Sorg|Sosialarbeid ×
2 results
  1. Med plikt til å stille vilkår, med plikt til å hjelpe. En studie av sosialtjenestelovens § 20 a sin innvirkning på relasjonen mellom sosialarbeider og bruker

    Åvitsland, Tor Håkon K. ()

    Arbeidslinja har lenge vært en bærebjelke i norsk velferds- og sosialpolitikk. Målet med arbeidslinja er at flest mulig skal være i arbeid, og færrest mulig skal være på stønad. Dette målet skal nås ved ”at virkemidler og velferdsordninger – enkeltvis og samlet – utformes, dimensjone