Rehabilitering ×
3 results
  1. Sykepleierens pedagogiske funksjon i forebygging av reinnleggelser : hvordan kan sykepleier fremme pasientens egne ressurser når behovet for trygghet oppleves som truet ved KOLS-forverring?

    Harring, Astrid Karina Valås, Haugen, Melinda Killingstad ()

    Bakgrunn: I denne oppgaven tar vi for oss sykepleierens pedagogiske funksjon i forebygging av reinnleggelser og problemstillingen; Hvordan kan sykepleier fremme pasientens egne ressurser når behovet for trygghet oppleves som truet ved KOLS-forverring? Pasienter med KOLS har flere reinnleggelser og

  2. Sykepleierkompetanse i tverrfaglig rehabiliteringsprosess : hva innebærer tverrprofesjonell samarbeid og hvilken kompetanse bidrar sykepleier med i hverdagsrehabiliteringen?

    Qadeer, Ansar ()

    Bakgrunn: Samhandlingsreformen la til grunn at mye av ansvaret som tidligere lå hos sykehusene skulle flytte over til kommunene. Rehabilitering ble fokusert en god del på da målet med reformen var forebygge mer samt tidligere innsats. Hverdagsrehabilitering er rehabiliterende innsats i pasientens