Samfunnsfag ×
9 results
 1. Likestilling i det multikulturelle klasserom

  Kletthagen, Even ()

  I denne bacheloroppgaven – Likestilling i det multikulturelle klasserom – vil temaet omhandle hvordan lærere forholder seg til sentrale styringsdokumenter for å kunne fremme et positivt likestillingsperspektiv. Problemstillingen lyder derfor; Hvordan fremme likestilling i et multikulturelt kla

 2. Demokratiforståing i skulen sine styringsdokument

  Forgard, Arne ()

  Theo Koritzinsky og Janicke Heldal Stray er to forskarar som peikar på at LK06 (Læreplanverket for kunnskapsløftet 2006) til dels er motstridande når det kjem til korleis ein skal forstå demokratiomgrepet og medborgarskapsomgrepet. Generell del og føremålet med samfunnsfaget er i stor grad ko

 3. Lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter i samfunnsfag

  Dybvig, Elin Carine ()

  I 2006 ble Læreplanverket for Kunnskapsløftet innført. Læreplanen inneholdt flere nye elementer, blant dem de grunnleggende ferdighetene. Hensikten med de grunnleggende ferdighetene er at de skal implementeres i alle fag. I følge forskningsrapporter om emnet er ikke dette oppnådd etter lærerp

 4. Vi og de andre

  Aadnesen, Marie ()

  Seksualundervisning i norsk skole blir anklaget for å være heteronormativ. Kjønnsforskere og pedagoger sier at den fører en diskurs som skiller mellom det heteroseksuelle «vi-et» på den ene siden skal lære og tolerere «de andre» som bryter med heteronormen. Dette sies å være essensen i t

 5. Nettavisenes vinkling av IS-konflikten og lærerens utfordringer

  Gundersen, Patrick Hammer ()

  Nettavisenes vinkling av IS-konflikten og lærerens utfordringer er en kvalitativ studie om hvordan norske nettaviser vinkler IS-konflikten. Resultatene viser at nettavisene er opptatt av flere forhold i omtalen av IS-konflikten. Oppgava ser også på ulike utfordringer læreren kan møte på i unde