 pasienter i Norge for hoftenære frakturer. En utfordring kan være å få smertelindret denne pasientgruppen tilstrekkelig prehospitalt. Per i dag er det kun analgetika, som for eksempel morfin, som tilbys prehospitalt, hvor pasienten kan få uheldige bivirkning