Psykose ×
3 results
  1. Relasjonsbygging mellom sykepleier og mennesker i psykose

    Fengås, May-Linn ()

    Bakgrunn for oppgaven: Sykepleie bygger på grunnleggende prinsipper som omhandler empati, respekt og likeverd. Jeg har lenge interessert meg for psykiatri, og gjennom denne oppgaven vil jeg se på relasjonen mellom sykepleier og menneske i psykose. Problemstilling: Hvordan kan sykepleier fremme en

  2. Psykotiske pasienter som skjermes.

    Sakiri, Shprese ()

    ABSTRAKT: I denne bacheloroppgaven tar jeg for meg hvordan en sykepleier kan bidra til å ivareta verdigheten til psykotiske pasienter på skjermet enhet. Jeg har ikke tatt stilling til om skjerming er riktig eller overdrevent som behandlingsmetode. Jeg har benyttet litteraturstudie som metode, med