Sosialarbeidere ×
4 results
  1. Hvordan kan UDIs rundskriv om drift av asylmottak, med tanke på dets beskrivelser av målsettinger for mottaksapparatet, forstås i lys av en styringsdiskurs og sosialarbeiderens profesjonsdiskurs?

    Ensrud, Nina ()

    Det ligger verdikonflikter i det sosiale arbeidets natur. Dette henger sammen med den samfunnsmessige arenaen fagfeltet er plassert i (Levin 2004, 11). Dette er også tilfellet på norske asylmottak. Der må sosialarbeideren forholde seg til ofte motsigende og utfordrende forventninger og målsettin